Đề kiểm tra học kì

Đỗ Thanh Hải
2 giờ trước (20:44)

He told me not to stay up late

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
3 giờ trước (20:33)

23, I have not talked to him for ages

Bình luận (1)
Đỗ Thanh Hải
3 giờ trước (20:33)

I have not talked to him for ages

Bình luận (2)
Phạm Vĩnh Linh
3 giờ trước (20:28)

22,The storm prevented us from going camping

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
3 giờ trước (20:19)

However tired Nam was, he tried to finish his work

Bình luận (5)
Phạm Vĩnh Linh
3 giờ trước (20:20)

20, He shouldn't buy that house

21,However Nam was tired, he tried to finish his work

Bình luận (0)
Đỗ Ngọc Linh (Jcam Báo...
3 giờ trước (20:20)

However tired Nam was, he tried to finish his work 

nhahihi

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
3 giờ trước (20:09)

I asked Nga when she would come back

Bình luận (0)
Phạm Vĩnh Linh
3 giờ trước (20:09)

I asked Nga when she would come back

Bình luận (0)
Đỗ Ngọc Linh (Jcam Báo...
3 giờ trước (20:22)

I asked Nga when she would come back

nhahihi

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
3 giờ trước (20:02)

Had it not been for your help, I couldn't have passed the exam

Bình luận (2)
Phạm Vĩnh Linh
3 giờ trước (19:58)

The exercise was so difficult that we coudn't do it

Bình luận (1)
Đỗ Thanh Hải
3 giờ trước (19:59)

This exercise was so difficult that we couldn't do it

Bạn ơi lần sau đăng một lượt nhiều câu nhé, đăng thế này mà giờ cao điểm thì trôi câu hỏi các bn khác

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
3 giờ trước (19:47)

She tries to learn English well with a view to communicating with foreigners

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Hải
4 giờ trước (19:34)

That plane is said to have crashed into the mountain

Bình luận (6)
Phạm Vĩnh Linh
4 giờ trước (19:24)

9, I've never seen a better film than this before.

10, There are over 800 students in my school

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN