Di truyền học cấp độ tế bào

Vương Trùng Dương

Quá trình phiên mã gen cấu trúc xảy ra trong nhân của tế bào nhân thật, tạo các tiền mARN. Sau đó, tiền mARN được gắn mũ 5'P, cắt intron- nối exon, gắn đuôi polyA... tạo mARN trưởng thành, di chuyển ra ngoài nhân, tham gia quá trình dịch mã. Mỗi intron đều có trình tự cắt đầu 5', nhánh A, trình tự cắt đầu 3'. Quá trình cắt intron xảy ra theo thứ tự:

(1) Cắt trình tự 5'

(2) Nối đầu 5' với vị trí nhánh A

(3) Cắt trình tự đầu 3', loại bỏ intron

Một số gen có quá trình ghép nối thay đổi, tạo nhiều loại mARN trưởng thành từ một tiền mARN ban đầu. Ví dụ một tiền mARN có trình tự "Exon 1- intron 1- exon 2- intron 2- exon 3", có thể 2 kiểu ghép nối. Kiểu 1: Tiền mARN bị cắt hai intron và nối ba exon lại. Kiểu 2: Tiền mARN bị cắt trình tự đầu 5' của intron 1, nối nhánh A của intron 2, loại bỏ "intron 1- exon 2- intron 2", tạo mARN trưởng thành ngắn hơn. Quá trình ghép nối thay đổi có thể tạo nhiều loại mARN trưởng thành từ 1 gen, từ đó dịch mã tạo nhiều loại polipeptit. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của intron trong quá trình tiến hóa.

Câu 1:Giai đoạn nào sau dây không xảy ra trong quá trình hình thành mARN trưởng thành?

A. Cắt intron và nối các exon

B. Cắt đuôi polyA

C. Gắn mũ 5'P

D. Cuộn xoắn với protein Histon

Câu 2:Cho các quá trình sau:(1)Cắt trình tự 3' của intron; (2)Cắt trình tự 5' của intron; (3)Nối đầu 5' của intron với vị trí nhánh A; (4)loại bỏ các intron. Thứ tự đúng với quá trình ghép nối mARN là :

A. 1->2->3->4

B. 2->1->3->4

C. 2->3->1->4

D. 3->2->1->4

Câu 3:Nếu 1 mARN có cấu trúc "exon 1- intron 1- exon 2- intron 2- exon 3- intron 3- exon 4". Giả sử chiều dài intron và exon bằng nhau và bằng 340Ao . Phức hợp enzym cắt intron loại bỏ đoạn ARN dài tối đa 1.020Ao.Quá trình ghép nối thay đổi có thể tạo ra bao nhiêu loại mARN trưởng thành?

A.2

B.3

C.4

D.1

Nguyễn Thị Ngọc Thơ
21 tháng 2 2019 lúc 17:36

Ở một tế bào sinh tinh xét hai cặp NST Bb và Dd. Cặp Bb rối loạn giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường,

BbDd => nhân đôi => BBbbDDdd

=> BBbbDD và dd

hoặc BBbbdd và DD

=> BbD và d hoặc Bbd và D

Bình luận (0)
Trần Thục Lê Ngân
6 tháng 8 2019 lúc 10:20

Ở một tế bào sinh tinh xét hai cặp NST Bb và Dd. Cặp Bb rối loạn giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường,

BbDd => nhân đôi => BBbbDDdd

=> BBbbDD và dd

hoặc BBbbdd và DD

=> BbD và d hoặc Bbd và D

tick và theo dõi giúp mình nha

Bình luận (0)
Anh Lan Nguyễn
17 tháng 9 2018 lúc 17:27

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN