Đề cương ôn tập : CTCT-Metan-Etilen-Axetilen

Quang Nhân
22 tháng 4 lúc 17:53

Dẫn các khí lần lượt qua dung dịch Br2 : 

- Mất màu : C2H4

Các khí còn lại cho lội qua dung dịch Ca(OH)2 dư : 

- Kết tủa trắng : CO2

Cho tàn que đốm đỏ lần lượt vào từng lọ khí còn lại : 

- Tắt hẳn : CH4

- Khí cháy với màu xanh nhạt : H2

C2H4 + Br2 => C2H4Br2

Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
29 tháng 3 lúc 22:55

Bảo toàn nguyên tố: \(n_{CH_4}=n_{CaCO_3}=\dfrac{15}{100}=0,15\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\%V_{CH_4}=\dfrac{0,15\cdot22,4}{11,2}\cdot100\%=30\%\)

\(\Rightarrow\%V_{C_2H_4}=70\%\)

           

Bình luận (1)
Quang Nhân
25 tháng 3 lúc 19:12

\(CaC_2+2H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2+C_2H_2\)

\(C_2H_2+H_2\underrightarrow{^{Pd\text{/}PbCO_3,t^0}}C_2H_4\)

\(C_2H_4+H_2\underrightarrow{^{Ni,t^0}}C_2H_6\)

\(C_2H_6+Cl_2\underrightarrow{askt}C_2H_5Cl+HCl\)

Bình luận (1)
Quang Nhân
25 tháng 3 lúc 17:23

\(n_{hh}=\dfrac{4.48}{22.4}=0.2\left(mol\right)\)

\(n_{Br_2}=\dfrac{16}{160}=0.1\left(mol\right)\)

\(C_2H_4+Br_2\rightarrow C_2H_4Br_2\)

\(0.1.........0.1\)

\(n_{CH_4}=0.2-0.1=0.1\left(mol\right)\)

\(\%V_{C_2H_4}=\%V_{CH_4}=\dfrac{0.1}{0.2}\cdot100\%=50\%\)

Em cung cấp thông tin đề câu b lại nhé !

Bình luận (1)
Thái Thị Mỹ Duyên

Câu 1: Trong 1 chu kì (chu kì 1) đi từ trái sang phải tinh chất của các nguyên tố biến đổi như sau:

A. Tính kim Ioại và tính phi kim đều giảm dần.

B. Tính kim Ioại và tính phi kim đều tăng dần

C. Tính kim Ioại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần

D. Tính kim Ioại tăng đồng thời tính phi kim giảm dần

Câu 2: Trong 1 nhóm đi từ trên xuống dưới , tính chất của các nguyên tố biến đổi  như sau:

A. Tính kim Ioại và tính phi kim đều giảm dần.

B. Tính kim Ioại và tính phi kim đều tăng dần

C. Tính kim Ioại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần

D. Tính kim Ioại tăng đồng thời tính phi kim giảm dần

Câu 3: Số thứ tự của chu kì bằng:

A. Số electron trong nguyên tử

B . Số electron ở lớp ngoài cùng

C. Số lớp electron.

.D. Số hiệu nguyên tử

Câu 4: Nguyên tử nguyên tố x có kí hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3 viết trong bảng tuần hoàn, cấu tạo  nguyên tố x có đặc điểm

A. Có 11 e trong nguyên tử, 3 e Iớp ngoài cùng, 1 Iớp e

B. Có 1 e trong nguyên tử, 1 Iớp e ngoài cùng,3 Iớp e

C.  Có 1 e trong nguyên tử, 11 Iớp e ngoài cùng,3 Iớp e

D.  Có 3 e trong nguyên tử, 1 Iớp e ngoài cùng,11 Iớp

Câu 5: Số thứ tự của nhóm bằng

A. Số eIectron trong  nguyên tử

B. Số eIectron ở Iớp ngoài cùng

C. Số Iớp eIectron.

D. Số hiệu  nguyên tử

Quang Nhân
23 tháng 3 lúc 11:45

Câu 1: Trong 1 chu kì (chu kì 1) đi từ trái sang phải tinh chất của các nguyên tố biến đổi như sau:

A. Tính kim Ioại và tính phi kim đều giảm dần.

B. Tính kim Ioại và tính phi kim đều tăng dần

C. Tính kim Ioại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần

D. Tính kim Ioại tăng đồng thời tính phi kim giảm dần

Câu 2: Trong 1 nhóm đi từ trên xuống dưới , tính chất của các nguyên tố biến đổi  như sau:

A. Tính kim Ioại và tính phi kim đều giảm dần.

B. Tính kim Ioại và tính phi kim đều tăng dần

C. Tính kim Ioại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần

D. Tính kim Ioại tăng đồng thời tính phi kim giảm dần

Câu 3: Số thứ tự của chu kì bằng:

A. Số electron trong nguyên tử

B . Số electron ở lớp ngoài cùng

C. Số lớp electron.

.D. Số hiệu nguyên tử

Câu 4: Nguyên tử nguyên tố x có kí hiệu nguyên tử là 11, chu kì 3 viết trong bảng tuần hoàn, cấu tạo  nguyên tố x có đặc điểm

A. Có 11 e trong nguyên tử, 3 e Iớp ngoài cùng, 1 Iớp e

B. Có 1 e trong nguyên tử, 1 Iớp e ngoài cùng,3 Iớp e

C.  Có 1 e trong nguyên tử, 11 Iớp e ngoài cùng,3 Iớp e

D.  Có 3 e trong nguyên tử, 1 Iớp e ngoài cùng,11 Iớp

Câu này anh nghĩ đáp án phải là : 11 e trong nguyên tử , 3 lớp e , 1 e ngoài cùng nha 

Câu 5: Số thứ tự của nhóm bằng

A. Số eIectron trong  nguyên tử

B. Số eIectron ở Iớp ngoài cùng

C. Số Iớp eIectron.

D. Số hiệu  nguyên tử

Bình luận (0)
Linh Linh
22 tháng 3 lúc 23:36

1C

2D

3D

4B

5B

Bình luận (2)
Linh Linh
22 tháng 3 lúc 23:14

câu 1: CH4O

C O H H H H

C3H8

C C C H H H H H H H H

Bình luận (0)
hnamyuh
22 tháng 3 lúc 23:20

Câu 2 : 

a)  \(CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{t^o} CO_2 + 2H_2O\\ V_{O_2} = 2V_{CH_4} = 1,12.2 = 2,24(lít)\\ b) n_{C_2H_2} = \dfrac{2,24}{22,4} = 0,1(mol)\\ C_2H_2 + 2Br_2 \to C_2H_2Br_4\\ n_{Br_2} = 2n_{C_2H_2} = 0,2(mol)\\ \Rightarrow V_{dd\ brom} = \dfrac{0,2}{0,1} = 2(lít)\)

Bình luận (0)
Linh Linh
22 tháng 3 lúc 23:19

câu 2

a.\(CH_4+2O_2\rightarrow CO_2+2H_2O\)

\(n_{CH4}=\dfrac{V}{22.4}=\dfrac{1.12}{22.4}=0,05mol\)

\(n_{O2}=\dfrac{0,05.2}{1}=0.1mol\)

\(V_{O_2}=n.22,4=0,1.22,4=2.24\left(l\right)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
16 tháng 3 lúc 22:45

a) Na2CO3 + CaCl2 => CaCO3 + 2NaCl 

b) CO2 + NaOH => NaHCO3 

c) CO + CuO -to-> Cu + CO2 

d) BaCO3 + 2HCl => BaCl2 + CO2 + H2O 

e) 4CO + Fe3O4 -to-> 3Fe + 4CO2 

Bình luận (0)
𝓓𝓾𝔂 𝓐𝓷𝓱
16 tháng 3 lúc 22:46

a) \(Na_2CO_3+CaCl_2\rightarrow2NaCl+CaCO_3\downarrow\)

b) \(CO_2+NaOH\rightarrow NaHCO_3\)

c) \(CO+CuO\underrightarrow{t^o}Cu+CO_2\uparrow\)

d) \(BaCO_3+2HCl\rightarrow BaCl_2+H_2O+CO_2\uparrow\)

e) \(4CO+Fe_3O_4\underrightarrow{t^o}3Fe+4CO_2\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
16 tháng 3 lúc 22:34

Trích : 

Cho nước lần lượt vào từng chất : 

- Tan : NaCl , Na2CO3 

- Không tan : CaCO3 

Cho dd HCl vào 2 chất còn lại : 

- Sủi bọt khí : Na2CO3 

- Không HT : NaCl 

Na2CO3 + 2HCl => 2NaCl + CO2 + H2O 

Bình luận (0)
hnamyuh
16 tháng 3 lúc 22:32

\(a) C_2H_4 + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2CO_2 + 2H_2O\\ n_{O_2} = 3n_{C_2H_4} = 2,24.3 =6,72(lít)\\ b) V_{kk} = \dfrac{V_{O_2}}{20\%}=\dfrac{6,72}{20\%}=33,6(lít)\\ c)\ V_{CO_2} = 2V_{C_2H_4} = 2,24.2 = 4,48(lít)\)

Bình luận (0)
Quang Nhân
16 tháng 3 lúc 22:32

nC2H4 = 2.24/22.4 = 0.1 (mol) 

C2H4 + 3O2 -to-> 2CO2 + 2H2O 

0.1_____0.3______0.2

VO2 = 0.3*22.4 = 6.72(l) 

VCO2 = 0.2*22.4 = 4.48(l) 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN