Đề kiểm tra 1 tiết chương I: Oxit-Axit -Đề 1

tham khảo

a, Giả sử đem nung 100g đá vôi :
trong đó mCaCO3=100.85%=85(g )
m tạp chất=100-85=15(g )
khối lượng CO2 =100-70%.100=30(g )
PTHH: CaCO3----->CaO + CO2
100g------>56g---->44g
x-------> y-------->30g
m=Khối lượng CaCO3 bị nung là: mCaCO3= (30. 56 )/ 44= 68,2g
=>H%CaCO3 =68,2/ 85. 100%= 80,2%
b, Khối lượng CaO tạo thành là: mCaO= (30. 56)/ 44= 38.2(g)
Thành phần %CaO trong chất rắn sau khi nung là: m%CaO=38,2/70.100%=54.6%

Bình luận (0)
Quang Nhân
25 tháng 3 lúc 20:06

\(n_{CH_4}=\dfrac{5.6}{22.4}=0.25\left(mol\right)\)

\(CH_4+2O_2\underrightarrow{^{t^0}}CO_2+2H_2O\)

\(0.25................0.25\)

\(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

\(..............0.25......0.25\)

\(m_{CaCO_3}=0.25\cdot100=25\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
17 tháng 1 lúc 18:04

Chắc là phân biệt cacbon monooxit và cacbon dioxit 

Cách 1 : 

Sục mỗi khí lần lượt vào dung dịch Ca(OH)2 dư : 

- Tạo kết tủa trắng : CO2 

- Không HT : CO 

Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O

Cách 2 : 

Dẫn mỗi khí qua CuO nung nóng : 

- Chất rắn màu đen hóa đỏ : CO 

- Không HT : CO2 

CuO + CO => Cu + CO2 (t0)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
17 tháng 1 lúc 15:57

bạn xem lại đề !!

Bình luận (0)

(1) Fe + 2HCl ==> FeCl2 + H2

(2) FeCl2 + 2AgNO3 ==> Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

(3) Fe(NO3)2 +2NaOH ===> Fe(OH)2↓ + 2NaNO3

(4) Fe(OH)2 ==nhiệt độ, không có không khí==> FeO + H2O

(5) FeO + H2SO4 ==> FeSO4 + H2O

Bình luận (0)
Quang Nhân
25 tháng 12 2020 lúc 12:01

Fe + 2HCl => FeCl2 + H2 

FeCl2 + 2AgNO3 => Fe(NO3)2 + 2AgCl 

Fe(NO3)2 + Na2CO3 => FeCO3 + 2NaNO3 

FeCO3 + H2SO4 => FeSO4 + CO2 + H2O 

Bình luận (0)
Mochinara
12 tháng 12 2020 lúc 12:33

nCO2+CO=\(\dfrac{4,48}{22,4}\)= 0,2(mol)

CO2 + Ca(OH) \(\rightarrow\) CaCO3\(\downarrow\)  + H2O (*)

Muối duy nhất không tan là CaCO3\(\downarrow\)

nCaCO3=\(\dfrac{10}{100}\)= 0,1(mol)

\(\Rightarrow\)Theo (*) nCaCO3=nCa(OH)2= 0,1(mol)

\(\Rightarrow\) CM Ca(OH)2=\(\dfrac{0,1}{0,1}\)= 1(M)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
1 tháng 12 2020 lúc 22:39

- Khí có mùi hắc: SO2

- Dùng quỳ tím ẩm

+) Quỳ tím hóa đỏ: CO2 và HCl (Nhóm 1)

+) Quỳ tím không đổi màu: CO và N2 (Nhóm 2)

- Cho từng khí trong nhóm 1 lội qua dd nước vôi trong dư

+) Xuất hiện kết tủa: CO2

PTHH: \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

+) Không hiện tượng: HCl

- Cho từng khí ở nhóm 2 đi qua CuO nung nóng

+) Xuất hiện chất rắn màu đỏ: CO

PTHH: \(CuO+CO\underrightarrow{t^o}Cu+CO_2\)

+) Không hiện tượng: N2

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
20 tháng 11 2020 lúc 22:48

PTHH: \(CuSO_4+2NaOH\rightarrow Cu\left(OH\right)_2\downarrow+Na_2SO_4\)

\(Cu\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}CuO+H_2O\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaOH}=\frac{8}{40}=0,2\left(mol\right)\\n_{CuSO_4}=0,1mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) Cả 2 chất đều phản ứng hết

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Na_2SO_4}=0,1mol\\n_{Cu\left(OH\right)_2}=0,1mol=n_{CuO}\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Na_2SO_4}=0,1\cdot142=14,2\left(g\right)\\m_{CuO}=0,1\cdot80=8\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
20 tháng 11 2020 lúc 22:34

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\\n_{NaOH}=0,5\cdot0,6=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\) Tạo cả 2 muối

a) PTHH: \(2NaOH+CO_2\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\) (1)

\(NaOH+CO_2\rightarrow NaHCO_3\) (2)

Đặt số mol của NaOH(1)\(a\) \(\Rightarrow n_{CO_2\left(1\right)}=\frac{1}{2}a\)

Đặt số mol của NaOH(2)\(b\) \(\Rightarrow n_{CO_2\left(2\right)}=b\)

Ta lập được hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,3\\\frac{1}{2}a+b=0,2\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,2\\b=0,1\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Na_2CO_3}=0,1mol\\n_{NaHCO_3}=0,1mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Na_2CO_3}=0,1\cdot106=10,6\left(g\right)\\m_{NaHCO_3}=0,1\cdot84=8,4\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Khang Diệp Lục
20 tháng 11 2020 lúc 19:05

PTHH: 2NaOH+CO2→Na2CO3+H2O

+\(n_{CO_2}=\frac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

+\(n_{NaOH}=0,6.0,5=0,3\left(mol\right)\)

Biện luận:

\(\frac{0,2}{1}>\frac{0,3}{2}\)⇒ NaOH phản ứng hết, CO2 dư.

+\(n_{Na_2CO_3}=\frac{1}{2}n_{NaOH}=0,15\left(mol\right)\)

+\(m_{Na_2CO_3}=0,15.106=15,9\left(gam\right)\)

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
21 tháng 11 2020 lúc 15:40

Khang axit loãng ???

Mở bài 28 hay 29 SGK hóa 9 có dạy mà em

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
16 tháng 11 2020 lúc 19:43

a)

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím không đổi màu: Na2SO4

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl và H2SO4

- Đổ dd BaCl2 vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa trắng: H2SO4

PTHH: \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow2HCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: HCl

b)

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa đỏ: HCl

+) Quỳ tím không đổi màu: Na2SO4

+) Quỳ tím hóa xanh: KOH và Ba(OH)2

- Đổ dd Na2SO4 đã nhận biết được vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: Ba(OH)2

PTHH: \(Na_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow2NaOH+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: KOH

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN