Bài tập cấu trúc di truyền quần thể

Đặng Thu Trang
10 tháng 12 2016 lúc 20:07

Ta có P thuần chủng tương phản F1 đồng tính nên F1 dị hợp

Xét riêng từng cặp tính trạng ở F2

Cao/Thấp= (37.5+18.75)/(37.5+6.25)= 9/7

=> có hiện tượng tương tác bổ trợ

Quy ước A-B- cao

A-bb+ aaB-+aabb thấp

Đỏ/vàng= 3/1

=> quy ước D đỏ d vàng

Ta có F2 phân ly 6:6:3:1 khác 9:3:3:1 nên có hiện tượng liên kết gen và tương tác 9:7 nên vai trò 2 gen A vs B như nhau nên ta quy coi cặp (A a) (D d) liên kết

Xét cây cao vàng A-B-D-= 0.375

=> A-D-= 0.375/0.75= 0.5

=> F2 ko xuất hiện cây ad/ad=> ko có hoán vị gen và dị chéo

=> Kiểu gen của F1 là Ad/aDBb

Bình luận (2)
Lò Thị Huyền
10 tháng 12 2016 lúc 19:42

P cao đỏ lai thấp trắng

+) F1 100% cao đỏ

=> Cao đỏ trội hoàn toàn so với thấp trắng

Quy ước: A: cao a: thấp

B: đỏ b: trắng

F1 phân li theo tỉ lệ 9:3:3:1 = (3:1) (3:1)

=> Các gen phân li độc lập

+) P tương phản F1 đồng tính

=> KG của cây F1 là AaBb

F1 lai phân tích => AaBb x aabb

=> Fb 1 AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

1 cao đỏ : 1 cao trắng : 1 thấp đỏ : 1 thấp trắng

Bình luận (2)
Đặng Thu Trang
12 tháng 12 2016 lúc 22:13

Nếu tần số alen ko đồng đều ở 2 giới thì sau 2 thế hệ ngẫu phối quần thể sẽ đạt cân bằng di truyền

Bình luận (0)
Bùi Mạnh Dũng
12 tháng 12 2016 lúc 22:51

sau hai thế hệ

Nếu mà nằm trên NST thường thì sau 2 thế hệ

Nếu mà gen nằm trên NST giới tính thi sau 5-7 thế hệ

 

 

 

Bình luận (0)
Võ Kiều Thơ
2 tháng 12 2016 lúc 19:27

1)Thanh phan kieu gen cua quan the sau 5 the he la

50%AA , 50%aa

2)Quan the da dat trang thai can bang di truyen vi

\(\sqrt{ }\)%AA+\(\sqrt{ }\)%aa=1

3)Dieu kien can thiet de dat trang thai can bang di truyen la:

-Quan the phai co kich thuoc lon

-Cac ca the trong quan the phai giao phoi voi nhau mot cach ngau nhien

-Cac ca the co kieu gen khac nhau phai co suc song va kha nang sinh san nhu nhau(khong co chon loc tu nhien)

-Dot bien khong xay ra hay co xay ra thi tan so dot bien thuan phai bang tan so dot bien nghich

-Quan the phai duoc cach li voi cac quan the khac (khong co su di nhap gen giua cac quan the)

 

Bình luận (0)
Võ Kiều Thơ
6 tháng 12 2016 lúc 7:25

2)quan the chua dat trang thai can bang di truyen vi

\(\sqrt{ }\)%AA+\(\sqrt{ }\)%aa khong bang 1

Bình luận (0)
Bùi Mạnh Dũng
30 tháng 12 2016 lúc 15:58

P:\(10^{-4}Bb:0,0198Bb:0,9801bb\)

bố có thể nhận 2 kiểu gen :BB và Bb còn MẸ chỉ có kiểu gen :BB

ta có phép lai như sau:(100B:99b).(100%B)

nhận thấy để con của họ ko bị hỏi chỉ khi con của họ là con gái có kiểu gen dị hợp Bb=\(\frac{99}{100+99}.0,5\simeq0,25\)

vậy xác xuất con của họ bị hói=1-0,25=0,75

Bình luận (1)
ATNL
17 tháng 5 2016 lúc 7:27

Quần thể bọ rùa trước trận bão đạt trạng thái cân bằng di truyền có cấu trúc là: 0,16 AA + 0,48 Aa + 0,36 aa = 1

Sau trận bão có:

- 80% con cánh xanh (0,8*0,36 aa) bị chết --> còn lại 0,072 aa. 

- 10% con cánh đỏ (0,1* (0,16 AA + 0,48 Aa)) bị chết --> còn lại: 0,576 A-.

Tỉ lệ 0,576 A-:0,072 aa = 8 A- : 1 aa

Cấu trúc của quần thể sau bão: 8/9 A- + 1/9 aa = 1

Quần thể đạt trạng thái cân bằng q2(a) = 1/9 --> q(a) = 1/3. p(A) = 2/3.

 

Bình luận (0)
Diep Linh
17 tháng 5 2016 lúc 13:37

đây là câu trắc nghiệm và kết quả không giống đáp án ạ

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
1 tháng 6 2016 lúc 14:40

2

Bình luận (1)
ncjocsnoev
31 tháng 5 2016 lúc 15:55

C

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
31 tháng 5 2016 lúc 19:19

C

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
31 tháng 5 2016 lúc 19:18

D

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
31 tháng 5 2016 lúc 19:18

A

Bình luận (1)
Đỗ Nguyễn Như Bình
31 tháng 5 2016 lúc 19:17

D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN