Đề cương ôn tập cuối HKI

\(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=\dfrac{10}{100}=0.1\left(mol\right)\)

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

\(Fe_xO_y+yCO\underrightarrow{t^0}xFe+yCO_2\)

\(\dfrac{0.1}{x}...............0.1\)

\(M_{Fe_xO_y}=\dfrac{7.2}{\dfrac{0.1}{x}}=72x\)

\(\Leftrightarrow56x+16y=72x\)

\(\Leftrightarrow16x=16y\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{1}\)

\(CT:FeO\)

Bình luận (2)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh Hôm kia lúc 21:45

a) CTHH oxit sắt : Fe2On

\(Fe_2O_n + nCO \xrightarrow{t^o} 2Fe + nCO_2\\ CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 + H_2O\)

b)

Theo PTHH : \(n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = \dfrac{10}{100} = 0,1(mol)\\ n_{oxit\ sắt} = \dfrac{n_{CO_2}}{n} = \dfrac{0,1}{n}mol\\ \Rightarrow \dfrac{0,1}{n}(56.2+16n)=7,2\\ \Rightarrow n = 2\)

Vậy CTHH cần tìm : FeO

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 19 tháng 1 lúc 22:39

a)

\(M_A = M_{H_2}.15 = 15.2 = 30(đvC)\)

Số nguyên tử C = \(\dfrac{30.80\%}{12} = 2\)

Số nguyên tử H = \(\dfrac{30.20\%}{1} = 6\)

Vậy CTHH của A : C2H6.

b)

\(M_{FeS_2} = 120(đvC)\)

\(\%Fe = \dfrac{56}{120}.100\% = 46,67\%\\ \%S = 100\% - 46,67\% = 53,33\%\)

c)

Số nguyên tử Kali = \(\dfrac{94.82,98\%}{39} = 2\)

Số nguyên tử Oxi = \(\dfrac{94-39.2}{16} = 1\)

Vậy CTHH cần tìm K2O

Bình luận (0)

a) A : CxHy 

x : y = 80/12 : 20/1 = 1 : 3 

CT đơn giản : (CH3)n

M = 15*2=30 

=> 15n = 30 => n=2 

CT: C2H6

b) 

MFeS2 = 120 (đvc) 

%Fe = 56/120 * 100% = 46.67%

%S = 53.33%

c) 

Gọi: CT : KxOy 

%O = 100 -82.98 = 17.02%

x : y = 82.98/39 : 17.02/16 = 2 : 1 

CT đơn giản : (K2O)n

M = 94 => 94n=94 => n = 1 

CTHH : K2O 

Bình luận (0)
Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn 19 tháng 1 lúc 22:39

Giúp mình câu này vs!!!!

Bình luận (0)

Các PTHH bạn có thể tra trên mạng được đấy bạn oii. 

2Fe + 6H2SO4 => Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 19 tháng 1 lúc 22:31

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 19 tháng 1 lúc 22:32

Quá trình oxi hóa khử : 

\(Fe \to Fe^{+3} + 3e\\ S^{+6} + 2e \to S^{+4}\)

Vậy điền hệ số 2 vào Fe, điền hệ số 3 vào SO2

\(2Fe + 6H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 19 tháng 1 lúc 22:25

2KMnO4+16HCL->2KCL+2MnCl2+5Cl2+8H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 19 tháng 1 lúc 22:27

\(2KMnO_4 + 16HCl \to 2MnCl_2 + 2KCl + 5Cl_2 + 8H_2O\)(phản ứng oxi hóa khử)

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 19 tháng 1 lúc 22:23

\(3NaOH + H_3PO_4 \to Na_3PO_4 + 3H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 19 tháng 1 lúc 22:24
H3PO4+3NaOH->Na3PO4+3H2O 
Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 19 tháng 1 lúc 22:11

PTHH: \(H_2SO_4+2KOH\rightarrow K_2SO_4+2H_2O\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 19 tháng 1 lúc 22:12

 

H2SO4+2KOHK2SO4+2H2O

 
Bình luận (0)

\(n_{CH_4}=\dfrac{32}{16}=2\left(mol\right)\)

\(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^0}CO_2+2H_2O\)

\(2...........4.........2\)

\(m_{O_2}=4.\cdot32=128\left(g\right)\)

\(m_{CO_2}=2\cdot44=88\left(g\right)\)

\(d_{\dfrac{CO_2}{kk}}=\dfrac{M_{CO_2}}{M_{kk}}=\dfrac{44}{29}=1.5\)

Khí : CO2 nặng hơn và nặng gấp 1.5 lần không khí.

Bình luận (1)
Duy Anh
Duy Anh 19 tháng 1 lúc 21:42

PTHH: \(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O\)

a) Ta có: \(n_{CH_4}=\dfrac{32}{16}=2\left(mol\right)\) 

\(\Rightarrow n_{O_2}=4mol\) \(\Rightarrow m_{O_2}=4\cdot32=128\left(g\right)\)

b) Theo PTHH: \(n_{CO_2}=n_{CH_4}=2mol\)

\(\Rightarrow m_{CO_2}=2\cdot44=88\left(g\right)\)

c) Ta có: \(d_{CO_2/kk}=\dfrac{44}{29}\approx1,52\)

Vậy CO2 nặng hơn không khí 1,52 lần

Bình luận (0)

\(n_{CH_4}=\dfrac{1.12}{22.4}=0.05\left(mol\right)\)

\(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^0}CO_2+2H_2O\)

\(0.05.....0.1.......0.05\)

\(V_{O_2}=0.1\cdot22.4=2.24\left(l\right)\)

\(V_{CO_2}=0.05\cdot22.4=1.12\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Khánh Đan
Khánh Đan CTV 19 tháng 1 lúc 21:15

PT: \(4P+5O_2\underrightarrow{t^o}2P_2O_5\)

Ta có: \(n_P=\dfrac{3,1}{31}=0,1\left(mol\right)\)

a, Theo PT: \(n_{O_2}=\dfrac{5}{4}n_P=0,125\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{O_2}=0,125.22,4=2,8\left(l\right)\)

b, Theo PT: \(n_{P_2O_5}=\dfrac{1}{2}n_P=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{P_2O_5}=0,05.142=7,1\left(g\right)\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)

\(n_P=\dfrac{3.1}{31}=0.1\left(mol\right)\)

\(4P+5O_2\underrightarrow{t^0}2P_2O_5\)

\(0.1...0.125....0.05\)

\(V_{O_2}=0.125\cdot22.4=2.8\left(l\right)\)

\(m_{P_2O_5}=0.05\cdot142=7.1\left(g\right)\)

Bình luận (0)
ミ★мĭηɦ♕ʂ¢σтт★彡
ミ★мĭηɦ♕ʂ¢σтт★彡 19 tháng 1 lúc 21:21

PTHH : 4P + 5\(O_2\) -> 2\(P_2O_5\)

a) nP = m / M = 0.1(mol)

có : nP = 5/4 n\(O_2\)

    -> n\(O_2\) = 0.125 (mol)

   -> V\(O_2\) (đktc) = n.22.4 = 2.8 (L)

b) có : nP = 1/2 n\(P_2O_5\)

   -> n\(P_2O_5\) = 0.05 (mol)

   -> m\(P_2O_5\) = n.M = 7.1 (g)

Bình luận (0)
Thịnh Gia Vân
Thịnh Gia Vân 19 tháng 1 lúc 20:54

a) \(4Al+3O_2\rightarrow2Al_2O_3\)

b) \(n_{O_2}=\dfrac{19,2}{32}=0,6\left(mol\right)\)

Theo pthh: \(n_{Al}=\dfrac{4}{3}n_{O_2}=\dfrac{4}{3}.0,6=0,8\)

-> \(a=0,8.27=21,6\)

->\(b=19,2+21,6=40,8\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN