Dạng 5 : Bài tập phân loại polime

Hồ Hữu Phước
Hồ Hữu Phước 30 tháng 9 2017 lúc 19:19

(-C6H10O5-)n+nH2O\(\rightarrow\)nC6H12O6

C6H12O6\(\rightarrow\)2C2H5OH+2CO2

C2H5OH\(\rightarrow\)C2H4+H2O

nCH2=CH2\(\rightarrow\)(-CH2-CH2-)n

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN