Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Ở bò, 2n = 60, có 10 tế bào sinh dục sơ khai của bò đều tiến hành nguyên phân 4

lần bằng nhau.

a. Tính số NST mới hoàn toàn môi trường cung cấp cho 10 tế bào trên nguyên phân.

b. Tinh số thoi vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân nói trên.

Bài 7. Có một hợp tử của một loiaf nguyên phân 4 lần và nhận của môi trường nguyên

liệu tương đương với 900 NST.

a. Xác định số NST lưỡng bội của hợp tử.

b. Xác đinh số NST cùng trạng thái, số cromatit có trong mỗi tế bào của loài trên ở

một trong các kỳ sau của nguyên phân: kỳ trung gian,kỳ giữa, kỳ sau.

Bài 8. Dưa chuột có 2n= 14. Tế bào này nguyên phân liên tiếp 2 đợt. Hãy xác định:

a. Số tế bào con được tạo thành.

b. Số NST mới hoàn toàn do môi trường nội bào cung cấp để thực hiện quá trình

nguyên phân trên.

Bài 9. Ở một loài sinh vật, có 6 hợp tử nguyên phân với số lần bằng nhau đã tạo ra số tế

bào mới chứa 9600 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Môi trường nội bào đã cung cấp

nguyên liệu để tạo ra 9300 NST đơn cho quá trình nguyên phân trên.

a. Xác đinh số lượng NST của 6 hợp tử khi chúng đang ở kỳ sau.

b. Xác định số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử.

c. Xác định tổng số tế bào xuất hiện trong cả quá trình nguyên phân của cả 6 hợp

tử.

Bài 10. Có 3 hợp tử kí hiệu là A, B, C. Hợp tử A nguyên phân 3 lần liên tiếp, môi trường

nội bào cung cấp nguyên liệu tạo nên 84 NST. Hợp tử B nguyên phân 4 lần liên tiếp tạo

ra các tế bào con chứa tổng số 256 NST. Hợp tử C nguyên phân 2 lần liên tiếp, ở kỳ giữa

của lần nguyên phân đầu tiên trong hợp tử chứa 40 cromatic.

a. Hãy cho biết 3 hợp tử trên cùng loài hay khác loài.

b. Tính tổng số tế bào con được tạo thành sau các lần nguyên phân của 3 hợp tử trên.

c. Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho 3 hợp tử A, B, C nguyên phân là

bao nhiêu.

2 câu trả lời

Bài 1.

a. Có một hợp tử nguyên phân một số lần liên tiếp và tạo ra tổng số 16 tế bào con.

Xác định số lần nguyên phân của hợp tử nói trên.

b. Giả sử có một số hợp tử đều tiến hành nguyên phân 3 lần và tạo ra tổng số 224 tế

bào con. Hãy xác định số hợp tử ban đầu.

Bài 2. Có 5 hợp tử cùng loài đều nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dung của

môi trường nguyên liệu tương đương với 1500 NST. Biết rằng bộ NST có trong mỗi tế

bào con được tạo ra là 20. Hãy xác định:

a. Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử.

b. Tổng số NST có trong các tế bào con được tạo ra từ mỗi hợp tử nói trên.

Bài 3. Có một hợp tử của một loài nguyên phân 4 lần và đã nhận của môi trường nguyên

liệu tương đương với 1200 NST.

a. Xác định số NST lưỡng bội của hợp tử.

b. Xác định số NST cùng trạng thái, số cromatit có trong mỗi tế bào của loài trên ở

một trong các kì sau của nguyên phân: kỳ trung gian, kỳ giữa, kỳ sau.

Bài 4. Có 3 tế bào sinh dưỡng cùng loài đều nguyên phân 5 lần bằng nhau và đã sử dụng

của môi trường nguyên liệu tương đương với 4278 NST. Hãy xác định:

a. Tên của loài nói trên.

b. Số tế bào con đã được tạo ra và số tâm động có trong các tế bào con.

Bài 5. Có 5 hợp tử cùng loài đều nguyên phân 3 lần bằng nhau và đã tạo ra các tế bào con

có chứa 320 tâm động.

a. Hãy xác định tên loài.

b. Có 3 tế bào khác cũng của loài trên nguyên phân một số lần bằng nhau và đã nhận

của môi trường nguyên liệu tương đương với 72 NST. Xác định số lần nguyên

phân của mỗi tế bào.

Bài 6. Ở bò, 2n = 60, có 10 tế bào sinh dục sơ khai của bò đều tiến hành nguyên phân 4

lần bằng nhau.

a. Tính số NST mới hoàn toàn môi trường cung cấp cho 10 tế bào trên nguyên phân.

b. Tinh số thoi vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân nói trên.

1 câu trả lời

Bài 1.

a. Có một hợp tử nguyên phân một số lần liên tiếp và tạo ra tổng số 16 tế bào con.

Xác định số lần nguyên phân của hợp tử nói trên.

b. Giả sử có một số hợp tử đều tiến hành nguyên phân 3 lần và tạo ra tổng số 224 tế

bào con. Hãy xác định số hợp tử ban đầu.

Bài 2. Có 5 hợp tử cùng loài đều nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dung của

môi trường nguyên liệu tương đương với 1500 NST. Biết rằng bộ NST có trong mỗi tế

bào con được tạo ra là 20. Hãy xác định:

a. Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử.

b. Tổng số NST có trong các tế bào con được tạo ra từ mỗi hợp tử nói trên.

Bài 3. Có một hợp tử của một loài nguyên phân 4 lần và đã nhận của môi trường nguyên

liệu tương đương với 1200 NST.

a. Xác định số NST lưỡng bội của hợp tử.

b. Xác định số NST cùng trạng thái, số cromatit có trong mỗi tế bào của loài trên ở

một trong các kì sau của nguyên phân: kỳ trung gian, kỳ giữa, kỳ sau.

Bài 4. Có 3 tế bào sinh dưỡng cùng loài đều nguyên phân 5 lần bằng nhau và đã sử dụng

của môi trường nguyên liệu tương đương với 4278 NST. Hãy xác định:

a. Tên của loài nói trên.

b. Số tế bào con đã được tạo ra và số tâm động có trong các tế bào con.

Bài 5. Có 5 hợp tử cùng loài đều nguyên phân 3 lần bằng nhau và đã tạo ra các tế bào con

có chứa 320 tâm động.

a. Hãy xác định tên loài.

b. Có 3 tế bào khác cũng của loài trên nguyên phân một số lần bằng nhau và đã nhận

của môi trường nguyên liệu tương đương với 72 NST. Xác định số lần nguyên

phân của mỗi tế bào.

Bài 6. Ở bò, 2n = 60, có 10 tế bào sinh dục sơ khai của bò đều tiến hành nguyên phân 4

lần bằng nhau.

a. Tính số NST mới hoàn toàn môi trường cung cấp cho 10 tế bào trên nguyên phân.

b. Tinh số thoi vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân nói trên.

0 câu trả lời

Bài 1:Ở đậu Hà Lan , gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp ,gen B quy định lá chẻ là trội hoàn toan so với gen b quy định lá nguyên .

a) Cho lai cây thân cao thuần chủng với cây thân thấp thu được F1 rồi cho F1 tự thụ phấn .XÁc định tỷ lệ phân tính về kiểu gen,kiểu hình ở F2.

b) Các kiểu gen có thể có của cây thân cao,lá chẻ ?Kiểu gen AaBb giảm phân cho những loại giao tử nào , tỷ lệ mỗi loại giao tử

Bài 4 : Ở 1 loài thực vật ,A quy định hoa đỏ ,a quy định hoa trắng ,B quy định thân cao , b quy định thân thấp . Thực hiện giao phấn giữa hai cây thuần chủng hoa đỏ ,thân cao với hoa trắng ,thân thấp .Ở thế hệ lai F1 đồng loạt xuất hiện cây hoa đỏ ,thân cao . Tiếp tục cho giao phấn giữa các cây F1 với nhau , người ta thu được 4 loại kiểu hình khác nhau ở F2 :56,25% hoa đỏ ,thân cao ,18,75% hoa đỏ ,thân thấp ,18,75%hoa trắng ,thân cao và 6,25 % hoa trắng ,thân thấp

1.Hai tính trạng nêu trên di truyền theo qui luật nào ? giải thích ( không cần viết sơ đồ lai )

2.Nêu tiến hành lai phân tích cây F1 thì thu được kết quả như thế nào?

Được cập nhật 20 tháng 7 lúc 18:50 3 câu trả lời

1. Ở vùng chín cơ quan sinh sản cái của 1 loài côn trùng có 1 số noãn nguyên bào đang phân chia. Ở kì giữa phân bào 1 người ta đếm được 16 NST kép trên mặt phẳng xích đạo của mỗi TB. Kết thúc giảm phân các TB trứng được tạo thành tham gia thụ tinh với hiệu suất thụ tinh là 75%. Các hợp tử tạo thành đều nguyên phân liên tiếp 4 lần cho TB con có tổng số NST đơn là 1536.

a. Tính 2n

b. Số noãn nguyên bào đã GP, số NST bị tiêu biến trong quá trình tạo trứng là bao nhiêu?

2. TB A có 2n=20. TB B có 2n=40. Hai TB này đều nguyên phân liên tiếp tạp được 72 TB con có tổng số NST đơn mà môi trường cung cấp là 1540.

a. Xác định số đợt nguyên phân của mỗi TB

b. Nếu các TB con này đều trở thành tinh nguyên bào thì tạo thành bao nhiêu tinh trùng?

3. Tại xí nghiệp gà giống trong 1 đợt ấp trứng người ta thu được 3800 gà con. Kiểm tra sinh học của các gà mẹ chô biết tỉ lệ thụ tinh của trứng là 100%, tỉ lệ nở so với trứng thụ tinh là 95%.

a. Số lượng TB sinh trứng đã tham gia tạo đàn gà con?

b. Biết rằng số lượng tinh trùng đã dùng phối giống còn dư thừa 3996000. Hãy tìm số lượng TB sinh tinh đã hình thành nên các tinh trùng đã phục vụ đợt phối giống nói trên và tính tỉ lệ thụ tinh của tinh trùng.

c. Biết 2n=78. Hãy tính sô lượng NST bị tiêu biến trong đợt hình thành TB trứng nói trên.

4. 1 TB mầm đực và 1 TB mầm cái của 1 loài cùng nguyên phân một số đợt bằng nhau. Các TB mới được hình thành đều giảm phân cho 1600 giao tử. Số NST trong các tinh trùng nhiều hơn ở các trứng được tạo thành nói trên là 576 NST. Tỉ lệ số trứng được thụ tinh chiếm 6,25% trong tổng số trứng được tạo thành. Mội diễn biến trong các hợp tủ đều giống nhau.

a. Xác định số TB sinh tinh và sinh trứng đã tạo nên số giao tử nói trên.

b. Xác định số hợp tử được tạo thành.

c. Xác định bộ NST 2n của loài.

d. Xác định số tâm động và cromatit của các hợp tử được tạo thành khi chúng đều ở kì trung gian.

5. Trong tinh hoàn của thỏ đực (2n=44) có 5 TB mầm đực nguyên phân 1 số đợt liên tiếp bằng nhau tạo ra các tinh nguyên bào, các TB này giảm phân tạo tinh trùng đòi hỏi môi trường cung cấp 1760 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%, tinh trùng là 10%.

a. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi loại TB sinh dục mầm. Biết tất cả các TB trứng đều được hình thành từ 1 TB mầm cái.

b. Tính số hợp tử tạo thành

c. Số NST đơn môi trường cung cấp cho TB mầm cái tạo noãn nguyên bào và tạo trứng.

6. Trong tinh hoàn của gà (2n= 78) có 4 TB mầm nguyên phân liên tiếp với số lần bằng nhau là 5 lần.

a. Xác định số lượng NST đơn mới hoàn toàn mà MTCC cho quá trình nguyên phân trên.

b. Các TB tạo ra ở trên đều tạo thành tinh nguyên bào. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25% và của trứng là 50%. Tính số hợp tử tạo thành và số noãn nguyên bào cần thiết cho quá trình tạo hợp tử trên.

(hạn của mình là: thứ 5/ 23/ 7/ 2020. Please help me!!!)

3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.