Đề kiểm tra 1 tiết Cấu tạo chất hữu cơ-Metan-Etilen-Axetilen: Đề 2

Maximilian
23 tháng 3 lúc 12:34

\(n_{C_2H_2}=\dfrac{2.6}{26}=0.1\left(mol\right)\)

\(n_{CH_4}=\dfrac{7.6}{16}=0.475\left(mol\right)\)

\(C_2H_2+\dfrac{5}{2}O_2\underrightarrow{t^0}2CO_2+H_2O\)

\(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^0}CO_2+2H_2O\)

\(m_{O_2}=\left(\dfrac{5}{2}\cdot0.1+0.475\cdot2\right)\cdot32=38.4\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Maximilian
23 tháng 3 lúc 12:36

Dẫn lần lượt các khí qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư : 

- Xuất hiện kết tủa vàng : C2H2 

- Không hiện tượng : CH4

\(C_2H_2+2AgNO_3+H_2O\rightarrow AgC\equiv CAg\downarrow+NH_4NO_3\)

Bình luận (3)
Maximilian
23 tháng 3 lúc 12:35

\(M_{C_2H_2}=12\cdot2+2=26\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

\(\%C=\dfrac{12\cdot2}{26}\cdot100\%=92.31\%\)

\(\%H=100-92.31=7.69\%\)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
6 tháng 6 2020 lúc 15:26

nCO2= 0,25(mol)

nH2O= 0,2(mol)

=> nC3H4= 0,25-0,2=0,05(mol)

PTHH: C3H4 + 4 O2 -to-> 3 CO2 + 2 H2O(1)

0,05___________________0,15(mol)

PTHH: C2H4 +3 O2 -to-> 2 CO2 +2 H2O(2)

0,05_________________0,1(mol)

nCO2(2)=nCO2(tổng)-nCO2(1)= 0,25-0,15=0,1(mol)

nC3H4= nC2H4

=> %V(C3H4,đktc)=%V(C2H4,đktc)=100%/2=50% (Do số mol tỉ lệ thuận với thể tích)

Bình luận (0)
Karik-Linh
28 tháng 4 2020 lúc 19:56
C2H4 + Cl2 HCl + C2H3Cl
C2H2+Cl2->C+2HCl => cả 2 chất đều làm mất màu
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 4 2020 lúc 21:12

a,

\(n_{hh}=\frac{10,08}{22,4}=0,45\left(mol\right)\)

\(C_2H_2+2Br_2\rightarrow C_2H_2Br_4\)

\(n_{Br2}=\frac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{C2H2}=0,05\left(mol\right);n_{CH4}=0,4\left(mol\right)\)

\(\%V_{C2H2}=\frac{0,05}{0,45}.100\%=11,115\%\)

\(\%V_{CH4}=100\%-11,11\%=88,89\%\)

b,

\(CH_4+2O_2\rightarrow2CO_2+2H_2O\)

\(CO_2+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaCO_3+H_2O\)

\(n_{BaCO3}=n_{CO2}=n_{CH4}=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{BaCO3}=0,4.197=78,8\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
5 tháng 4 2020 lúc 21:14

a)\(n_{hh}=\frac{10,08}{22,4}=0,45\left(mol\right)\)

\(C2H2+Br2-->C2H2Br2\)

\(CH4+3O2-->CO2+2H2O\)

\(n_{Br2}=\frac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

\(n_{C2H2}=n_{Br}=0,1\left(mol\right)\)

Do ở cùng đktc nên tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol

=>\(\%V_{C2H2}=\%n_{C2H2}=\frac{0,1}{0,45}.100\%=22,22\%\)

\(\%V_{CH4}=\%n_{CH4}=100-22,22=77,78\%\)

b)\(CO2+Ba\left(OH\right)2-->BaCO3+H2O\)

\(n_{CH4}=0,45-0,1=0,35\left(mol\right)\)

\(n_{CO2}=n_{CH4}=0,35\left(mol\right)\)

\(a=m_{BaCO3}=0,35.197=68,95\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Trần Thị Kim Anh
5 tháng 4 2020 lúc 21:33

a / nBr2 = \(\frac{16}{160}\) = 0,1 (mol)

PTHH : C2H2 + Br2 \(\rightarrow\) C2H2Br2

mol: 0,1 0,1 0,1

%VC2H2 = \(\frac{0,1\cdot22,4}{10,08}\)*100% = 22,22%

% VCH4 = 100% - 22,22% = 77,78%

b / khí thoát ra khỏi bình là CH4

VCH4 = 10,08 - 0,1*22,4 = 7,84 (l)

nCH4 = \(\frac{7,84}{22,4}\) = 0,35 (mol)

PTHH : CH4 + 2O2 \(\underrightarrow{t^o}\) CO2 \(\uparrow\) + 2H2O

mol: 0,35 0,7 0,35 0,7

CO2 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) BaCO3 \(\downarrow\) + H2O

mol : 0,35 0,35 0,35 0,35

a = mBaCO3 =197*0,35 = 68,95 (g)

Bình luận (0)
Karik-Linh
17 tháng 3 2020 lúc 21:04

Fe+CuSO4=FeSO4+Cu

0,1--0,1--------------0,1 mol

nFe=5,6\56=0,1 mol

=>mCu=0,1.64=6,4 g

=>Cm=0,1\0,2 =0,5 M

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN