Dạng 2. Kim loại ,oxit kim loại hòa tan trong Axit hoặc Bazơ

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 1 tháng 11 2019 lúc 19:01

Gọi hh chung là M

Phần 1: 8M+10nHNO3->M(NO3)n+nN2O+5nH2O

Phần 2: 3M+4nHNO3->M(NO3)n+nNO+2nH2O

Phần 1 nN2O=1,68/22,4=0,075(mol)=>nHNO3=0,75(mol)

Phần 2

Giả sử Kim loại tan hết

Bảo toàn e ta có

3NO=8nN2O=>nNO=0,2(mol)

=>nHNO3 phản ứng=0,8(mol)

mà nHNO3=0,4x0,7=0,28(mol)

ta có 0,28<0,75

=>HNO3 hết kim loại dư

=>nNO=0,28/4=0,07(mol)

VNO=1,568(l)

Bình luận (0)
Huynh Buiquang
Huynh Buiquang 2 tháng 11 2019 lúc 20:31

Có thể trả lời rõ câu a) vs c) được không ạ!

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 21 tháng 10 2019 lúc 18:13

a) HCl+NaOH-->NaCl +H2O

b) n\(_{HCl}=0,25.1=0,25\left(mol\right)\)

Theo pthh

n\(_{NaOH}=n_{HCl}=0,25\left(mol\right)\)

V\(_{NaOH}=\frac{0,25}{0,25}=1\left(M\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 21 tháng 10 2019 lúc 18:19

\(a,PTHH:NaOH+HCl\rightarrow NaCl2+H2O\)

\(\text{b) Ta có: nHCl=0,25.1=0,25 mol}\)

Theo phản ứng: nNaOH=nHCl=0,25 mol

\(\Rightarrow\text{V dung dịch NaOH= nNaOH / CM NaOH}\)

\(\Rightarrow V_{NaOH}=\frac{0,25}{0.25}=1M\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 21 tháng 10 2019 lúc 23:42
https://i.imgur.com/qtF0rsb.jpg
Bình luận (0)
Mai Thiên Di
Mai Thiên Di 14 tháng 10 2019 lúc 13:05

giúp tớ với

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 14 tháng 10 2019 lúc 13:19

Câu 1

Gọi n Al =x, n Zn =y suy ra

2Al+3H2SO4--->Al2(SO4)3 +3H2

x)(27x)---------------------------1,5x

Zn+ H2SO4--->ZnSO4+H2

y(65y)--------------------------y

8960 cm3 = 8,96l

n\(H2=\frac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

Theo bài ra ta có pt

\(\left\{{}\begin{matrix}27x+65y=11,9\\1,5x+y=0,04\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

m\(_{Al}=0,2.27=5,4\left(g\right)\)

m\(_{Zn}=0,1.65=6,5\left(g\right)\)

b) Theo pthh

n\(_{H2SO4}=\)n\(_{H2}=0,4\left(mol\right)\)

m\(_{H2SO4}=0,4.98=39,2\left(g\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 14 tháng 10 2019 lúc 17:46
https://i.imgur.com/frIBCf3.jpg
Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 14 tháng 10 2019 lúc 12:19

Hỏi đáp Hóa học

pthh: Fe+2HCl--->FeCl2 +H2

x--------------------------------x

Mg+2HCl--->MgCl2 +H2

y----------------------------y

Theo bài ra ta có pt

\(\left\{{}\begin{matrix}56x+24y=2\\x+y=0,05\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,025\\y=0,025\end{matrix}\right.\)

%m\(_{Fe}=\frac{0,025.56}{2}.100\%=70\%\)

%m\(_g=100-70=30\%\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 14 tháng 10 2019 lúc 17:14

Fe: a mol X: b mol Fe khi tác dụng dung dịch HCl bị oxi hóa đến +2 Gọi M là ký hiệu chung của 2 kim loại, số mol của M là x mol

nH2 = 0,05(mol)

\(M+2HCl\rightarrow MCL2+H2\)

\(nHCL=0,5.1=0,5\)

\(\Rightarrow M_M=\frac{2}{0,05}=40\)

Mặt khác :\(X+2HCL\rightarrow XCL2+H2\)

\(\frac{4,8}{MX}\rightarrow\frac{9,6}{MX}\)

\(\Rightarrow nX=\frac{4,8}{MX}\)

Theo đề: nHCl p/ư

9,6<MM<40

=> Chỉ có Mg là thỏa: MMg = 24

Vậy M là Mg

Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe vad Mg

PTHH: Fe+2HCl--->FeCl2+H2

Mg+2HCl--->MgCl2+H2

Tự viết tỉ lệ nhé

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}56x+24y=2\\x+y=0,05\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,025\\y=0,025\end{matrix}\right.\)

=> tự tính

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 2 tháng 10 2019 lúc 12:29

a)CuO+2HCl------>CuCl2+H2O

x----------2x-----------x

Fe2O3+6HCl---->2FeCl3 +3H2

y---------6y-----------2y

m\(_{HCl}=\frac{500.14,6}{100}=73\left(g\right)\)

n\(_{HCl}=\frac{73}{35,5}=2\left(mol\right)\)

Suy ra ta có hệ pt

\(\left\{{}\begin{matrix}80x+160y=64\\2x+6y=2\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,4\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

m\(_{CuO}=0,4.80=32\left(g\right)\)

m\(_{Fe2O3}=64-32=32\left(g\right)\)

b) C% CuCl2 =\(\frac{0,4.135}{500+64}.100\%=9,57\%\)

C% FeCl3 =\(\frac{0,4.162,5}{564}.100\%=11,52\%\)

c) Ba(OH)2+2HCl---->BaCl2 + 2H2O

Theo pthh

n\(_{Ba\left(OH\right)2}=\frac{1}{2}n_{HCl}=1\left(mol\right)\)

V\(_{Ba\left(OH\right)2}=\frac{1}{1,5}=0,67\left(l\right)=670ml\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 2 tháng 10 2019 lúc 17:14
https://i.imgur.com/91wZHbf.jpg
Bình luận (0)
Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 26 tháng 9 2019 lúc 9:27

a)CuO +2HCl--->CuCl2 +H2O

x----------2x

Fe2O3 +6HCl---->2FeCl3 +3H2O

y-----------6y

b) Gọi n\(_{Cu}=x\Rightarrow m_{Cu}=80x\)

n\(_{Fe2O3}=y\Rightarrow m_{Fe2O3}=160y\)

Suy ra 80x+160y=12(*)

Mặt khác

n\(_{HCl}=0,2,2=0,4\left(mol\right)\)

Theo pthh ta có hệ pt

\(\left\{{}\begin{matrix}80x+56y=12\\2x+6y=0,4\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

=> m\(_{CuO}=80.0,05=4\left(g\right)\)

m\(_{Fe2O3}=12-4=8\left(g\right)\)

c) Theo pthh1

n\(_{CuCl2}=n_{Cu}=0,05\left(mol\right)\)

CM(CuCl2) =\(\frac{0,05}{0,2}=0,25\left(M\right)\)

Theo pthh2

n\(_{FeCl2}=2n_{Fe2o3}=0,1\left(mol\right)\)

C\(_{M\left(FeCl3\right)}=\frac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\)

Chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 26 tháng 9 2019 lúc 11:34
https://i.imgur.com/fsRSTS8.jpg
Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 8 tháng 9 2019 lúc 19:35

\(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\uparrow\)

\(n_{H_2}=\frac{13,44}{22.4}=0,6\left(mol\right)\)

a) Theo PT => \(m_{Al}=\frac{0,6.2}{3}.27=10,8\left(g\right)\)

\(\%m_{Al}=\frac{10,8}{12}.100=90\%\)

=> %mAg=100-90=10%

b)Theo PT: \(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,6.98=58,8\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C\%_{H_2SO_4}=\frac{58,8}{300}.100=19,6\%\)

Bình luận (0)
trần đức anh
trần đức anh 8 tháng 9 2019 lúc 23:53

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Nguyen
Nguyen 18 tháng 8 2019 lúc 14:56

Fe+2HCl----> FeCl2+H2

nH2=\(\frac{0,672}{22,4}=0,03\left(mol\right)\)

Fe+2HCl----> FeCl2+H2

0,03,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,03(mol)

\(m_{Fe}=0,03.56=1,68\left(g\right);m_{FeCl_2}=0,03.M_{FeCl_2}=3,81\left(g\right)\)

#Walker

Bình luận (0)
Fɑɭυ
Fɑɭυ 18 tháng 8 2019 lúc 15:19

\(PTHH:Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\\ n_{H_2}=\frac{0,672}{22,4}=0,03\left(mol\right)\\ m_{Fe}=0,03.56=1,68\left(g\right)\\ m_{FeCl_2}=0,03.127=3,81\left(g\right)\)

#Alec

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 17 tháng 8 2019 lúc 22:11

nCuSO4 = 0.01 mol

Fe + CuSO4 --> FeSO4 + Cu

______0.01______0.01___0.01

X : Fe dư , Cu

Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

mCu = 0.01*64 = 0.64 (g)

FeSO4 + 2NaOH --> Fe(OH)2 + Na2SO4

0.01_______0.02

VddNaOH = 0.02/1 = 0.02 (l)

Bình luận (0)
HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 17 tháng 8 2019 lúc 21:57

Tham khảo:

undefined

Bình luận (2)
Nguyen
Nguyen 18 tháng 8 2019 lúc 15:01

nCuSO4 = \(0,01.1=0,01\left(mol\right)\)

Fe + CuSO4 --> FeSO4 + Cu

........0,01..............0,01......0,01(mol)

Vì Fe,Cu dư

Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

mCu=0,64(g)

FeSO4 + 2NaOH --> Fe(OH)2 + Na2SO4

0.01...........0,02(mol)

V\(_{ddNaOH}=0,02.1=0,02\left(l\right)\)

#Walker

Bình luận (1)
Trúc Quỳnh
Trúc Quỳnh 30 tháng 6 2019 lúc 12:01

) Gọi n Na2CO3= x ; n Na2So3 =y

=> 106x + 126y= 55 (I)

Ta có: mHCl =36,5 => nHCl= 1

Na2CO3 + 2HCl --> 2NaCl + CO2 + H2O (1)

x 2x 2x x

Na2SO3 + 2HCl --> 2NaCl + SO2 + H2O (2)

y 2y 2y y

=> 2x + 2y = 1 (II)

(I) và (II) => n Na2CO3= 0,4 và n Na2SO3 = 0,1

(1)=> nCO2 = 0,4

(2) => nSO2= 0,1

=> %V CO2 = 80% => %V SO2 = 20%

b) ΣΣ nNaCl= 1=> mNaCl= 58,5

m dd sau pứ= 55 + 250 - 0,4 x 44 - 0,1 x 64= 281(g)

C% dd NaCl = 20,82%

Bình luận (1)
Loading...