Đề kiểm tra 1 tiết - Đề 3

Lịch Nguyễn
2 tháng 1 lúc 15:02

Câu 3 a

Trong nguyên phân người ta quan sát nhiễm sắc thể rõ nhất ở kì giữa

Diễn biến của NST tại kì giữa là

+ NST co ngắn cực đại, chúng sếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Câu 3 b 

Số tâm động: 40

Số cromatit: 0

Số nhiễm sắc thể đơn: 40 NST 

Số nhiễm sắc thể kép: 0 

 

 

Bình luận (0)
Lịch Nguyễn
2 tháng 1 lúc 15:16

Câu 4 a 

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi xảy ra trong cấu trúc của nhiễm sắc thể 

Đột biến cấu trúc NST thường có hại cho sinh vật vì: + Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, các gen đã được sắp xếp hài hòa trên nhiễm sắc thể. Biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi số lượng và cách sắp xếp gen trên đó nên thường gây hại cho sinh vật 

Câu 4 b 

Ở lúa nước 2n = 24NST quan sát nhiễm sắc thể của tế bào dưới kính hiển vi còn 23 NST 

>> Đây là dạng thể 3 nhiễm (2n -1) 

Cơ chế phát sinh: Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cặp NST của bố hoặc mẹ không phân li , tạo ra 2 loại giao tử : một loại giao tử mang cả hai NTS của cặp đó (n+1) , một loại giao tử không mang NST nào của cặp đó (n-1)

+ Trong quá trình thụ tinh giao tử không mang NST nào  của cặp đó (n-1) kết hợp với giao tử bình thường (n) tạo thành hợp tử 2n-1(23NST)

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
27 tháng 12 2020 lúc 22:24

Xét tỉ lệ trên ta có:

1/1 vàng trơn = 1/1 vàng . 1/1 trơn

+1/1 vàng => P: Aa x aa

+1/1 trơn => P: Bb x bb

⇒P: AaBb x aabb 

Sơ đồ lai:

P: Vàng trơn(AaBb) x Xanh nhăn(aabb)

GP: AB ; Ab ; aB; ab ; ab

F1: AaBb : Aabb : aaBb : aabb

1 vàng trơn :1 xanh trơn: 1 vàng nhăn :1 xanh nhăn

 

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
21 tháng 12 2020 lúc 22:43

a) C= L/34= 5100/34= 150(chu kì)

b) N=2L/3,4=(2.5100)/3,4= 3000(Nu)

c) G=X=30%.3000=900(Nu)

A=T=20%.3000=600(Nu)

d) HT= 2N-2=2.3000-2=5998(liên kết)

e) H=2A+3G=2.600+3.900=3900(liên kết)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
20 tháng 12 2020 lúc 9:24

Em tách nhỏ bài ra nha!

Bình luận (0)
Cá Voi Con 🐋
12 tháng 12 2020 lúc 18:44

Áp dụng nguyên tắc bổ sung tính ra được 

A=T=30%

G=X=20%

Số nu từng loại là:

A=T=720(nu)

G=X=480 (nu)

Gọi x là số lần nhân đôi của gen .Số nu môi trường cung cấp là:

Amt=Tmt=720.(2^x-1)

Gmt=Xmt=480.(2^x-1)

Do bạn không nói gen nhân đôi mấy lần nên mình gọi số lần nhân đôi là x .Khi tính bạn thay số vô x nhé!

Bình luận (0)
Minh Đức
12 tháng 12 2020 lúc 14:28

Một đoạn phân tử AND có chiều dài 3060A° có nuleotit loại G bằng 20% tổng số nuleotit. Hãy tính 

A) số nuleotit còn lại mỗi loại  B) phân tử AND trên có khối lượng bằng Bao nhiêu Đ. V. C
Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
9 tháng 12 2020 lúc 22:29

2.

-Sửa đề 2n=18

-Gọi x là số tế bào, k là số lần nguyên phân.

-Vì nhóm tế bào đó ở kì sau 2 nên

2.2n.2k.x = 576

⇒2k.x=576

Ta có 2 TH:

+ x =2 ; k =3 (Nhóm tế bào nguyên phân 3 lần)

+ x =4 ; k =2 (Nhóm tế bào nguyên phân 2 lần)

Bình luận (0)
Mai Hiền
10 tháng 12 2020 lúc 9:26

Câu 1:

Xét phép lai AaBbdd x AabbDd

a.

Số KG tối đa: 3.2.2 = 12 KG

Số KH tối đa: 2.2.2 = 8 KH

b.

Tỷ lệ kiểu gen mang 3 cặp gen dị hợp (AaBbDd) là: 1/2.1/2.1/2 = 1/8

c.

Tỷ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội (A-B-dd + A-bbD- + aaB-D-) là:

3/4.1/2.1/2 + 3/4.1/2.1/2 + 1/4.1/2.1/2 = 7/16

Bình luận (0)
Mai Hiền
10 tháng 12 2020 lúc 9:31

Câu 2:

Gọi x là số tế bào, k là số lần nguyên phân.

Vì nhóm tế bào đó ở kì sau 2 nên

2.2n.2k.x = 576

=>2k.x = 576 : 16

=> 2k.x = 36

Ta có 2 TH:

+ x = 18 ; k = 1 (Có 18 tế bào nguyên phân 1 lần)

+ x = 9 ; k = 2 (Có 9 tế bào nguyên phân 2 lần)

Bình luận (0)
Mai Hiền
10 tháng 12 2020 lúc 9:56

a.

Mạch 1 có T, không có U -> mạch 1 là mạch ADN

Mạch 2 có U, không có U -> mạch 1 là mạch ADN

b.

Cấu trúc trên xảy ra trong quá trình sinh học: phiên mã (từa ADN -> mARN)

c.

Nếu mạch 2 thay đổi cấu trúc thì mạch 1 không bị thay đổi theo vì mạch 1 dùng làm khuôn tổng hợp mạch 2, mạch 1 có trước quyết định mạch 2.

Bình luận (0)
Mai Hiền
10 tháng 12 2020 lúc 10:01

Câu 2:

(A + T) : (G + X) = 1,5

-> A/G = 1.5

%A + %G = 50%

-> %A = 30%,%G = 20%

a.

N = 1500 . 2 = 3000 nu

A = T = 30% . 3000 = 900 nu

G = X = 20% . 3000 = 600 nu

b.

A1 = 20% . 1500 = 300 nu

T1 = A - A1 = 900 - 300 = 600 nu

X1 = 30% . 1500 = 450 nu

G1 = G - X1 = 600 - 450 = 150 nu

Mạch 2:

T2 = 300 nu

A2 = 600 nu

G2 = 450 nu

X2 = 150 nu

mARN:

rA = 300 nu

rU = 600 nu

rX = 450 nu

rG = 150 nu

Bình luận (0)
Mai Hiền
17 tháng 8 2020 lúc 10:45

Câu 2:

a,

Cặp gen nào phân li độc lập với nhau là Bb

Cặp gen nào di truyễn liên kết với nhau là Ad/aD

b.

Kì giữa của GPI kiểu gen của tế bào vẫn là: Ad/aD Bb

c.

Các loại giap tử là: Ad B, aD b, Ad b, aD B

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
9 tháng 12 2020 lúc 21:52

1.

a. P: Thân cao hoa đỏ x Thân cao hoa trắng

AaBB x Aabb

GP: AB, aB ; Ab, ab

F1: AABb, AaBb, AaBb, aaBb

3 cao đỏ : 1 thấp đỏ

b. Để F1 thu được tỷ lệ phân li kiểu hình là 3:1:3:1 thì p phải có kiểu gen, kiểu hình là:

-AaBb x AaBB ( Thân cao hoa đỏ x Thân cao hoa đỏ)

-AaBb x aaBb ( Thân cao hoa đỏ x Thân thấp hoa đỏ)

-AaBb x Aabb (Thân cao hoa đỏ x Thân cao hoa trắng)

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
9 tháng 12 2020 lúc 22:06

2. Cặp gen PLĐL là: Bb

Cặp gen di truyền liên kết là : \(\frac{Ad}{aD}\)

-KG: \(\frac{Ad}{ }B-\frac{aD}{ }b\) hoặc \(\frac{aD}{ }B-\frac{Ad}{ }b\)

b) Những loại giao tử được tạo ra là:

-\(\frac{Ad}{ }\)B ; \(\frac{Ad}{ }\)b ; \(\frac{Ad}{ }\)B ; \(\frac{Ad}{ }\)b

Bình luận (0)
Mai Hiền
19 tháng 11 2020 lúc 13:50

ADN con có cấu trúc giống hệt mẹ:

A-T-G-X-X-G-T

T-A-X-G-G-X-A

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
18 tháng 11 2020 lúc 18:27

a) Số nucleotit mỗi loại gen:

A= T= 20%N= 20%.1500=300(Nu)

G=X = N/2 - A= 1500/2 - 300= 450(Nu)

b) Chiều dài của gen:

\(L=\frac{N}{2}.3,4=\frac{1500}{2}.3,4=2550\left(A^o\right)\)

Số liên kết hidro:

\(H=2A+3G=2.300+3.450=1950\left(lk\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN