Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể - Hỏi đáp

mọi người giúp mình mấy bài này với mình đang cần gấp lắm

Bài 1

Ở người , bộ NST 2n = 46, 1 tinh bào bậc 1 bước vào quá trình giảm phân , ở lần phân bào 1, hãy xác định số NST kép ở kì đầu là bao nhiêu ? Số NST kép ở kì giữa là bao nhiêu.

Khi kết thúc phân bào 1 , mỗi tế bào con mang bao nhiêu NST kép.

Chuyển sang lần phân bào 2:

+ Số NST kép và số tâm động ở kì giữa của mỗi tế bào con là bao nhiêu ?

+ Số NST đơn và tâm động ở kì sau của mỗi tế bào con là bao nhiêu ?

+ Số NST đơn ở mỗi tế bào con khi kết thúc lần phân bào 2 là bao nhiêu ?

Bài 2

Ở lợn , có bộ NST lưỡng bội 2n = 38 . 1 tế bào sinh dục của lợn khi ở kì giữa phân bào 1 có bao nhiêu NST thuộc trạng thái nào ?

Bài 3

Ở trâu , có bộ NST lưỡng bội 2n = 50 . 1 nhóm tế bào đang giảm phân có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào. Tính số lượng tế bào của nhóm ?

Bài 4

Ở trâu, có bộ NST lưỡng bội 2n = 50 . 1 nhóm tế bào đang giảm phân có 400 NST kép đang tiếp cận với thoi phân bào, số lượng tế bào của mỗi nhóm là bao nhiêu?

Bài 5

Có 4 hợp tử cùng loài nguyên phân với số lần bằng nhau và đã tạo ra tổng số 32 tế bào con.

a. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử.

b. Trong các tế bào con được tạo ra thấy có tất cả 256 tâm động. Hãy cho biết tên của loài.

c. Xác định của NST môi trường đã cung cấp cho quá trình nguyên phân.

Bài 6

Có 2 hợp tử cùng loài nguyên phân với lần không bằng nhau và đã tạo ra 36 tế bào con.

a. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử

b. Các tế bào con được tạo ra có chứa 288 tâm động . Hãy cho biết tên của loài.

Bài 7

Có 4 tế bào sinh dưỡng đều nguyên phân 3 lần , đã nhận của môi trường nguyên phân tương đương 1680 NST . Các tế bào con có chứa 1920 NST . Xác định số NST 2n và số tế bào con được tạo ra của mỗi tế bào mẹ ?

Mình cảm ơn nhiều !

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.