Dao động cơ học

Phạm Hồng Trà
Phạm Hồng Trà 31 tháng 7 2017 lúc 21:32

chu kì 2pi/20pi => T= 1/10 Tần số f= 1/T => f=10

Bình luận (0)
Quang Minh Trần
Quang Minh Trần 28 tháng 5 2017 lúc 7:23

Gọi Pb và V lần lượt là trọng lượng và thể tích của bình

V = 2 lít = 2.10-3 (m3)

P là trọng lượng của 1 đồng tiền vàng

P' là trọng lượng của 147 đồng tiền vàng

P' = 147.P

Lúc ban đầu bình ngập hoàn toàn trong nước nên lực đẩy ACSIMET của nước lên bình là:

FA = V.dn = 2.10-3. 10000 = 20 (N)

lúc này bình chứa 147 đồng tiền vàng và nằm cân bằng trong nước nên tổng trọng lượng của 147 đồng tiền vàng bằng lực đẩy Acsimet tác dụng lên nó

P' + Pb = FA =20 (1)

Lần sau :

Bình nổi 1/3 nên sẽ chìm 2/3 thể tích của bình

=> Vc = 2/3 . 2.10-3 = \(\dfrac{1}{750}\left(m^3\right)\)

=> FA' = \(\dfrac{1}{750}.10000\) =\(\dfrac{40}{3}\left(N\right)\)

Lúc này chỉ có bình nằm cân bằng trong nước nên

Pb = FA' = \(\dfrac{40}{3}\left(N\right)\)

Thế Pb vào (1) => P' =\(\dfrac{20}{3}\left(N\right)\)

=> P = \(\dfrac{P'}{147}=\dfrac{20}{441}\)

=> m = \(\dfrac{P}{10}=\dfrac{2}{441}\left(kg\right)\approx4,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Đặng Thị Hải Yến
Đặng Thị Hải Yến 29 tháng 5 2017 lúc 20:53

t đông=3 thế nên t= T/4, T=0,4 ; w= 5 pi ->k=25

Wđ=3Wt=33,75 mj nên W=Wđ+Wt=33,75+33,75/3=45mj

W=1/2kA^2=45*10^-3 ->A=0,06m

x=A/2 chuyển động nhanh dần -> pha= pi/3

pt 6 cos( 5tpi+pi/3) cm

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hoàng
Nguyễn Minh Hoàng 20 tháng 3 2017 lúc 21:42

bài nào vậy chị

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN