Di truyền học cấp độ phân tử - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Mọi người giúp với ạ em đang cần gấp lắm

1/ 1 phân tử ADN chứa hai gen lI=1/2lII

Gen I có A1=100, T1=150. Gen 1 tổng hợp phân tử mARN, mtcc 900U,1200G, 1800X. Gen II A1=200, A2=100,mcc 800U,1600A,4000G. Các phân tử marn tổng hợp từ hai gen đó đã tham gia giải mã. Có 15 riboxom trượt 1 lần trên hai phân tử marn tổng hợp từ gen I và gen II.

Tổng pr hoàn chỉnh được tạo thành là 104. Các ribo trượt với vận tốc bằng nhau và cách đều. tarn cuối cùng trượt qua hết marn tổng hợp từ gen I là 29,9s ; còn marn tổng hợp từ gen II là 54,2s( từ lúc ribo thứ nhất bắt đầu tiếp xúc với mỗi phân tử marn)

a. Tính số nu mỗi loại trên mỗi mạch của mỗi gen

b. Tính số ribo trượt trên marn tổng hợp từ gen I và trên marn tổng hợp từ gen II

c. Tính thời gian 1 ribo trượt hết mỗi loại phân tử marn nói trên. Tìm vận tốc?

2/ lA=lB đều bị đột biến. Mỗi gen bị mất một đoạn. 2 gen còn lại sao mã, trên mỗi marn có cùng 1 số ribo trượt qua 1 lần. Trên marn từ A đb có 3141 lượt tarn tham gia, trên marn từ B đb có 2691 tarn tham gia. Mỗi pr hoàn chỉnh từ gen A đb có nhiều hơn pr hoàn chỉnh từ gen B đb bằng 50 a.a.

a. Tìm số ribo trên mỗi loại marn và l gen đột biến

b. Gỉa sử 2 đoạn gen bị mất nối thàng 1 gen mới sao mã 1 số lần cần Umt= 270 và Gmt=405. Trên 1 mạch đơn gen đó có A1= 10%, X= 180 Nu. Môĩ marn có 5 ribo trượt 1 lần với vận tốc= 51 A/s và cách đều 91,8 A

- Tính số Nu mỗi loại mỗi mạch gen mới

- 5 ribo giải mã hết 475a.a cuar môi trường nội bào thì mất bao nhiêu thời gian?

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.