Đề kiểm tra cuối kì I: đề 2

Quang Nhân
14 tháng 3 lúc 20:29

\(m_C=12\cdot\left(100-1.5-0.5\right)\%=11.76\left(kg\right)\)

\(n_C=\dfrac{11.76}{12}=0.98\left(kmol\right)\)

\(m_S=12\cdot0.5=6\left(kg\right)\)

\(n_S=\dfrac{6}{32}=0.1875\left(kmol\right)\)

\(S+O_2\underrightarrow{t^0}SO_2\)

\(C+O_2\underrightarrow{t^0}CO_2\)

\(V_{O_2}=\left(0.1875+0.98\right)\cdot22.4=26.152\left(kl\right)=26125\left(l\right)\)

 

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
27 tháng 1 lúc 21:43

Bài 1:

Bảo toàn khối lượng: \(m_{muối\left(saupư\right)}=m_{hh}+m_{BaCl_2}-m_{\downarrow}=36,7\left(g\right)\)

Bài 2:

PTHH: \(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

Ta có: \(n_{SO_3}=\dfrac{40}{80}=0,5\left(kmol\right)=n_{H_2SO_4\left(lýthuyết\right)}\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4\left(thựctế\right)}=0,5\cdot95\%=0,475\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
hnamyuh
27 tháng 1 lúc 21:43

Bài 1 : 

Bảo toàn khối lượng : 

\(m_{muối\ khan} = m_{muối\ sunfat} + m_{BaCl_2} - m_{BaSO_4} = 44,2 + 62.4 - 69,9 = 36,7(gam)\)Bài 2 :

\(n_{SO_3} = \dfrac{40}{80} = 0,5(kmol)\\ \Rightarrow n_{SO_3\ pư} = 0,5.95\% = 0,475(kmol)\)

\(SO_3 + H_2O \to H_2SO_4\\ n_{H_2SO_4} = n_{SO_3} = 0,475(kmol)\\ \Rightarrow m_{H_2SO_4} = 0,475.98 = 46,55(kg)\)

 

Bình luận (5)
Thịnh Gia Vân
14 tháng 1 lúc 20:22

10,5g X có số mol: \(n_{x\left(đktc\right)}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

=> \(M_x=\dfrac{10.5}{0,25}=42\) (g/mol)

=> \(m_C=\dfrac{85,715.42}{100}=36\left(g\right)\)

=> \(n_C=\dfrac{36}{12}=3\left(mol\right)\)

=> \(m_H=42-36=6\left(g\right)\)

=>\(n_H=\dfrac{6}{1}=6\left(mol\right)\)

=> Công thức hóa học của X là \(C_3H_6\)

Bình luận (1)
hnamyuh
10 tháng 1 lúc 20:34

Gọi CTHH cần tìm : \(Cu_nX_2\) (n là hóa trị của X)

Ta có : 

\(\%Cu =\dfrac{64n}{64n + 2X}.100\% = 40\%\\ \Rightarrow X = 48n\)

Với n =  2 thì X = 96(SO4)

Vậy CTHH cần tìm : CuSO4

Bình luận (0)
︵✰Ah
10 tháng 1 lúc 20:33

pk ?? 

Bình luận (1)
^JKIES Nguyễn^
6 tháng 1 lúc 20:11

N có hóa trị V

Bình luận (2)
Thanh Tùng Triệu
6 tháng 1 lúc 20:11

huhu giúp mình với khocroi

Bình luận (0)
No Name
6 tháng 1 lúc 20:12

Hóa trị IV nhé

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
6 tháng 1 lúc 19:11

Bn có thể lm theo một trong hai cách 1 : 4CxHy + ( 4x + y) O2 --------> 4x CO2 + 2y H2O

Cách 2 : CxHy + (x + y/4) O2 -------> x CO2 + y/2 H2O

Bình luận (0)
hnamyuh
6 tháng 1 lúc 19:13

\(C_xH_y + (x + \dfrac{y}{4})O_2 \xrightarrow{t^o} xCO_2 + \dfrac{y}{2}H_2O\)

Bình luận (0)
hnamyuh
5 tháng 1 lúc 21:33

a)

\(Zn + 2HCl \to ZnCl_2 + H_2\)

b)

\(n_{H_2} = \dfrac{2,24}{22,4} = 0,1(mol)\)

Theo PTHH : \(n_{HCl} = 2n_{H_2} = 0,1.2 = 0,2(mol)\)

c)

Ta có :

 \(n_{ZnCl_2} = n_{H_2} = 0,1(mol)\\ \Rightarrow m_{ZnCl_2} = 0,1.136 = 13.6(gam)\)

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
5 tháng 1 lúc 20:27

a) mCO2 = n.M = 0,75.44 = 33 gam

V = 0,75.22,4 = 16,8 lít

Số phân tử trong 0,75 mol = 0,75.6,022.1023  =4,5165.1023 phân tử

b)  X  +  O2   ---> CO2  + H2O

mO2 = 0,2.32 = 6,4 gam

nCO2 = \(\dfrac{2,24}{22,4}\)= 0,1 mol => mCO2 = 0,1.44 = 4,4 gam

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : mX + mO2  = mCO2  + mH2O

=> mX =  4,4 + 3,6 - 6,4 = 1,6 gam

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
5 tháng 1 lúc 18:14

\(\%Zn=\dfrac{M_{Zn}}{M_{ZnO}}.100\%=\dfrac{65}{81}.100\%\approx80,25\%\)

Bình luận (0)
hnamyuh
5 tháng 1 lúc 18:15

Gọi CTHH cần tìm là \(S_xO_y\)

Oxi có hóa trị II

Theo quy tắc hóa trị, \(x.VI= y.II\)

Suy ra : \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{II}{VI} = \dfrac{1}{3}\)

Vậy CTHH cần tìm : \(SO_3\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN