Dạng 1. Khử hỗn hợp oxit kim loại bằng CO, H2

B.Thị Anh Thơ
26 tháng 10 2019 lúc 17:24

\(\text{1) BT Na ta có nNaOH= n NaHCO3 + 2.nNa2CO3=0,2 mol}\)

--> X= CM NaOH=2M

\(\text{BT C ta có nCO2 = nNaHCO3 + n Na2CO3 =0,15 mol}\)

--> VCO2 =3,36 l

\(\text{2) 0,1 mol CO2 qua 0,4 mol KOH dư }\)

-> dd sau pư là K2SO3=0,1 mol và KOH dư =0,2 mol

-> CM KOH=0,2/0,2 =1M và CM của K2SO3 =0,1/0,2=0,5 M

\(\text{Dẫn 0,3 mol SO2 qua 0,2 mol NaOH}\)

-> tạo ra muối NaHSO3 0,2 mol và 0,1 mol SO2 dư

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
17 tháng 10 2019 lúc 13:19

Vì hh Na và Mg dư nên H2SO4 hết

2Na+ H2SO4--->Na2SO4+H2

Mg+H2SO4---->MgSO4+H2

m\(_{H2SO4}=20\left(g\right)\)

n\(_{H2SO4}=\frac{20}{98}=0,204\left(mol\right)\)

Theo pthh

n\(_{H2}=n_{H2SO4}=0,2\left(mol\right)\)

V\(_{H2}=0,204.22,4=4,57\left(l\right)\)

Vì Na là KL kiềm nên td vs H2O

2Na+2H2O---->2NaOH+H2

M dd H2SO4 =20(g)

=> m H2O =100-20=80(g)

N\(_{h2}=\frac{1}{2}n_{H2O}=\frac{1}{2}\left(\frac{80}{18}\right)\)

=> V\(_{H2}=49,77\left(l\right)\)

=> ∈n H2 =49,77+4,57=54.34(l)

Làm lại đầy đủ cho nè

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
17 tháng 10 2019 lúc 12:46
Vì hh Na và Mg dư nên H2SO4 đủ, theo đề mH2SO4=20g
Theo định luật bảo toàn nguyên tố
=>nH2= nH2SO4 = (20 : 98)mol
=>V H2= (20 : 98).22,4 = 4,57 (l)
vì Na là KL kiềm nên tt td với H2O
Na + H2O -> NaOH + 1/2H2
nH2= 1/2nH2O= 1/2.(80/18) =>V H2= 49,77 (l)
=> V H2= 4,57 + 49,77 =54,34 (l)
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
17 tháng 10 2019 lúc 18:21
https://i.imgur.com/xXnJptO.jpg
Bình luận (0)
Võ Thị Hoài
28 tháng 8 2019 lúc 4:58
https://i.imgur.com/2s6LWRN.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
28 tháng 8 2019 lúc 10:10

Trong 3 ly trên thì có nhôm không được đựng giấm :

Vì:

+ Giấm là một loại axit dễ ăn mòn

+ Có thể xảy ra phản ứng với axit và bazo

Ngoài nhôm ra thì nhựa cũng là một trong những loại dễ bị giấm làm mòn đi, khi đựng giấm vào ly nhực, thì li nhựa hòa tan . Nhôm và nhực đều là hai ly không đựng giấm được và là chất độc hại có thể gây độc

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
16 tháng 5 2019 lúc 22:44

1. Cl2 + H2 \(\underrightarrow{as}\) 2HCl

2. Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO

3. Cl2 + Cu \(\underrightarrow{t}\) CuCl2

4. Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
3 tháng 4 2019 lúc 20:43

Theo bài giảng của giáo viên trong lớp, Na2CO3 làm quỳ tím không đổi màu, còn thi HSG thì Na2CO3 làm giấy quỳ tím => xanh

Mình tính theo bài học trên lớp nhé

Lấy mẫu thử và đánh dấu từng mẫu thử

Cho giấy quỳ tím vào các mẫu thử

Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh là Ba(OH)2 và NaOH

Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là H2SO4

Mẫu thử làm quỳ tím không đổi màu là NaCl, MgSO4, Na2CO3

Lấy H2SO4 vừa nhận được cho vào các mẫu thử quỳ tím hóa xanh

Ba(OH)2 + H2SO4 => BaSO4 + 2H2O

H2SO4 + 2NaOH => Na2SO4 + 2H2O

Mẫu thử tạo kết tủa trắng là Ba(OH)2

Còn lại: NaOH

Cho H2SO4 nhận ở trên vào các mẫu thử quỳ tím không đổi màu

Mẫu thử xuất hiện khí thoát ra là Na2CO3

Na2CO3 + H2SO4 => Na2SO4 + CO2 + H2O

Cho Ba(OH)2 vừa nhận vào 2 mẫu thử

Xuất hiện kết tủa trắng => MgSO4

Ba(OH)2 + MgSO4 => BaSO4| + Mg(OH)2|

Còn lại: NaCl

Bình luận (0)
KHUÊ VŨ
2 tháng 1 2019 lúc 20:49

Gọi oxit kim loại đó là M2Ox

nCO = \(\dfrac{5,04}{22,4}\)= 0,225 (mol)

M2Ox + xCO ----> 2M + xCO2

\(\dfrac{0,225}{x}\) 0,225 (mol)

Theo đề ra, ta có:

\(\dfrac{18}{2M+16x}\)= \(\dfrac{0,225}{x}\)

<=> 18x = 0,45M + 3,6x

<=> 14,4x = 0,45M

\(\dfrac{x}{M}=\dfrac{1}{32}\)

x 1 2
M 32 64

Vậy M là Cu.

Vậy công thức của oxit đó là CuO.

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN