Đề kiểm tra 1 tiết Cấu tạo chất hữu cơ-Metan-Etilen-Axetilen: Đề 1

Khánh Đan
31 tháng 3 lúc 21:22

undefined

Bình luận (0)
traitimtrongvang
24 tháng 3 lúc 19:34

\(a)\\ CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O\\ 2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{t^o} 4CO_2 + 2H_2O\\ CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O\\ C_2H_2 + 2Br_2 \to C_2H_2Br_4\\ b) n_{Br_2} = \dfrac{8}{160}=0,05(mol)\\ \Rightarrow n_{C_2H_2}= \dfrac{1}{2}n_{Br_2}= 0,025(mol)\\ n_{CO_2} = n_{CH_4} + 2n_{C_2H_2} = n_{CaCO_3} = \dfrac{50}{100} = 0,5(mol)\\ \Rightarrow n_{CH_4} = 0,5 - 0,025.2 = 0,45(mol)\\ \Rightarrow m = 0,45.16 + 0,05.26 = 8,5(gam)\)

\(\%m_{CH_4} = \dfrac{0,45.16}{8,5}.100\% = 84,7\%\\ \%m_{C_2H_2} = 100\% - 84,7\% = 15,3\%\)

 

Bình luận (0)
traitimtrongvang
21 tháng 3 lúc 20:46

\(n_C = n_{CO_2} = \dfrac{4,4}{44} = 0,1(mol)\\ n_H = 2n_{H_2O} =2.\dfrac{1,8}{18} = 0,2(mol)\\ n_O = \dfrac{3-0,1.12-0,2}{16}=0,1(mol)\\ n_C : n_H : n_O = 0,1 : 0,2 : 0,1 = 1 : 2 : 1\\ CTPT : (CH_2O)_n\\ M_X = (12 + 2 + 16)n = 15M_{H_2} = 30\\ \Rightarrow n = 1\\ CTPT : CH_2O\)

Bình luận (0)
Duy Ank
30 tháng 10 2020 lúc 22:02

PTHH: \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\) (1)

\(4Al+3H_2SO_4\rightarrow2Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\) (2)

\(FeSO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_4\downarrow+Fe\left(OH\right)_2\downarrow\) (3)

\(Al_2\left(SO_4\right)_3+3Ba\left(OH\right)_2\rightarrow3BaSO_4\downarrow+2Al\left(OH\right)_3\downarrow\) (4)

\(Fe\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^o}FeO+H_2O\) (5)

\(2Al\left(OH\right)_3\underrightarrow{t^o}Al_2O_3+3H_2O\) (6)

a) Ta có: \(n_{H_2}=\frac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

Gọi số mol của Fe là \(a\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(1\right)}=a\)

Gọi số mol của Al là \(b\) \(\Rightarrow n_{H_2\left(2\right)}=\frac{3}{4}b\)

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{{}\begin{matrix}56a+27b=5,55\\a+\frac{3}{4}b=0,15\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,0075\\b=0,19\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=0,0075mol\\n_{Al}=0,19mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Al}=0,19\cdot27=5,13\left(g\right)\\m_{Fe}=0,42\left(g\right)\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Fe}=\frac{0,42}{5,55}\cdot100\approx7,57\%\\\%m_{Al}=92,43\%\end{matrix}\right.\)

b) Theo PTHH (1) và (2): \(\left\{{}\begin{matrix}n_{FeSO_4}=n_{Fe}=0,0075mol\\n_{Al_2\left(SO_4\right)_3}=\frac{1}{2}n_{Al}=0,095mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{BaSO_4\left(3\right)}=0,0075mol\\n_{BaSO_4\left(4\right)}=0,285mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{BaSO_4\left(3\right)}=0,0075\cdot233=1,7475\left(g\right)\\m_{BaSO_4\left(4\right)}=66,405\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

Theo PTHH (3) và (4): \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe\left(OH\right)_2}=0,0075mol\\n_{Al\left(OH\right)_3}=0,19mol\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_{FeO}=0,0075mol\\n_{Al_2O_3}=0,095mol\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{FeO}=0,0075\cdot72=0,54\left(g\right)\\m_{Al_2O_3}=9,69\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m=m_{BaSO_4\left(3\right)}+m_{BaSO_4\left(4\right)}+m_{FeO}+m_{Al_2O_3}=78,3825\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
6 tháng 10 2020 lúc 12:48

\(n_{Fe}=\frac{m}{56}\left(mol\right)\)

\(n_{O_2\left(pư\right)}=\frac{12-m}{32}\left(mol\right)\)

\(n_{NO}=\frac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

Quá trình nhận-nhường e:

\(Fe^0-3e\rightarrow Fe^{+3}\)

\(\frac{m}{56}\)--->\(\frac{3m}{56}\)__________(mol)

\(O_2^0+4e\rightarrow2O^{-2}\)

\(\frac{12-m}{32}\)-> \(\frac{12-m}{8}\)________(mol)

\(NO_3^-+4H^++3e\rightarrow NO+2H_2O\)

______________0,3<----0,1____________(mol)

Áp dụng ĐLBT e: \(\frac{3m}{56}+\frac{12-m}{8}=0,3=>m=16,8\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Khoa
29 tháng 9 2020 lúc 15:59

Gọi \(m_{HCl}=x\left(g\right)\)

=> \(m_{H_2SO_4}=x\left(g\right)\)

\(n_{CaCO_3}=\frac{25}{100}=0,25\left(g\right)\)

\(n_{Al}=\frac{a}{27}\left(mol\right)\)

PTHH: \(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2+H_2O\)

_______0,25------------------------------->0,25_________(mol)

=> mA (sau pư) = x + 25 - 0,25.44 = x + 14 (g)

PTHH: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

_______\(\frac{a}{27}\)-------------------------------------->\(\frac{a}{18}\)____(mol)

=> mB (sau pư) = x + a - \(2.\frac{a}{18}\) = x + \(\frac{8}{9}a\) (mol)

Do sau pư, cân thăng bằng

=> \(x+14=x+\frac{8}{9}a\)

=> a = 15,75 (g)

Bình luận (0)
Lê Quỳnh Anh
29 tháng 9 2020 lúc 16:34

Ta có pthh :

CaCO3+ 2HCl---> CaCl2 + H2O + CO2 ( 1)

(0,25) (0,25)

2Al + 3H2SO4---->Al2(SO4)3 + 3H2 (2)

( \(\frac{m}{27}\) ) ( \(\frac{3.m}{2.27}\))

nCaCO3 =\(\frac{25}{100}\) = 0,25 mol ; nAl =\(\frac{m}{27}\)mol

Đặt mddHCl =mdd H2SO4= a g

m dd trong cốc A sau pư = 25 + a - 0,25.44 =(14 +a )g

mdd trong cốc B sau pư = m + a - \(\frac{3.m}{2.27}\) . 2

= ( m + a -\(\frac{m}{9}\)) g

Vì sau khi p.ư cân thăng bằng => 14 +a = m + a -\(\frac{m}{9}\)

<=> 14 = m - \(\frac{m}{9}\)

===> m = 15,75 lolang

Bình luận (0)
Karik-Linh
20 tháng 8 2020 lúc 9:59

a<> C2H2+Br2->C2H2Br 2

nBr2=0,2 mol

=>mC2H2Br2=0,2.186=37,2g

b>

C2H2+Br2->C2H2Br2

C2H2Br2+Br2->C2H2Br4

nBr2=0,4 mol

nC2H4=0,2 mol

=>mC2H2Br4=0,4.346=138,4g

=>

Bình luận (0)
Karik-Linh
20 tháng 8 2020 lúc 10:03
C2H4 + Cl2 HCl + C2H3Cl

nC2H4=4,48/22,4=0,2 mol

nHCl=3,36/22,4=0,15 mol

ta có H=0,15/0,2.100=75%

Bình luận (0)
Karik-Linh
20 tháng 8 2020 lúc 10:15

nhh=8,96/22,4=0,4 mol

nCH4=4,48/22,4=0,2 mol=>mCH4=0,2.14=2,8 g

=>nhh(C2H4, C2H2)=0,2 mol

nBr2=4/160=0,025 mol

C2H2+Br2->C2H2Br2

x-------x

C2H4+2Br2->C2H4Br4

y----------2y

=>ta có :

x+y=0,2 mol

80x+160y=0,025 g

=>Vô lí (xem lại đề )

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN