Chương IV - Dao động và sóng điện từ

Hoàng Hải Yến
25 tháng 2 lúc 11:35

\(U_{C\left(max\right)}\Rightarrow I_{max}\) => trong mạch xảy ra cộng hưởng \(\Rightarrow Z_L=Z_C\)

\(\Rightarrow\omega L=\dfrac{1}{\omega C}\Rightarrow\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\)

\(I_0=\omega.C.U_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}.C.U_0=U_0.\sqrt{\dfrac{C}{L}}=5.\sqrt{\dfrac{2000.10^{-12}}{20.10^{-6}}}=0,05\left(A\right)\)

\(\Rightarrow P=\dfrac{I_0^2.R}{2}=\dfrac{0,05^2.2}{2}=2,5.10^{-3}\left(W\right)\)

Bình luận (0)
︵✰₷pace of Đạt Đạt
25 tháng 2 lúc 9:26

Giúp :)

Bình luận (2)
Hoàng Hải Yến
14 tháng 7 2020 lúc 8:42

Mới sáng sớm mà đã gặp bài khó ăn vậy rồi :v

a/ \(\omega=\gamma t=\left(0,5+0,1t\right)t=0,5t+0,1t^2\left(rad/s\right)\)

\(v=\omega.R=\left(0,5t+0,1t^2\right).2=t+0,2t^2\left(m/s\right)\)

b/ Gia tốc tiếp tuyến: \(a_t=\gamma.R=\left(0,5+0,1t\right).2=1+0,2t\left(m/s^2\right)\)

Gia tốc hướng tâm: \(a_{ht}=\omega^2.R=\left(0,5t+0,1t^2\right)^2.2=\left(0,25t^2+0,05t^3+0,01t^4\right).2=0,5t^2+0,1t^3+0,02t^4\left(m/s^2\right)\)

\(\Rightarrow a=\sqrt{a_t^2+a_{ht}^2}=\sqrt{\left(1+0,2t\right)^2+\left(0,5t^2+0,1t^3+0,02t^4\right)^2}\left(m/s^2\right)\)

c/ \(v=\omega R=8+0,2.64=20,8\left(m/s\right)\)

\(d\varphi=\omega.dt\Rightarrow\varphi=\int_0^8d\varphi=\int_0^8\gamma.dt\)

\(=\int_0^8\left(0,5+0,1t\right).dt=0,5.8+0,1.8.8=10,4\left(m/s\right)\)

\(v=\omega R=10,4.2=20,8\left(m/s\right)\)

\(\varphi=\omega_0t+\frac{1}{2}.\gamma t^2=\frac{1}{2}.\left(0,5+0,8\right).8^2=41,6\left(rad\right)\)

Bình luận (0)
Hoàng Hải Yến
14 tháng 7 2020 lúc 8:54

Bài 2:

\(Cauchy:A_1+A_2\ge2\sqrt{A_1A_2}\Leftrightarrow10\ge2\sqrt{A_1A_2}\Rightarrow A_1A_2\le25\)

Have: \(A_1A_2=\sqrt{x_1^2+\frac{v_1^2}{\omega^2}}.\sqrt{x_2^2+\frac{v_2^2}{\omega^2}}=\sqrt{\left(x_1^2+\frac{v_1^2}{\omega^2}\right)\left(x_2^2+\frac{v_2^2}{\omega^2}\right)}\)

\(Bunhiacopxki:\left(a_1^2+a_2^2\right)\left(b_1^2+b_2^2\right)\ge\left(a_1b_1+a_2b_2\right)^2\)

\(\Rightarrow\left(x_1^2+\frac{v_1^2}{\omega^2}\right)\left(x_2^2+\frac{v_2^2}{\omega^2}\right)\ge\left(x_1.\frac{v_2}{\omega}+x_2.\frac{v_1}{\omega}\right)^2\)

\(\Rightarrow A_1A_2\ge\left(x_1.\frac{v_2}{\omega}+x_2\frac{v_1}{\omega}\right)\Leftrightarrow25\ge\left(\frac{x_1.v_2+x_2v_1}{\omega}\right)\)

\(\Leftrightarrow x_1v_2+x_2v_1\le25\omega\Leftrightarrow9\le25\omega\)

\(\Rightarrow\omega\ge\frac{9}{25}=0,36\left(rad/s\right)\)

This exercise is hardest :<

Bình luận (0)
Hoàng Hải Yến
14 tháng 7 2020 lúc 9:11

Bài 3:

Lại đạo hàm :<

Have: \(\left(\frac{x}{v}\right)'=\frac{x'v-v'x}{v^2}\)

Have also: \(\left\{{}\begin{matrix}v=x'\\v'=a=-\omega^2x\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left(\frac{x}{v}\right)'=\frac{v^2+\omega^2x^2}{v^2}=1+\frac{x^2}{\frac{v^2}{\omega^2}}=1+\frac{x^2}{A^2-x^2}\)

Đạo hàm 2 vế theo thời gian biểu thức: \(\frac{x_1}{v_1}+\frac{x_2}{v_2}=\frac{x_3}{v_3}\) :

\(\left(1+\frac{x_1^2}{A_1^2-x_1^2}\right)+\left(1+\frac{x_2^2}{A_2^2-x_2^2}\right)=1+\frac{x_3^2}{A_3^2-x_3^2}\)

\(\Rightarrow1+\frac{x_1^2}{A_1^2-x_1^2}+\frac{x_2^2}{A_2^2-x_2^2}=\frac{x_3^2}{A_3^2-x_3^2}\Rightarrow\left|x_3\right|=3,4\left(cm\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
29 tháng 3 2020 lúc 10:56

Trọng lượng của thùng hàng là

\(P=10m=5000\) N

Độ cao mà nó được nâng lên là

\(h=\frac{A}{P}=7,5\) m

Bình luận (0)
Doge Gaming
1. Có thể làm nhiễm điện một vật bằng cách................................... 2. Vật nhiễm điện có khả năng................................................ và .......................................... 3. Để biết được một vật có bị nhiễm điện hay không ta đưa vật lại gần các vụn giấy nếu....................................................thì vật nhiễm điện, nếu ..............................................thì vật không nhiễm điện. 4. Có ...... loại điện tích:.................................. và............................... 5. Hai điện tích....................thì đẩy nhau, ..................................... thì hút nhau. 6. Thanh nhựa sau khi cọ xát với vải khô thì nhiễm điện âm vì......................................................., vải khô nhiễm điện.......................... vì.................................................................. 7. Thanh thủy tinh sau khi cọ xát với lụa thì nhiễm điện .....................vì mất bớt electron, lụa 8. nhiễm điện.......................... vì.................................................................. 8. Dòng điện là dòng.................................... dịch chuyển có hướng. Dòng điện trong kim loại là dòng......................................................... dịch chuyển có hướng. Các electron tự do dịch chuyển từ............................. sang ....................... của nguồn điện. 9. Các thiết bị điện hoạt động khi..........................................chạy qua nó. Để thiết bị điện hoạt động, ta nối nó với ...................tạo thành mạch điện kín. 10. Chất dẫn điện là..................................................chạy qua. Chất cách điện là..................................................chạy qua. Bạc ....................... tốt hơn đồng, đồng dẫn điện.................nhôm. Nhựa, cao su, thủy tinh, sứ là chất..................................... Help me, mình đang cần gấp

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN