Đề bài : Phân tích bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương

Tran Dieu Linh
Tran Dieu Linh 24 tháng 1 2019 lúc 19:26

Khi viết đơn, biên bản, hợp đồng hay trình bày kết quả giải một bài toán, ta không dùng câu cảm thán vì ngôn ngữ trong các văn bản đó là ngôn ngữ của văn bủn hành chính công vụ, của văn bản khoa học. Ngôn ngữ trong các văn bản đó là ngôn ngữ “duy lí”, ngôn ngữ của tư duy lô-gíc nên không thích hợp với việc bộc lộ cảm xúc như trong các văn bản như thơ, truyện, kí, miêu tả, thư...

Bình luận (1)
Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 12 tháng 2 2019 lúc 20:22

Khi viết đơn, biên bản, hợp đồng hay trình bày kết quả giải một bài toán,… ta không sử dụng câu cảm thán.

Vì ngôn ngữ trong các văn bản hành chính – công vụ nói chung và trong trình bày kết quả một bài toán là ngôn ngữ “duy lí”, ngôn ngữ của tư duy lô-gíc cần sự chính xác và khách quan, không được sử dụng những câu có yếu tố cảm xúc, tình cảm như tỏng văn bản nghệ thuật.

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 15 tháng 5 2017 lúc 21:27

Dòng nào sau đây là tục ngữ?

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây B. Nước chảy đá mòn C. Rau nào sâu ấy D. Lên thác xuống ghềnh

Bình luận (0)
Trần Quốc Chiến
Trần Quốc Chiến 15 tháng 5 2017 lúc 21:35

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Bình luận (0)
Linh Phương
Linh Phương 16 tháng 5 2017 lúc 19:44

dòng nào sau đây là tục ngữ?

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây B. Nước chảy đá mòn C. Rau nào sâu ấy D. Lên thác xuống ghềnh

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN