Quy luật di truyền liên kết giới tính

Cao Thi Nhung
19 tháng 11 2019 lúc 21:18

Bởi vì gen chỉ nằm trên NST X không nằm trên Y

Bình luận (0)
Thảo Phương
23 tháng 9 2018 lúc 9:49

a.Theo bài ra n=18 NST. Vậy số TB đơn bội sinh ra: 10*2^3*4=320 =>số NST thu được trong qtrinh trên: 320*18=5760(NST)
b.#TH1: cá thể đực:số hợp tử tạo thành là:320*10%=32(hợp tử). Số TB thu được sau khi hợp tử phân chia 2 lần là:32*2^2=128
#TH2: cá thể cái: số hợp tử tạo thành là:80*10%=8. Số TB thu được sau khi hợp tử phân chia 2 lần là: 8*2^2=32

Bình luận (0)
Vũ Thiệp
26 tháng 11 2018 lúc 11:35


Theo đề bài ta có: n = 18 NST ( do có 36 crômatit ).
Số tế bào đơn bội sinh ra : 1024 = 320
=> Số NST thu được trong quá trình trên là: 32018 =5760 ( NST )
b.
TH 1: Cá thể đực:
Số hợp tử tạo thành là: 32010% = 32 ( hợp tử )
Số tếbào thu được sau khi hợp tử phân chia 2 lần là: 32.2 = 128 ( tế bào )
TH 2: Cá thể cái:
Số hợp tử tạo thành là: 80 10% = 8 ( hợp tử )
Số tế bào thu được sau khi hợp tử phân chia 2 lần là: 82 = 32 ( tế bào )

Bình luận (0)
Hắc Hường
24 tháng 6 2018 lúc 11:28

a. Tính trạng màu mắt có sự khác nhau ở kiểu hình của giới đực và giới cái F2.
=> Di truyền liên kết với NST giới tính.
Tính trạng màu mắt ở giới đực có 2 kiểu hình khác nhau.
=> Di truyền liên kết với NST X.
b. Xét toàn bộ F2, ta có:
Cánh dài : cánh ngắn = 3 : 1, giống nhau ở cả 2 giới, tính trạng chỉ do 1 gen điều khiển.
=> Di truyền trên NST thường.
=> Quy luật phân li.
c. Từ các quy luật di truyền, bạn có thể xác định được KG của P, F1 và F2

Bình luận (0)
Dương Thị Huyền
23 tháng 11 2017 lúc 13:29

do trong quần thể có 7 KG mà chỉ có 2 alen -> gen qđ tính trạng nằm trên cả X và Y
a) P: X^AX^A x XaYa ->F1 : 1X^AX^a :1 X^AYa
F1xF1 : XAXa x XAYa -> F2 : 1XAXA:1XAXa:1XAYa:1XaYa
->TLKH : 3 xoăn : 1 thẳng hoặc 2 cái xoăn:1 đực xoăn: 1 đực thẳng
(phần sau làm tương tự theo quy luật trên)
b) đề giống câu a
c) XAXa x XaYA
d) XAXa x XaYa

Bình luận (0)
Pham Thi Linh
13 tháng 11 2017 lúc 10:55

+ D: lông đen, d: lông hung (gen nằm trên NST X)

+ Dd: màu tam thể

1. KG của mèo đen là: XDXD (con cái), XDY (con đực)

+ KG của mèo hung: XdXd (mèo cái), XdY (mèo đực)

+ KG của mèo tam thể: XDXd

2. P: mèo cái tam thể x mèo đực đen

XDXd x XDY

F1: KG: 1XDXD : 1XDXd : 1XDY : 1XdY

KH: 1 mèo cái tam thể : 1 mèo cái đen : 1 mèo đực đen : 1 mèo đực hung

3.

F1: 1 đực hung (XdY) : 1 đực đen (XDY) : 1 cái hung (XdXd) : 1 cái tam thể (XDXd)

+ Muốn thu được mèo cái hung (XdXd) thì ở mèo bố và mẹ đều cho giao tử Xd

+ Mèo đực đen XDY : nhận giao tử Y của mèo đực, nhận giao tử XD của mèo cái

\(\rightarrow\) KG của mèo cái là: XDXd, KG của mèo đực là: XdY

+ Sơ đồ lai:

P: mèo cái tam thể x mèo đực hung

XDXd x XdY

F1: KG: 1XDXd : 1XdXd : 1XDY : 1XdY

KH: 1 cái tam thể : 1 cái hung : 1 đực đen : 1 đực hung

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN