Dạng 12 : Bài tập nhận biết, tác các chất kim loại, kim loại kiềm thổ và nhôm - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?