Di truyền học cấp độ tế bào - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Quá trình phiên mã gen cấu trúc xảy ra trong nhân của tế bào nhân thật, tạo các tiền mARN. Sau đó, tiền mARN được gắn mũ 5'P, cắt intron- nối exon, gắn đuôi polyA... tạo mARN trưởng thành, di chuyển ra ngoài nhân, tham gia quá trình dịch mã. Mỗi intron đều có trình tự cắt đầu 5', nhánh A, trình tự cắt đầu 3'. Quá trình cắt intron xảy ra theo thứ tự:

(1) Cắt trình tự 5'

(2) Nối đầu 5' với vị trí nhánh A

(3) Cắt trình tự đầu 3', loại bỏ intron

Một số gen có quá trình ghép nối thay đổi, tạo nhiều loại mARN trưởng thành từ một tiền mARN ban đầu. Ví dụ một tiền mARN có trình tự "Exon 1- intron 1- exon 2- intron 2- exon 3", có thể 2 kiểu ghép nối. Kiểu 1: Tiền mARN bị cắt hai intron và nối ba exon lại. Kiểu 2: Tiền mARN bị cắt trình tự đầu 5' của intron 1, nối nhánh A của intron 2, loại bỏ "intron 1- exon 2- intron 2", tạo mARN trưởng thành ngắn hơn. Quá trình ghép nối thay đổi có thể tạo nhiều loại mARN trưởng thành từ 1 gen, từ đó dịch mã tạo nhiều loại polipeptit. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của intron trong quá trình tiến hóa.

Câu 1:Giai đoạn nào sau dây không xảy ra trong quá trình hình thành mARN trưởng thành?

A. Cắt intron và nối các exon

B. Cắt đuôi polyA

C. Gắn mũ 5'P

D. Cuộn xoắn với protein Histon

Câu 2:Cho các quá trình sau:(1)Cắt trình tự 3' của intron; (2)Cắt trình tự 5' của intron; (3)Nối đầu 5' của intron với vị trí nhánh A; (4)loại bỏ các intron. Thứ tự đúng với quá trình ghép nối mARN là :

A. 1->2->3->4

B. 2->1->3->4

C. 2->3->1->4

D. 3->2->1->4

Câu 3:Nếu 1 mARN có cấu trúc "exon 1- intron 1- exon 2- intron 2- exon 3- intron 3- exon 4". Giả sử chiều dài intron và exon bằng nhau và bằng 340Ao . Phức hợp enzym cắt intron loại bỏ đoạn ARN dài tối đa 1.020Ao.Quá trình ghép nối thay đổi có thể tạo ra bao nhiêu loại mARN trưởng thành?

A.2

B.3

C.4

D.1

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.