Đề kiểm tra 1 tiết chương I: Oxit-Axit -Đề 2

Quang Nhân
4 tháng 2 lúc 8:56

oxit nao sau day la oxit luong tinh 

a. cao 

b. al2o3 

c. bao

Al2O3 là oxit lưỡng tính vì có thể phản ứng với dung dịch axit và dung dịch bazo 

Al2O3 + 3H2SO4 => Al2(SO4)3 + 3H2 

Al2O3 + 2NaOH => 2NaAlO2 + H2O

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
6 tháng 1 lúc 21:04

CuSO4  +  2NaOH → Cu(OH)2↓  + Na2SO4

Cu(OH)2  --> CuO↓ + H2O

=> mCuO = 3,2 gam <=> nCuO = nCu(OH)2 = nCuSO4 = \(\dfrac{3,2}{80}\)= 0,04 mol

=> mCuSO4 = 0,04.(64+32+16.4)  = 6,4 gam

<=> m dung dịch CuSO4 20% = 6,4:20% = 32 gam

b) Để khử hoàn toàn  0,04 mol CuO

CO + CuO --> Cu  + CO2

Theo tỉ lệ phản ứng => nCO cần dùng để khử toàn bộ 0,04 mol CuO là 0,04 mol

=> V CO cần dùng = 0,04 . 22,4 = 0,896 lít

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
28 tháng 12 2020 lúc 22:42

a)

- Oxit axit: N2O5 và P2O5

- Oxit bazơ: K2O, Fe2O3 và Al2O3

b) 

- Axit: H2SO4 và H3PO4 

- Bazơ tan: Ba(OH)2

c)

- Muối tan: FeCl3, NaCl, KHCO3, Zn(NO3)2 và CuSO4

- Muối không tan: CaSO4, AgCl và CaCO3 

Bình luận (0)
Lê Quang Phat
13 tháng 12 2020 lúc 17:11

 

undefined

Bình luận (0)
Mochinara
13 tháng 12 2020 lúc 20:10

nCuCl2 \(\dfrac{270.15\%}{100\%.135}\)= 0,3(mol)

CuCl+ 2KOH ➝ Cu(OH)2↓ + 2KCl

  0,3  ➝    0,6    ➝     0,3        ➝  0,6         (mol)

a, mCu(OH)2 = 0,3.98= 29,4(g)

b,  m dd KOH \(\dfrac{0,6.56.100\%}{20\%}\)= 168(g)

c, mKCl = 0,6.74,5 = 44,7(g)(*)

   Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

=> mdd KCl= mCuCl2 + m dd KOH - mCu(OH)2

⇔ mdd KCl = 0,3.135+ 168 - 29,4 = 179,1(g)(**)

Từ (*) và (**) ⇒  C%KCl \(\dfrac{44,7}{179,1}\).100%\(\approx\) 24,96%

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
Mochinara
13 tháng 12 2020 lúc 20:10

nCuCl2 \(\dfrac{270.15\%}{100\%.135}\)= 0,3(mol)

CuCl+ 2KOH ➝ Cu(OH)2↓ + 2KCl

  0,3  ➝    0,6    ➝     0,3        ➝  0,6         (mol)

a, mCu(OH)2 = 0,3.98= 29,4(g)

b, mKOH = 0,6.56 = 33,6(g)

c, mKCl = 0,6.74,5 = 44,7(g)(*)

   m dd KOH \(\dfrac{33,6.100\%}{20\%}\)= 168(g)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

=> mdd KCl= mCuCl2 + m dd KOH - mCu(OH)2

⇔ mdd KCl = 0,3.135+ 168 - 29,4 = 179,1(g)(**)

Từ (*) và (**) ⇒  C%KCl \(\dfrac{44,7}{179,1}\).100%\(\approx\) 24,96%

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
ThuuAnhh---
7 tháng 12 2020 lúc 20:05

B, Na,Mg,Zn,Fe

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
7 tháng 12 2020 lúc 22:02

PTHH: \(CuO+H_2SO_4\rightarrow CuSO_4+H_2O\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuO}=\frac{1,6}{80}=0,02\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4}=\frac{100\cdot20\%}{98}=\frac{10}{49}\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) H2SO4 còn dư, CuO phản ứng hết

\(\Rightarrow n_{CuSO_4}=0,02mol\) \(\Rightarrow m_{CuSO_4}=0,02\cdot160=3,2\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
7 tháng 12 2020 lúc 21:59

3. Hoà tan 1,6g đồng (II) oxit trong 100g axit sunfuric 20%. Khối lượng tạo thành là :

A. 8g

B. 16g

C. 32g

D. 64g

---

nCuO= 0,02(mol)

mH2SO4= 20%.100=20(g) => nH2SO4= 20/98=10/49(mol)

PTHH: CuO + H2SO4 ->CuSO4 + H2O

Ta có: 0,02/1 < (10/49)/1

=> H2SO4 dư, CuO hết, tính theo nCuO

Chắc ý đề hỏi khối lượng muối tạo thành.

nCuSO4=nCu=0,02(mol)

=>mCuSO4= 0,02.160= 3,2(g)

Ơ nhưng không có đáp án đúng? => XEM LẠI ĐỀ NHA

Bình luận (0)
Sunflower
7 tháng 12 2020 lúc 18:59

2. Dãy chất nào sau đây đều bazơ không tan.

A. Cu(OH)2,Ca(OH)2,CaOH,Mg(OH)2

B. Ba(OH)2,,Cả(OH)2,NaOH,KOH

➙ chọn C. Cu(OH)2,Fe (OH)3,Zn(OH)2,Mg(OH)2

Bình luận (0)
Sunflower
7 tháng 12 2020 lúc 18:55

Dãy oxit tác dụng Ca(OH)2

➙ chọn A. CO2,SO2,P2O5,SO3

B. CaO,CuO,CO, N2O5

C. CuO, Fe2O3,SO2,CO2

D. SO2,MgO,CuO,Ag

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN