Di truyền học cấp độ phân tử - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

giúp e mấy câu này với ạ

1: Nếu các cá thể tứ bội có kiểu gen AAaa tự thụ phấn thì tỉ lệ cá thể đời con có kiểu gen AAaa là bao nhiêu?

2: 1 phân tử ADN trong 1 lần nhân đôi có 5 đơn vị tái bản với tổng số 60 phân đoạn okazaki. nếu phân tử này nhân đôi 3 lần thì cần tổng số bao nhiêu đoạn mồi?

3: cho biết quá trình giảm phân k xảy ra đột biến theo lí thuyết thì phép lai AaBb*AaBb sẽ cho đời con có kiểu gen aabb với tỉ lệ là bao nhiêu?

4: trong 1 lần nguyên phân của tế bào ở thể lưỡng bội, 1 NST của cặp số 3 và 1 cặp NST của cặp số 6 k phân li. các cặp NST khác phân li bình thường. kết quả của quá trình này có thể tạo ra các loại tế bào con có bộ NST như thế nào?

5: ở một loài động vật giao phối xét phép lai AaBbDd*AaBbDd. giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực ở 1 số tế bào cặp NST mang gen Aa không phân li trong giảm phân 1. các sự kiện khác diễn ra bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường. hỏi có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?

6: trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường 1 gen quy định 1 tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn thì phép lai AaBbCcDdHh*AaBbCcDdHh sẽ cho kiểu gen mang 3 alen trội ở đời con chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

7: ở cà chua gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng. 1 phép lai giữa 2 cây tứ bội đã tạo ra thế hệ F1 có tỉ lệ 11 đỏ, 1 vàng. xác định kiểu zen của 2 cây đem lai?

Được cập nhật Hôm kia lúc 13:48 7 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.