Đại số lớp 7 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1.Điền các kí hiệu thuộc ,hk thuộc thích hợp vào ô tróng:

-1 .... Q          ;        3.....N      ;       -2.53......Q

0.2(35).......Z    ;          1.414213567309504...   .....Q

                     0.616616661.....    .....Q

2.Chỉ ra các số vô tỉ trong các số sau

0.275 ;         0.(2)  ;          1,323232...     ;        1,15)(45)    ;               1,41421356....   ;              2,6457513......

3.So sánh các cặp số sau và giải thích vì sao

+) 5,1  và   5,0001

+) 12,6  và 12,590

+) 1,325... và 1,372

+) 4,7598...  và 4,7593...

4.Điền các kí hiệu thuộc ,hk thuộc thích hợp vào ô tróng:

5.2 .... Q                4,6351...   ...  I ;      -7,0903...    ....Q   ;       1.333 ....  I

    ( mấy cai chấm chấm là chỗ điên còn 2 con ở giẵ cái lần dấu chấm cuối cùng mới là chỗ điền nhe)

5.a) Viết bốn số đều là:

-Số tự nhiên

-Số hữ tỉ

- Số vô tỉ

-Số nguyên tố 

-Số bội của 2 và 5

-Số dương

-Số ân 

-Số nguyên

b) Cố số hữu tỉ nào là sô thập phân vô hạn không tuần hoàn không?

6.Trong các câu sau,câu nào đúng,câu nào sai?

+) Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ

+) Mọi số nguyên đều là sô hữu tỉ

+)Sô 0 vừa là số hữu tỉ vừa là số vô tỉ

 

Được cập nhật 23 giờ trước (19:18) 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Toán

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ