Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1: Một gen có chiều dài 0,51 micromet và có hiệu số giữa G và A bằng 10% tổng số Nu của gen. Gén tiến hành nhân đôi liên tiếp 5 lần. Hãy xác định:

a, Số vòng xoắn và số lượng từng loại Nu của gen

b, Số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

c, Số lượng từng loại Nu có trong gen con được tạo ra

Bài 2: Một gen tự nhân đôi 2 lần và dã sử dụng của môi trường 5400 Nu, trong số đó có 1215 Nu thuộc loại A

a, Hãy xác định số vòng xoắn và chiều dài của gen bằng micromet

b, Xác định số lượng từng loại Nu của gen

c, Các gen con được tạo ra có tổng số bao nhiêu Nu từng loại

Bài 3: Một gen tự nhân đôi 4 lần và các geb con tạo ra có chứa 16800 Nu loại X và 7200 Nu loại T. Hãy xác định:

a, Số lượng từng loại Nu của gen

b, Tổng số Nu, số vòng xoắn và chiều dài của gen

c, Số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

Bài 4: Cho hai gen A và B có số lần nhân đôi không bằng nhau và đã tạo ra 24 gen con. Biết gen A có số lần nhân đôi nhiều hơn gen B

a, Tìm số lần nhân đôi của mỗi gen

b, Chiều dài của hai gen A và B bằng 610 Ao. Biết số lượng Nu của gen B bằng 2 lần gen A. Xác định số lượng Nu môi trường cung cấp cho mỗi gen A và B nhân đôi

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.