Đề kiểm tra cuối kì II: đề 1

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 14 tháng 1 lúc 12:00

a)

Gọi thành phần phần trăm của hai đồng vị 63Cu ,65Cu lần lượt là a,b

Ta có :

a + b = 100% 

63a + 65b = 63,54

Suy ra a = 0,73 = 73% ; b = 0,27 = 27%

b) Thành phần phần trăm khối lượng của 65Cu trong CuSO4 là : 

\(\dfrac{65.27\%}{63,54 + 32 + 16.4 }.100\% = 11\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 21 tháng 12 2020 lúc 22:27

n Al = 5,4 / 27 =0,2 mol

PTHH:

2 Al + 3 H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3 H2

Theo pthh:

n H2 = 3/2 nAl = 3/2 * 0,2 = 0,3 mol.

V H2 = 0,3 * 22,4 = 6,72 lít.

=>m muối = 0,1.342=34,2g

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 21 tháng 12 2020 lúc 22:27

PTHH: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\)

Gộp cả phần a và b

Ta có: \(n_{Al}=\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1mol\\n_{H_2}=0,3mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=0,1\cdot342=34,2\left(g\right)\\V_{H_2}=0,3\cdot22,4=6,72\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt 15 tháng 12 2020 lúc 22:08

nNa+ = 0,016 mol

Gọi số mol của Cl- và SO42- lần lượt là a, b

Bảo toàn điện tích: a + 2b = 0,016 (1)

Từ khối lượng muối: 35,5a + 96b = 1,036 - 0,016.23 = 0,668 (2)

Từ (1), (2) suy ra: nCl- = 0,008 mol ; nSO42- = 0,004 mol

=> CmHCl = 0,8 M ; CmH2SO4 = 0,4 M

Bình luận (0)
Trần Việt Khoa
Trần Việt Khoa 23 tháng 10 2020 lúc 19:03

\(n_{CuSO_4.5H_2O}=\frac{100}{250}=0,4\left(mol\right)\) => \(n_{CuSO_4\left(thêm\right)}=0,4\left(mol\right)\)

\(m_{CuSO_4\left(bđ\right)}=\frac{400.4}{100}=16\left(g\right)=>n_{CuSO_4\left(bđ\right)}=\frac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

=> nCuSO4 ( dd sau khi hòa tan) = 0,4 + 0,1 = 0,5 (mol)

=> mCuSO4 (dd sau khi hòa tan) = 0,5.160 = 80 (g)

=> C% (dd thu được) = \(\frac{80}{100+400}.100\%=16\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 27 tháng 6 2020 lúc 14:54

PTHH: Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

PTHH: Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Dung dịch X gồm: Al2O3; Fe2O3 và H2SO4 dư

Chất rắn Y: Cu

PTHH: Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4

PTHH: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

PTHH: Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

Dung dịch Z gồm: NaOH dư, NaAlO2 và Na2SO4

Kết tủa M: Fe(OH)3

PIHH: 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Chất rắn N: Fe2O

PTHH: 3H2 + Fe2O3 → 2Fe + 3H2O

Chất rắn P: Fe

PTHH: 2NaAlO2 + CO2 + 3H2O → Na2CO3 + 2Al(OH)3

Kết tủa Q: Al(OH)3

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN