Đại số lớp 7

Nguyễn Giang
Thượng sĩ -
28 tháng 11 2020 lúc 19:14

Hình như đề sai bạn ơi: Phải là \(x^2+xy+y^2=x^2y^2\)chứ bạn

\(x^2+xy+y^2=x^2y^2\)

\(\Leftrightarrow x^2+xy+y^2+xy=x^2y^2+xy\)

\(\Leftrightarrow x^2+2xy+y^2=xy.xy+xy\left(1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x^2+xy\right)+\left(xy+y^2\right)=xy.\left(xy+1\right)\)

\(\Leftrightarrow x.\left(x+y\right)+y.\left(x+y\right)=xy.\left(xy+1\right)\)

\(\Leftrightarrow\left(x+y\right).\left(x+y\right)=xy.\left(xy+1\right)\left(2\right)\)

\(\text{Từ (1) bạn có thể suy ra (2) luôn nha vì áp dụng hằng đẳng thức,mình ghi vậy cho bạn hiểu thôi.}\)

\(\text{Ta có VP:}xy\text{ và }xy+1\text{ là hai số liên tiếp nhau}\left(3\right)\)

\(\text{Mà VT lại là:}xy\text{ và }xy\text{ là hai số bằng nhau}\left(4\right)\)

\(\text{Từ (3) và (4)}\Rightarrow\text{Không có giá trị của }x,y\Rightarrow x,y\in\varnothing\)

\(\text{Vậy }x,y\in\varnothing\)

Bình luận (0)
Đỗ Nguyễn Như Bình
3 tháng 2 2017 lúc 17:24

a) Dấu hiệu ở đây là: Số điểm thi HKI của lớp 7a12.

b) Số giá trị dấu hiệu là: 8. Số giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

c)

Giá trị (x) Tần số (n) Các tích (x.n) Giá trị TB
3 7 21
4 1 4
5 6 30
6 4 24 \(\overline{X}\) = \(\frac{274}{40}\) = \(\frac{137}{20}\)
7 5 35
8 3 24
9 4 36
10 10 100
N = 40 274

d) M\(_o\) của dấu hiệu là: 10.

e) - Số điểm có tần số lớn nhất là: 10.

- Số điểm có tần số nhỏ nhất là: 4.

- Số giá trị dấu hiệu là: 40.

- Số giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 8.

- M\(_o\) của dấu hiệu là: 10.

Bình luận (0)
Chimte Tình
24 tháng 12 2020 lúc 19:32

Bạn có chơi FREE FIRE ko

Câu hỏi đó là : ????????

Bình luận (0)
Chimte Tình
24 tháng 12 2020 lúc 19:32

Bạn có chơi FREE FIRE ko

Câu hỏi đó là : ????????

😜😜😜😜😜

Bình luận (0)
Trang
13 tháng 11 2016 lúc 10:19

theo bài ra ta có:

\(\frac{x^3}{8}=\frac{y^3}{27}=\frac{z^3}{64}\)

=> \(\frac{x^2}{4}=\frac{y^2}{9}=\frac{z^2}{16}=\frac{2y^2}{18}=\frac{3z^2}{48}\)

áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x^2}{4}=\frac{y^2}{9}=\frac{z^2}{16}=\frac{2y^2}{18}=\frac{3z^2}{48}=\frac{x^2+2y^2-3z^2}{4+18-48}=\frac{-650}{-26}=25\)

=> x2= 100 => x=10

=> y2= 225 => y = 15

=> z2= 400 => z= 20

vậy x = 10, y= 15, z= 20

Bình luận (2)
Hoang Thiên Di
29 tháng 7 2017 lúc 10:06

Vế A

Ta có : A = 2100−299+298−297+...+22−2

2A = \(2^{101}-2^{100}+2^{99}-2^{98}+...+2^3-2^2\)

=> 2A + A = 3A = \(2^{100}-2\Rightarrow A=\dfrac{2^{100}-2}{3}\)

=================

B làm tương tự , nhân 3 lên rồi cộng lại là ra

Bình luận (0)
Hà Linh
6 tháng 7 2017 lúc 15:45

b) \(\left|4-7x\right|-\dfrac{3}{2}:5=\left|-1\dfrac{1}{3}\right|\)

\(\left|4-7x\right|-\dfrac{3}{10}=\dfrac{4}{3}\)

\(\left|4-7x\right|=\dfrac{49}{30}\) (*)

+) Nếu 4 - 7x \(\ge\) 0 \(\Rightarrow x\le\dfrac{4}{7}\)

PT (*) \(\Leftrightarrow4-7x=\dfrac{49}{30}\)

\(-7x=-\dfrac{71}{30}\)

x = \(\dfrac{71}{210}\) (t/m)

+) Nếu \(4-7x< 0\Rightarrow x>\dfrac{4}{7}\)

Pt (*) \(\Leftrightarrow-4+7x=\dfrac{49}{30}\)

x = \(\dfrac{169}{210}\) (t/m)

Vậy x=\(\dfrac{71}{210}\) hoặc x = \(\dfrac{169}{210}\)

Bình luận (0)
soyeon_Tiểubàng giải
14 tháng 10 2016 lúc 11:52

+ Với x < 0 thì |x| = -x; |x - 1| = 1 - x

Ta có: 2.(-x) + 5 = 1 - x

=> -2x + 5 = 1 - x

=> 5 - 1 = -x + 2x

=> x = 4, không thỏa mãn x < 0

+ Với \(0\le x< 1\) thì |x| = x; |x - 1| = 1 - x

Ta có: 2x + 5 = 1 - x

=> 2x + x = 1 - 5

=> 3x = -4

=> x = \(\frac{-4}{3}\), không thỏa mãn \(0\le x< 1\)

+ Với \(x\ge1\) thì |x| = x; |x - 1| = x - 1

Ta có: 2x + 5 = x - 1

=> 2x - x = -1 - 5

=> x = -6, không thỏa mãn \(x\ge1\)

Vậy không tìm được giá trị của x thỏa mãn đề bài

Bình luận (1)
Nguyễn Huy Tú
17 tháng 4 2017 lúc 22:26

Giải: Gọi \(2n+1=a^2,3n+1=b^2\left(a,b\in N,10\le n\le99\right)\)

\(10\le n\le99\Rightarrow21\le2n+1\le199\)

\(\Rightarrow21\le a^2\le199\)

Mà 2n + 1 lẻ

\(\Rightarrow2n+1=a^2\in\left\{25;49;81;121;169\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{12;24;40;60;84\right\}\)

\(\Rightarrow3n+1\in\left\{37;73;121;181;253\right\}\)

Mà 3n + 1 là số chính phương

\(\Rightarrow3n+1=121\Rightarrow n=40\)

Vậy n = 40

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
6 tháng 12 2016 lúc 20:30

???????

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Minh
16 tháng 1 2017 lúc 19:30

???

oho

Bình luận (0)
bui thi quynh chi
17 tháng 10 2018 lúc 18:05

??????ha

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN