Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1. a) trình bày cấu túc hóa học của phân tử ADN.

b) tại sao nói cấu trúc phân tử ADN chỉ có tính ổn định tương đối?

Câu 2. vận dụng kiến thức về mối quan hệ giữa kiểu gen kiểu hình và môi trường. hãy giải thích vai trò của các nhân tố nước, phần, cần, giống trong việc nâng cao năng suất cây trồng. để có năng suất cao cần chú ý tới nhân tố nào?tại sao?

Câu 3. xét một nhóm tế bào sinh giao tử mỗi tế bào xét một cặp gen Bb dài 5100Å nằm trên một cặp NST tương đồng. gen B có 1200 Ađênin, gen b có 1350 Ađênin.

a) tính số nucleotit mỗi loại trên mỗi gen.

b) tính số lượng từng loại nucleotit trong mỗi tế bào khi tế bào đang ở kì sau giảm phân 1 và kì sau giảm phân 2.

c) nếu có 1 tế bào trong nhóm tế bào sinh giao tử xảy ra đột biến dị bội ở cặp NST chứa cặp gen nói trên thì tế bào đó kết thúc giảm phân số lượng từng loại nucleotit trong mỗi loại giao tử là bao nhiêu?

Câu 6. lai hai ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh ngắn và thân đen, cánh dài , F1 thu được toàn ruồi thân xám, cánh dài. cho F1 tạp giao với nhau , ở F2 thu được 101 ruồi thân xám, cánh ngắn; 199 ruồi thân xám, cánh dài và 100 ruồi thân đen, cánh dài.

a) biện luận và viết sơ đồ lai từ P->F2.

b) phải chon ruồi khác có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để lai với ruồi F1 ở trên thu được tthees hệ có tỉ lệ 3 ruồi thân xám, cánh dài:1 ruồi thân xám, cánh ngắn.

biết mỗi tính trang do mỗi gen quy định.

Được cập nhật 15 tháng 1 lúc 19:53 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.