Đề kiểm tra 1 tiết chương II : Đề 1

HIẾU 10A1
5 tháng 5 lúc 23:21

câu 4 

nFe=11,2/56=0,2 mol

Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

0,2       0,4        0,2                               mol

mFeCl2=0,2*127=25,4 g

HCl + NaOH --> NaCl + H2O

0,4         0,4                              mol

ta thấy nHCl/1=0,4 < nNaOH/1=0,6

=> HCl hết ,NaoH dư

mNaOH phản ứng = 0,4*40=16 g

mNaOH đầu =0,6*40=24 g

mNaOH dư =24-16=8 g

 

Bình luận (0)
Quang Nhân
30 tháng 1 lúc 21:02

nO2 = 9.6/32 = 0.3 (mol) 

nCO2 = 8.8/44 = 0.2 (mol) 

CO + 1/2O2 -to-> CO2 

0.2_____0.1______0.2 

H2 + 1/2O2 -to-> H2O 

0.4__0.3-0.1

%CO = 0.2*28/(0.2*28 + 0.4*2) * 100% = 87.5%

Chúc bạn học tốt !!!

Bình luận (1)
Quang Nhân
30 tháng 1 lúc 21:09

1) 

mC = 5000*0.9 = 4500 (g) 

nC = 4500/12 = 375 (mol) 

C + O2 -to-> CO2 

375__375 

Vkk = 5VO2 = 375*22.4*5 = 42000(l) 

2) 

nP = 6.2/31 = 0.2 (mol) 

nO2 = 8.96/22.4 = 0.4 (mol) 

4P + 5O2 -to-> 2P2O5 

0.2___0.25_____0.1 

mP2O5 = 0.1*142=14.2 (g) 

Bình luận (1)
Quang Nhân
30 tháng 1 lúc 21:12

3) 

nFe = 14/56 = 1/4 (mol) 

nO = 6/16 = 3/8 (mol) 

CT : FexOy 

x : y = 1/4 : 3/8 = 2 : 3 

CT : Fe2O3

Bình luận (1)
Quang Nhân
30 tháng 1 lúc 21:04

1) 

nH2 = 2/2 = 1 (mol) 

nO2 = 1.12/22.4 = 0.05 (mol) 

2H2 + O2 -to-> 2H2O 

0.1_____0.05____0.1

mH2O = 0.1*18 = 1.8 (g) 

2) 

nS = 3.2/32 = 0.1 (mol) 

nO2 = 1.12/22.4 = 0.05 mol 

S + O2 -to-> SO2 

0.05_0.05____0.05 

VSO2 = 0.05*22.4 = 1.12 (l) 

 

Bình luận (1)
Quang Nhân
30 tháng 1 lúc 21:07

3) 

nP2O5 = 28.4/142 = 0.2 (mol) 

nH2O = 90/18 = 5 (mol) 

P2O5 + 3H2O => 2H3PO4 

0.2_____0.6________0.4 

mH3PO4 = 0.4*98 = 39.2 (g) 

4) 

nkk = 125.776/22.4 = 5.615 (mol) 

nO2 = 5.615/5 = 1.123 (mol) 

Mg + 1/2O2 -to-> MgO 

2.246___1.123 

mMg = 2.246*24 = 53.904 (g) 

Chúc bạn học tốt !!

Bình luận (1)
Khang Diệp Lục
6 tháng 1 lúc 20:48

            4P+5O2→2P2O5

+nP=\(\dfrac{6,2}{31}\)=0,2(mol)

+nP2O5=\(\dfrac{1}{2}\)nP=0,1(mol)

+mP2O5=0,1.142=14,2(gam)

 

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
27 tháng 12 2020 lúc 17:36

*Chắc đề là: "tính thể tích oxi đã phản ứng"

Bảo toàn khối lượng:

\(m_{O_2}=m_{MgO}-m_{Mg}=8-4,8=3,2\left(g\right)\)

\(\Rightarrow n_{O_2}=\dfrac{3,2}{32}=0,1\left(mol\right)\) \(\Rightarrow V_{O_2}=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
27 tháng 12 2020 lúc 13:32

Đề bài yêu cầu gì bạn nhỉ?

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
26 tháng 12 2020 lúc 23:31

1mol H2SO4 có 6,022.1023 phân tử H2SO4

=> 7,3.1023 phân tử H2SOcó số mol = \(\dfrac{7,3.10^{23}}{6,022.10^{23}}\)= 1,21 mol

<=> Khối lượng của 7,3.1023 phân tử H2SO = 1,21.98 = 118,58 gam

b) 8,8 gam CO2 có số mol = \(\dfrac{8,8}{44}\)=0,2 mol 

=> V CO2 =0,2.22,4 = 4,48 lít

c) 6,72 lít O2 có số mol = 0,3 mol

Tương tự ta có 1 mol O2 thì có 6,022.1023 phân tử O2

=> 0,3 mol O2 thì có 0,3.6,022.123 = 1,806.1023 phân tử O2

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
3 tháng 6 2020 lúc 19:56

\(Cu\) không tác dụng với \(HCl\) đâu bạn ơi !!!

Bình luận (0)
Cao Tiến Đạt
27 tháng 5 2020 lúc 19:10

a)

nFe = \(\frac{84}{56}\)=1,5(mol)

Ta có PT:

3Fe + 2O2 ---> Fe3O4

1,5......1..............0,5 (mol)

=> V\(O_2\)=1.22,4=22,4(l)

b)

Ta có PT

2KMnO4 ---> K2MnO4 + MnO2 + O2

........2..................1...............1...........1

=> m\(KMnO_4\)= 2.197 = 394(g)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN