Đề kiểm tra 1 tiết chương I : Chất-Nguyên tử-Phân tử - Đề 1

hnamyuh
Hôm kia lúc 18:08

Bài 1 : 

Gọi CTHH của oxit là $A_2O_n$(n là hóa trị của A)

Ta có : 

$\%A = \dfrac{2A}{2A + 16n}.100\% = 50\%$

$\Rightarrow A = 8n$

Với n = 4 thì A = 32(Lưu huỳnh)

Vậy CTHH của oxit là $SO_2$

Bài 2 : 

$SO_2 + Ba(OH)_2 \to BaSO_3 + H_2O$
$2SO_2 + Ba(OH)_2 \to Ba(HSO_3)_2$

Bình luận (0)

1. Gọi CTTQ oxit là A2Ox (x: nguyên, dương)

%mA=50%=%mO

<=> 2.M(A)=x.M(O)

<=>2.M(A)=16x

<=>x/M(A)= 2/16

<=>x/M(A)=1/8

Ta biện luận:

+ Nếu x=1 => M(A)=8 (LOẠI)

+ Nếu x=2 => M(A)=16 (loại)

+ Nếu x=3 =>M(A)=24 (loại)

+ Nếu x=4 =>M(A)=32(Nhận)

=> A là lưu huỳnh (S) và có hóa trị IV trong hợp chất cần tìm

=> Hợp chất cần tìm là SO2.

2. PTHH: SO2 + Ba(OH)2 -> BaSO3 + H2O

Bình luận (0)
hnamyuh
Hôm kia lúc 13:58

ở 80 độ C, S = 28,3 gam tức là

28,3 gam $Na_2SO_4$ tan tối đa trong 100 gam nước thành 128,3 gam dd bão hòa

Suy ra : $m_{Na_2SO_4} = \dfrac{28,3.1026,4}{128,3} = 226,4(gam)$
$m_{H_2O} = 1026,4 - 226,4 = 800(gam)$
Gọi $n_{Na_2SO_4.10H_2O} = a(mol)$

Sau khi tách tinh thể : 

$m_{Na_2SO_4} = 226,4 - 142a(gam)$
$m_{H_2O} = 800 - 18a.10 = 800-180a(gam)$
Suy ra : 

$\dfrac{226,4 - 142a}{800-180a} = \dfrac{9}{100} \Rightarrow a = 1,23$
$m_{Na_2SO_4.10H_2O} = 396,06(gam)$

Bình luận (4)

Có CTHH này nha!

Nhưng đây là bazo chứ không phải oxit bazo. 

Còn nhận biết oxit bazo thì:

+ Nhìn CTHH là của 1 kim loại với oxi (trừ Al2O3, ZnO,..)

+ Thứ hai khi nó tác dụng nước ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh hoặc nung nóng được á em!

 

Bình luận (0)
Khánh Đan
Hôm kia lúc 9:25

Có CTHH Fe(OH)2 bạn nhé! Thường thì những oxit bazơ tương ứng với bazơ tan sẽ tác dụng được với nước, như: Na2O, K2O, CaO, BaO,...

Bình luận (2)
Thảo Phương
26 tháng 7 lúc 8:33

\(S=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\)

=> \(53,6=\dfrac{m_{MgCl_2}}{100}.100\)

=> m MgCl2 = 53,6g

Bình luận (2)
hnamyuh
26 tháng 7 lúc 8:39

Độ tan của $MgCl_2$ là 53,6 gam tức là : 

53,6 gam $MgCl_2$ tan tối đa trong 100 gam nước tạo thành 153,6 gam dung dịch bão hòa

$\Rightarrow m_{MgCl_2} = \dfrac{100.53,6}{153,6} = 34,9(gam)$

Bình luận (8)

cả 2 PTHH nha

Bình luận (3)
Kiêm Hùng
9 tháng 7 lúc 19:45

undefined

Bình luận (0)
Thảo Phương
3 tháng 7 lúc 22:14

2.X: NaOH

Y: NaHCO3

Z: Na2CO3

\(NaOH+CO_2\rightarrow NaHCO_3\)

\(NaHCO_3-^{t^o}\rightarrow Na_2CO_3+CO_2+H_2O\)

\(CO_2+H_2O+Na_2CO_3\rightarrow NaHCO_3\)

\(NaOH+NaHCO_3\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

Bình luận (0)
Kiêm Hùng
1 tháng 7 lúc 18:02

\(Fe+S\underrightarrow{t^o}FeS\) là phản ứng hóa hợp (vì gồm có 2 chất tham gia nhưng chỉ tạo ra duy nhất một sản phẩm)

\(FeS:\) Sắt \(\left(II\right)sunfua\)

Bình luận (2)
Quang Nhân
29 tháng 6 lúc 20:56

\(n_{CO}=a\left(mol\right),n_{CO_2}=b\left(mol\right)\)

\(n_B=a+b=0.5\left(mol\right)\)

\(m_B=20.4\cdot2\cdot0.5=20.4\left(g\right)\)

\(\Leftrightarrow28a+44b=20.4\)

\(KĐ:a=0.1,b=0.4\)

\(n_{CO\left(pư\right)}=n_{CO_2}=0.4\left(mol\right)\)

\(BTKL:\)

\(m=0.4\cdot44+64-0.4\cdot28=70.4\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN