Dạng 3. Kim loại, oxit kim loại hòa tan trong H2O

 Thuu
29 tháng 9 2019 lúc 9:38

mikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkghts bnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

mik mới hok lớp 8 mà

dồ dieennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.....................................................n☹️ ☹️ ☹️ ☹️

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
26 tháng 8 2019 lúc 22:22

2Fe + 6H2SO4\(_{đn}\)-------->Fe2(S04)3 +3SO2+6H2O

Chúc bajn học tốt

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
26 tháng 8 2019 lúc 22:54
2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO\(\uparrow\)
Bình luận (0)
Như Trần
27 tháng 8 2019 lúc 7:16

Fe không phản ứng với H2SO4 đặc, nguội =="

Bình luận (0)
Ngô Khánh Linh
29 tháng 7 2019 lúc 13:31

Giúp mình với :(( mình đang cần gấp ạ :)

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
29 tháng 7 2019 lúc 13:43

2X + 2nHCl → 2XCln + nH2

\(n_{H_2}=\frac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

Theo Pt: \(n_X=\frac{2}{n}n_{H_2}=\frac{2}{n}\times0,4=\frac{0,8}{n}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow M_X=26\div\frac{0,8}{n}=32,5n\left(g\right)\)

Lập bảng:

n 1 2 3
MX 32,5 65 97,5
loại Zn loại

Vậy X là kẽm Zn

Theo PT: \(n_{HCl}pư=2n_{H_2}=2\times0,4=0,8\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{HCl}bđ=0,8+0,8\times20\%=0,96\left(mol\right)\)

Bình luận (0)
Kiêm Hùng
29 tháng 7 2019 lúc 14:02

Số mol X là: \(n_X=\frac{m}{M}=\frac{26}{M_X}\left(mol\right)\left(1\right)\)

Số mol H2: \(n_{H_2}=\frac{V}{22,4}=\frac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

\(PTHH:2X+2xHCl\rightarrow2XCl_x+xH_2\)

(mol) 2 2x 2 x

(mol) \(\frac{0,8}{x}\) 0,8 0,4

\(\Rightarrow n_X=\frac{0,8}{x}\left(2\right)\)

\(\left(1\right);\left(2\right)\Rightarrow pt:\frac{26}{M_X}=\frac{0,8}{x}\)

\(\Leftrightarrow M_X=\frac{26x}{0,8}=32,5x\)

Lập bảng:

x 1 2 3
MX 32,5 ( loại) 65 (nhận) 97,5 (loại)

\(\rightarrow X:Zn\) (Kẽm)

Số mol HCl đã dùng là:

\(n_{HCl}=0,8+\left(0,8.20\%\right)=0,96\left(mol\right)\)

Bình luận (1)
Quang Nhân
24 tháng 6 2019 lúc 16:49

6a) H2O

P2O5 + 3H2O --> 2H3PO4

SO2 + H2O --> H2SO3

K2O + H2O --> 2KOH

CaO + H2O --> Ca(OH)2

b) HCl

Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

2Al + 6HCl --2AlCl3 + 3H2

Na2CO3 + 2HCl --> 2NaCl + CO2 + H2O

Al(OH)3 + 3HCl --> AlCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl --> 2FeCl3 + 3H2O

K2O + 2HCl --> 2KCl + H2O

CaO + 2HCl --> CaCl2 + H2O

c) CuSO4

Fe + CuSO4 --> FeSO4 + Cu

2Al + 3CuSO4 --> Al2(SO4)3 + 3Cu

K2O + H2O --> 2KOH

2KOH + CuSO4 --> K2SO4 + Cu(OH)2

CaO + H2O --> Ca(OH)2

Ca(OH)2 + CuSO4 --> Cu(OH)2 + CaSO4

d) NaOH

6NaOH + P2O5 --> 2Na3PO4 + 3H2O

CuSO4 + 2NaOH --> Cu(OH)2 + Na2SO4

NaOH + Al(OH)3 --> NaAlO2 + 2H2O

K2O + H2O --> 2KOH

CaO + H2O --> Ca(OH)2

2NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + H2O

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
29 tháng 4 2019 lúc 19:40

Lấy mẫu thử và đánh dấu từng mẫu thử

Cho quỳ tím vào các mẫu thử

Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là HCl

Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh là NaOH

Mẫu thử làm quỳ tím không đổi màu là NaCl

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
27 tháng 4 2019 lúc 13:48

a/ Các chất là oxit là: Na2O, CrO3, FeO, MgO, P2O5, CaO

b/ Phân loại:
Oxit gồm 2 loại: oxit axit và oxit bazơ

Oxit axit: P2O5

Oxit bazơ: Na2O, FeO, MgO, CaO

CrO3: vừa là oxit axit vừa là oxit bazơ => lưỡng tính

Bình luận (0)
Quang Nhân
27 tháng 4 2019 lúc 15:53

a/ Oxit: Na2O, CrO3, FeO, MgO, P2O5, CaO

b/ Oxi axit: P2O5

Oxit bazo: Na2O, FeO, MgO, CaO

Oxit lưỡng tính: CrO3

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN