Di truyền học cấp độ phân tử

diuhuyn
diuhuyn CTV 15 tháng 8 2019 lúc 22:33

Số loại nucleotit trong gen đó là: 2998 + 2 = 3000 Vì A = T ⇒ A - G = 10% và A + G = 50% ⇒ A = 30% và G = 20% Số nucleotit từng loại trong gen là: A = T = 0,3 ×× 3000 = 900 G = X = 0,2 ×× 3000 = 600 Trong đoạn mã hóa số nucleotit từng loại sẽ là: 900 - 300 = 600 600 - 200 = 400

Bình luận (0)
Khánh Như Trương Ngọc
Khánh Như Trương Ngọc 24 tháng 6 2019 lúc 23:29

a)Ta có tổng của tỉ số 2: 1:4 :3= 10 (1)

Một phân tử mARN: \(rA_1=rU_1=rG_1=rX_1=rN=\frac{N}{2}\)(2)

Từ (1) và (2)⇒ \(rA_1\)= \(\frac{N}{2}.\frac{2}{10}=\frac{N}{10}\)

\(rU_1=\frac{N}{2}.\frac{1}{10}=\frac{N}{20}\)

\(rG_1=\frac{N}{2}.\frac{4}{10}=\frac{N}{5}\)

\(rX_1=\frac{N}{2}.\frac{3}{10}=\frac{3N}{20}\)

Khi đó: \(\left\{{}\begin{matrix}rA_1=T_1=\frac{N}{10}\\rU_1=A_1=\frac{N}{20}\\rG_1=X_1=\frac{N}{5}\\rX_1=G_1=\frac{3N}{20}\end{matrix}\right.\)

Mà H = 2A + 3G

⇔ 3510 = 2. \(\left(\frac{N}{10}+\frac{N}{20}\right)\)+3 . \(\left(\frac{N}{5}+\frac{3N}{20}\right)\)

⇔ N = 2600(nu)

L = \(\frac{N}{2}.3,4=\frac{2600}{2}.3,4=4420\left(A^0\right)\)

b) Ta có hệ pt: \(\left\{{}\begin{matrix}A+G=\frac{N}{2}\\2A+3G=H\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}A+G=\frac{2600}{2}\\2A+3G=3510\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}A=390\left(nu\right)\\G=910\left(nu\right)\end{matrix}\right.\)

%A= %T= \(\frac{A}{N}=\frac{390}{2600}=0,15=15\left(\%\right)\)

%G= %X = \(\frac{G}{N}=\frac{910}{2600}=0,35=35\left(\%\right)\)

c) Số lượng từng loại nu tự do mà môi trường nội bào cần cung cấp cho gen:

\(A_{td}=T_{td}=A.\left(2^x-1\right)\)= 390. ( \(2^4\)-1) =5850

\(G_{td}=X_{td}=G.\left(2^x-1\right)=910.\left(2^4-1\right)=13650\)

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Ngọc Anh
Nguyễn Minh Ngọc Anh 22 tháng 11 2020 lúc 8:42

a, Với L =3060 A*

`=>` Mỗi gen sẽ có số N là: `3060.2/(3,4)=1800`

Ở gen trội : (A) : rA/1=rU/2=rG/3=rX/4=900/10=90

`=>` rA=90,rU=180,rG=270,rX=360

`=>` Số N từng loại của gen trội là: A=rA+rU=270;

G=630-ở gen lặn:(a)có A=20%

=>G=30%

=>A/G=2/3

=>3A-2G=0mà có 2A+2G=1800

=>A=360;G=540

b, Nếu trong th gphan bình thường thì tế bào f sẽ cho ra 2 loại giao tử là A,a Trong trường hợp gphan không bình thường nó sẽ tạo ra 1 loại giao tử: Aa(do đây là ĐB số lượng NST)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN