Đề kiểm tra 15 phút

Maximilian
30 tháng 3 lúc 12:36

Tham khảo !

: Người ta thường bấm ngọn cho nhiều loài cây trồng để tập trung chất dinh dưỡng vào phát triển chồi nách.Ví dụ : bấm ngọn mướp, mồng tơi, các loại cây rau... cây sẽ phát triển các chồi nách và cho lá hoặc hoa quả nhiều hơn

Bình luận (0)
Uyên trần
30 tháng 3 lúc 12:37

Vì bấm ngọn tỉa cành là biện pháp chủ động điều chỉnh sự dài ra của thân nhằm tăng năng suất cây trồng.

* Bấm ngọn: Trong trồng trọt, người ta thường bấm ngọn cho nhiều loài cây trồng để tập trung chất dinh dưỡng vào phát triển chồi nách.

Ví dụ. bấm ngọn mướp, mồng tơi, các loại cây rau... cây sẽ phát triển các chồi nách và cho lá hoặc hoa quả nhiều hơn. Các cây đậu. cà chua, bông... được bám ngọn sẽ cho nhiều quả hơn.

Tuy nhiên, có nhiều loại cây như lúa. ngô, đay. xoan... thì không bấm ngọn.

* Tia cành: Trong trồng trọi, người ta áp dụng biện pháp tia cành để tỉa những cành sâu, xấu nhằm tập trung chất dinh dưỡng cho các cành còn lại phát triển tốt hơn.

Đối với một số loại cây lấy gỗ như bạch đàn, phi lao, xoan... tia cành sẽ cho cây mọc thẩng, thân to, gỗ tốt 

Bình luận (0)
Nanno
30 tháng 3 lúc 12:41

để kích thích chồi bên phát triển thành cành -> tạo tán đẹp cho cây cảnh.

        Bấm ngọn khi trồng cây hoa màu để giảm ngọn kích thích chồi bên tăng lượng hoa quả khi thu hoạch tang năng suất

Bình luận (0)
Trần Xuân Đăng

Câu 16. Trong quá trình nguyên phân, sự phân li NST diễn ra khi nào? A. Kì đầu. B. Kì giữa. C. Kì sau. D. Kì cuối.

Câu 17. Ở gà có 2n = 78. Quan sát dưới kính hiển vi thấy một nhóm tế bào đang nguyên phân, các NST đang xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.Trong 1 tế bào như thế có: A. 156 NST kép, 312 cromatit, 156 tâm động. B. 78 NST đơn, 78 cromatit, 78 tâm động. C. NST đơn, 156 cromatit, 156 tâm động. D. 78 NST kép, 156 cromatit, 78 tâm động.

Câu 18. Trong những kì nào của nguyên phân, NST ở trạng thái kép? A. Kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối. B. Kì trung gian, kì đầu và kì cuối. C. Kì đầu, kì giữa, kì cuối. D. Kì trung gian, kì đầu và kì giữa.

Câu 19. Đặc điểm của NST giới tính là gì? A. Luôn chỉ có một cặp trong tế bào sinh dưỡng. B. Số cặp trong tế bào thay đổi tuỳ loài. C. Có nhiều cặp trong tế bào sinh dưỡng. D. Có 1 đến 2 cặp trong tế bào.

Câu 20. Điểm giống nhau về NST giới tính ở tất cả các loài sinh vật phân tính là gì? A. Luôn giống nhau giữa cá thể đực và cá thể cái. B. Đều là cặp XY ở giới đực. C. Đều là cặp XX ở giới cái . D. Đều chỉ có một cặp trong tế bào 2n.

Câu 21. Trong nguyên phân, hiện tượng các NST kép co xoắn lại có ý nghĩa gì? A. Trao đổi chéo NST dễ xảy ra hơn. B. Thuận lợi cho sự phân li. C. Thuận lợi cho sự nhân đôi NST. D. Thuận lợi cho sự tiếp hợp NST.

Câu 22. Trong giảm phân, ở kì sau I và kì sau II có điểm giống nhau là gì? A. Có sự phân li các NST về 2 cực tế bào. B. Các NST đều ở trạng thái kép. C. Các NST đều ở trạng thái đơn. D. Có sự dãn xoắn của các NST.

Câu 23. Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài (2n = 8) giảm phân bình thường. Nếu đó là các tế bào chín sinh dục của con cái thì sau giảm phân, số loại giao tử tối đa thu được là bao nhiêu? A. 10. B. 1. C. 5. D. 20.

Câu 24. NST là cấu trúc có ở đâu? A. Trong nhân tế bào. B. Trong các bào quan. C. Trên màng tế bào. D. Bên ngoài tế bào.

Câu 25. Hiện tượng nhiều gen cùng phân bố trên chiều dài của NST gọi là gì? A. Nhóm gen liên kết . B. Nhóm gen độc lập. C. Cặp NST tương đồng. D. Các cặp gen tương phản .

Câu 26. Chức năng của NST giới tính là gì? A. Xác định giới tính. B. Nuôi dưỡng cơ thể . C. Điều khiển tổng hợp Prôtêin cho tế bào. D. Tất cả các chức năng nêu trên.

Câu 27. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở đâu trong tế bào? A. Tế bào sinh dưỡng. B. Tế bào mầm sinh dục. C. Tế bào sinh dục vào thời kì chín. D. Hợp tử và tế bào sinh dưỡng.

Câu 28. Khi cho giao phối ruồi giấm thuần chủng có thân xám, cánh dài với ruồi giấm thuần chủng thân đen, cánh ngắn thì ở F1 thu được ruồi có kiểu hình là gì? A. Thân xám, cánh dài và thân đen, cánh ngắn . B. Đều có thân xám, cánh dài. C. Thân xám, cánh ngắnvà thân đen, cánh dài. D. Đều có thân đen, cánh ngắn.

Câu 29. Hiện tượng dãn xoắn của NST trong nguyên phân có ý nghĩa gì? A. Thuận lợi cho sự phân li, tổ hợp NST. B. Thuận lợi cho sự nhân đôi ADN, NST. C. Thuận lợi cho sự tiếp hợp NST. D. Trao đổi chéo NST dễ xảy ra hơn.

Câu 30. Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con là bao nhiêu? A. Lưỡng bội ở trạng thái đơn. B. Đơn bội ở trạng thái đơn. C. Đơn bội ở trạng thái kép. D. Lưỡng bội ở trạng thái kép.

Câu 31. Trong quá trình nguyên phân, có thể quan sát rõ nhất hình thái NST ở vào kì nào? A. Vào kì trung gian. B. Kì giữa. C. Kì sau. D. Kì đầu.

Câu 32. Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là gì? A. Trao đổi chất. B. Tự nhân đôi. C. Co, duỗi trong phân bào D. Biến đổi hình dạng .

Câu 33. Từ một noãn bào bậc I trải qua quá trình giảm phân sẽ tạo ra được bao nhiêu trứng? A. 4 thể cực. B. 1 trứng và 3 thể cực. C. 3 trứng và 1 thể cực D. 4 trứng.\

Câu 34. Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật thì đặc điểm của NST giới tính là gì? A. Luôn luôn là một cặp tương đồng. B. Luôn luôn là một cặp không tương đồng. C. Có nhiều cặp, đều không tương đồng. D. Là một cặp tương đồng hay không tương đồng tuỳ thuộc vào giới tính.

Sunflower
7 tháng 2 lúc 20:41

Câu 34, D 

Câu 33,B

Câu 32,B

Câu 31,B

Câu 30,A

Câu 29,B

Câu 28,B

Câu 27, C

Câu 26, A

Câu 25, A

Câu 24, A

Câu 23, C

Câu 22,A

Câu 21, B

Câu 20,D

Câu 19, A

Câu 18,D

Câu 17,D

Câu 16,C

Mình gửi ngược cho chừa cái tội hỏi nhiều nhé .

Bình luận (2)
Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 11 2020 lúc 15:56

Em tham khảo nguồn Hoidap247 nhé!

*Hô hấp là quá trình sinh lý trung tâm có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình trao đổi chất và năng lượng vì :

+ Hô hấp ở phổi tạo điều kiện trao đổi khí cung cấp oxy cho tế bào và các phản ứng trong cơ thể đồng thời giải phóng CO2 đảm bào cơ thể duy trì sự sống

+Hô hấp tế bào là một tập hợp các phản ứng và quá trình trao đổi chất diễn ra trong các tế bào của sinh vật để chuyển đổi năng lượng hóa học có trong chất dinh dưỡng thành adenosine triphosphate (ATP), và sau đó giải phóng các chất thải.

Nhờ quá trình hô hấp tế bào tạo thành năng lượng dự trữ dưới dạng ATP rồi cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 11 2020 lúc 16:04

Em tham khảo nha!

*Hô hấp là quá trình sinh lý trung tâm có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình trao đổi chất và năng lượng vì :

+ Hô hấp ở phổi tạo điều kiện trao đổi khí cung cấp oxy cho tế bào và các phản ứng trong cơ thể đồng thời giải phóng CO2 đảm bào cơ thể duy trì sự sống

+Hô hấp tế bào là một tập hợp các phản ứng và quá trình trao đổi chất diễn ra trong các tế bào của sinh vật để chuyển đổi năng lượng hóa học có trong chất dinh dưỡng thành adenosine triphosphate (ATP), và sau đó giải phóng các chất thải.

Nhờ quá trình hô hấp tế bào tạo thành năng lượng dự trữ dưới dạng ATP rồi cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 11 2020 lúc 16:03

- Hô hấp sáng chỉ xảy ra với nhóm thực vật C3.

- Giải thích:

+ Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2 và thải ra CO2 ngoài sáng xảy ra đồng thời vs quang hợp

+ C3 có hô hấp sáng vì nó không có enzim photpho enol piruvat cacboxylaza (PEP), mà enzim này có khả năng cố định CO2 ở nồng độ thấp

+ C4 , CAM có enzim PEP chỉ cố định CO2 ko cố định O2 nên tránh được hô hấp sáng.

Em tham khảo nha!

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 11 2020 lúc 16:41

Không phải tất cả các sắc tố đều có thể tham gia quang hợp, chỉ có sắc tố màu xanh lá cây mới tham gia được vào quá trình quang hợp.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Lộc
15 tháng 11 2020 lúc 19:48

Không phải tất cả các sắc tố đều có thể tham gia quang hợp, chỉ có sắc tố màu xanh lá cây mới tham gia được vào quá trình quang hợp.

Bình luận (0)
Mai Hiền
16 tháng 11 2020 lúc 15:06

- Chỉ có sắc tố thực vật mới tham gia quang hợp

+ Diệp lục là sắc tố quan trọng nhất trong thực vật; nó là một loại chlorin mà hấp thu các bước sóng ánh sáng vàng và xanh lam và phản xạ bước sóng ánh sáng màu xanh lục.

+ Carotenoid có chức năng là các sắc tố phụ trong thực vật, giúp cung cấp nhiên liệu cho sự quang hợp bằng các tập trung các bước sóng ánh sáng mà không sẵn sáng được hấp thu bởi diệp lục

- Năng lượng ánh sáng mặt trời được truyền vào phân tử diệp lục a ở trung tâm phản ứng quang hợp theo sơ đồ:

Carotenoit → diệp lục b → diệp lục a → diệp lục a ở trung tâm phản ứng.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 11 2020 lúc 16:30

Bởi vì carotenoit có chức năng chống các tác nhân oxi hóa từ bên ngoài nên màu chất diệp lục không bị biến tính và thực hiện khả năng quang hợp bình thường.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN