Đề kiểm tra 1 tiết - Địa lí lớp 6 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Thiên thể nào sau đây không còn được coi là một hành tinh trong hệ mặt Trời?

A. Diêm vương tinh.

B. Hải vương tinh.

C. Thiên vương tinh.

D. Sao thổ.

Câu 2. Theo quy ước thì đầu trên của kinh tuyến chỉ hướng nào sau đây?

A. Đông.

B. Tây.

C. Nam.

D. Bắc.

Câu 3. Những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam là những vĩ tuyến

A. Tây.

B. Nam.

C. Đông.

D. Bắc.

Câu 4. Chọn một trong các phương án sau đây để điền vào chỗ….. sao cho hợp lí.

Trái Đất có dạng hình cầu và ở vị trí thứ….. trong số tám hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

A. hai

B. ba

C. bốn

D. năm

Câu 5. Đối tượng địa lí nào sau đây không được biểu hiện bằng kí hiệu điểm?

A. Sân bay.

B. Bến cảng.

C. Dòng sông.

D. Nhà máy.

Câu 6. Chọn một trong các phương án sau đây để điền vào chỗ….. sao cho hợp lí.

Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 100, ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả …….kinh tuyến.

A. 26

B. 36

C. 46

D. 56

Câu 7. Kinh tuyến nào sau đây đối diện với kinh tuyến gốc?

A. 900.

B. 1800.

C. 2700.

D. 3600.

Câu 8. Độ cao của địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu hoặc bằng đường

A. kinh tuyến.

B. vĩ tuyến.

C. đồng mức.

D. đẳng nhiệt.

Câu 9. Chọn một trong các phương án sau đây để điền vào chỗ….. sao cho hợp lí.

Nếu mỗi vĩ tuyến cách nhau 10 thì trên bề mặt quả Địa Cầu, từ cực Bắc đến cực Nam, có tất cả….. vĩ tuyến.

A. 161

B. 171

C. 181

D. 191

Câu 10. Khoảng cách 5 cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 200.000 thì tương ứng ngoài thực tế là

A. 10 km.

B. 20 km.

C. 30 km.

D. 40 km.

giúp mk nhoa sáng mai mk thi òy

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.