Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen - Hỏi đáp

Bài 1:

a, Trình bày phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen?

b, Gỉa sử tính trạng chiều cao cây của một loài thực vật có 2 trạng thái là thân cao và thân thấp. Hãy vận dụng phương pháp nghiên cứu của Menđen để xác định quy luật di truyền của tính trạng chiều cao ở loài thực vật này?

c, Cho biết gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng; gen D quy định quả to trội hoàn toàn so với gen d quy định quả nhỏ. Các cặp gen này di truyền phân li độc lập với nhau. Hãy xác định tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai: AaBbDD * AabbDd

Bài 2:

a. Ở loài gà có 2n=78. Nhờ những cơ chế nào mà bộ nhiễm sắc thể của gà được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể? Giai thích tại sao sinh sản hữu tính làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp?

b, Ở một loài giao phối, xét 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb. Trong 2 cặp NST này mỗi cặp đều có một NST bị đột biến mất đoạn. Khi giảm phân bình thường sẽ cho bao nhiêu loại giao tử khác nhau về tổ hợp NST, trong đó giao tử bình thường chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

1 câu trả lời

Bài 1: Một gen có 90 chu kì xoắn và có số nucleotit loại addenin bằng 20% tổng nucleotit của gen. Mạch 1 của gen A =15%, mạch 2 của gen X = 40% số lượng nucleotit của mỗi mạch.

a, Tính chiều dài của gen

b, Tính số lượng từng loại nucleotit của mỗi mạch dơn và của cả gen

Bài 2: Một gen có 2760 liên kết hidro và hiệu số giữa nucleotit loại A với một loại nucleotit khác bằng 20% tổng số nucleotit của gen. Gen nhân đôi liên tiếp một số lần đã cần môi trường cung câp 5880 adenin.

a, Tính số lượng từng loại nucleotit vủa gen

b, Tính số liên kết cộng hóa trị được hình thành trong quá trình nhân đôi

Bài 3: Một phân tử ARN thông tin ( mARN) ở sinh vật nhân sơ tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc dài 5100A, có tỉ lệ các loại nucleotit adenin(Am): xitozin(Xm): uraxin(Um): guanin(Gm) là 4:2:3:1

a, Số nucleotit mỗi loại của ddaonj phân tử mARN (tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc)

b, Xác định số lượng từng loại nucleotit đoạn mã hóa của gen tổng hợp nên phân tử mARN đó( tính từ mã mở đầu đến mã kết thúc )

c, Một đoạn gen khác (gen B) ít hơn đoạn gen nói trên 30 cặp nucleotit, trong đó có 10 nucleotit A. Khi gen này nhân đôi 4 lần liên tiếp thì nhu câu từng loại nucleotit mà môi trường phải cung cấp là bao nhiêu?

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.