Đề kiểm tra 1 tiết chương I: Các loại hợp chất vô cơ-Đề 1

ThuuAnhh---
7 tháng 12 2020 lúc 20:41

Hiện tượng : chất rắn màu đen tan dần trong dd

PTHH : FeO+2HCl→FeCl2+H2

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
7 tháng 12 2020 lúc 21:46

Thiếu hiện tượng xuất hiện bọt khí nhé! vân văn

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
7 tháng 12 2020 lúc 21:47

vân văn

Sai PTHH: FeO + 2 HCl -> FeCl2 + H2O

hiện tượng đúng

Bình luận (0)
ThuuAnhh---
7 tháng 12 2020 lúc 20:54

Hiện tượng : Chất rắn màu đen tan trong dd tạo dd màu xanh lam

PTHH: CuO+2HCl→CuCl2+H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
4 tháng 12 2020 lúc 22:17

Chọn C nhé!

Có thể giải thích ngắn gọn: Oxit bazo tác dụng với dd axit, oxit axit tác dụng với dd kiềm, oxit trung tính không tác dụng với dd nào, oxit lưỡng tính tác dụng với cả dd axit và dd kiềm.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
4 tháng 12 2020 lúc 21:35

Oxit axit: CO2, N2O5, SO3, P2O5.

Oxit bazo: Na2O, BaO, FeO.

=> Chọn B

Bình luận (0)
Lương Lan Hương
23 tháng 11 2020 lúc 20:41

Đề kiểm tra 1 tiết chương I: Các loại hợp chất vô cơ-Đề 1

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Thượng tướng -
12 tháng 11 2020 lúc 5:46

Gọi bazo là ROH.

PTHH: 2 ROH + CuSO4 -> R2SO4 + Cu(OH)2

m(kt)= mCu(OH)2= 9,8(g)

-> nCu(OH)2= 0,1(mol)

=> nROH= 0,1.2=0,2(mol)

=> M(ROH)=mROH/nROH= 8/0,2=40(g/mol)

Mà: M(ROH)= M(R)+17

<=>40= M(R)+17

=>M(R)=23(g/mol)

=> R có hóa trị I là Natri (Na=23)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
10 tháng 11 2020 lúc 21:37

Bài 1:

a) PTHH: \(FeCl_3+3KOH\rightarrow3KCl+Fe\left(OH\right)_3\downarrow\)

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{FeCl_3}=0,15\cdot2=0,3\left(mol\right)\\n_{KOH}=\frac{16,8}{56}=0,3\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\frac{0,3}{1}>\frac{0,3}{3}\) \(\Rightarrow\) FeCl3 còn dư, KOH phản ứng hết

\(\Rightarrow n_{Fe\left(OH\right)_3}=0,1mol\) \(\Rightarrow m_{Fe\left(OH\right)_3}=0,1\cdot107=10,7\left(g\right)\)

b) PTHH: \(2Fe\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Fe_2O_3+3H_2O\)

\(Fe_2O_3+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

Theo PTHH: \(n_{HCl}=6n_{Fe_2O_3}=\frac{1}{2}n_{Fe\left(OH\right)_3}=0,3mol\)

\(\Rightarrow m_{HCl}=0,3\cdot36,5=10,95\left(g\right)\) \(\Rightarrow C\%_{HCl}=\frac{10,95}{175}\cdot100\approx6,26\%\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
10 tháng 11 2020 lúc 21:51

Bài 2:

PTHH: \(MgCl_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCl_2+Mg\left(OH\right)_2\downarrow\)

\(Mg\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}MgO+H_2O\)

a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{MgCl_2}=0,1\cdot2=0,2\left(mol\right)\\n_{Ba\left(OH\right)_2}=0,15\cdot1,5=0,225\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

Xét tỉ lệ: \(\frac{0,2}{1}< \frac{0,225}{1}\) \(\Rightarrow\) Ba(OH)2 còn dư, MgCl2 phản ứng hết

\(\Rightarrow n_{Mg\left(OH\right)_2}=0,2mol=n_{MgO}\) \(\Rightarrow m_{MgO}=0,2\cdot40=8\left(g\right)\)

b) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}C_{M_{BaCl_2}}=\frac{0,2}{0,25}=0,8\left(M\right)\\C_{M_{Ba\left(OH\right)_2\left(dư\right)}}=\frac{0,025}{0,25}=0,1\left(M\right)\end{matrix}\right.\)

Theo PTHH: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{BaCl_2}=0,2mol\\n_{Ba\left(OH\right)_2\left(dư\right)}=0,025mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{BaCl_2}=0,2\cdot208=41,6\left(g\right)\\m_{Ba\left(OH\right)_2\left(dư\right)}=0,025\cdot171=4,275\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Mặt khác: \(m_{dd}=250\cdot1,12=280\left(g\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{BaCl_2}=\frac{41,6}{280}\cdot100\approx14,86\%\\C\%_{Ba\left(OH\right)_2}=\frac{4,275}{280}\cdot100\approx1,53\%\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
10 tháng 11 2020 lúc 22:00

PTHH: \(Na_2CO_3+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+H_2O+CO_2\uparrow\)

a) Ta có: \(n_{CO_2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)=n_{Na_2CO_3}\)

\(\Rightarrow\%m_{Na_2CO_3}=\frac{0,15\cdot106}{27,6}\cdot100\approx57,61\%\) \(\Rightarrow\%m_{NaCl}=42,39\%\)

b) PTHH: \(2NaCl+2H_2O\underrightarrow{đp}2NaOH+H_2+Cl_2\)

Ta có: \(n_{NaCl}=\frac{1}{2}\cdot\frac{27,6-15,9}{58,5}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H_2}=n_{Cl_2}=0,05mol\) \(\Rightarrow V=\left(0,05+0,05\right)\cdot22,4=2,24\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN