Đại số lớp 6

chuthingochuyen
10 tháng 4 2017 lúc 17:20

1) 2155-(174+2155)+(-68+174)

=2155-174-2155-68+174

=2155-2155+174-174-68

=0+0-68

=-68

Bình luận (0)
chuthingochuyen
10 tháng 4 2017 lúc 17:22

2) -25.72+25.21-49.25

=25.[(-72)+21-49]

=25.(-100)

=-2500

Bình luận (0)
Mới vô
20 tháng 4 2017 lúc 21:08

3) 35(14 - 23) - 23(14 - 35)

= 35.14 - 35.23 - (23.14 - 23.35)

= 35.14 - 35.23 - 23.14 + 23.35

= (35.14 - 23.14) + (23.55 - 35.23)

= 14.(35-23) + 0

= 14.12 + 0

= 168

4) 8154 - (674 + 8154) + (-98 + 674)

= 8154 - 674 - 8154 - 98 + 674

= (8154 - 8154) + (674 - 674) - 98

= 0 + 0 - 98

= -98

5) (-25).21 + 25.72 + 49.25

= 25.[(-21) + 72 + 49]

= 25.100

= 2500

6) 27(13 - 16) - 16(13 - 27)

= 27.13 - 27.16 - (16.13 - 16.27)

= 27.13 - 27.16 - 16.13 + 16.27

= (27.13 - 16.13) + (16.27 - 27.16)

= 13.(27-16) + 0

= 13.11 + 0

= 143

7) (-1911) - (1234 - 1911)

= (-1911) - 1234 + 1911

= [(-1911) + 1911] - 1234

= 0 - 1234

= -1234

8) 156.72 + 28.156

= 156.(72+28)

= 156.100

= 15600

9) 32.(-39) + 16.(-22)

= 16.2.(-39) + 16.(-22)

= 16.(-78) + 16.(-22)

= 16.[(-78) + (-22)]

= 16.(-100)

= -1600

10) (-1945) - (567 - 1945)

= (-1945) - 567 + 1945

= [(-1945) + 1945] - 567

= 0 - 567

= -567

11) 184.33 + 67.184

= 184.(33 + 67)

= 184.100

= 18400

12) 44.(-36) + 22.(-28)

= 22.2.(-36) + 22.(-28)

= 22.(-72) + 22.(-28)

= 22.[(-72) + (-28)]

= 22.(-100)

= -2200

Bình luận (0)
Trần Minh Hoàng
19 tháng 1 lúc 18:58

Ta có \(2^{29}=\left(2^6\right)^4.2^5=64^4.32\equiv1.5\equiv5\left(mod9\right)\).

Do đó số \(2^{29}\) chia cho 9 dư 5, tức tổng các chữ số của nó chia 9 dư 5.

Gọi chữ số còn thiếu đó là a. Tổng các chữ số của số \(2^{29}\) là: \(\left(0+1+2+...+9\right)-a=45-a\).

Do 45 - a chia cho 9 dư 5 nên a chia cho 9 dư 4.

Từ đó a = 4.

Vậy chữ số còn thiếu là 4.

Bình luận (4)
Trần Minh Hoàng
19 tháng 1 lúc 18:49

Anh ơi em không hiểu đề lắm.

Chữ số còn thiếu tức là sao ạ?

Bình luận (2)
Trần Quỳnh Mai
20 tháng 11 2016 lúc 10:34

Vì : \(72=8.9\)

Ta có : 1028 + 8 = 100...000 + 8 ( 28 c/s 0 ) = 100...008 ( 27 c/s 0 )

Vì : 008 \(⋮\)8 \(\Rightarrow\) 1028 + 8 \(⋮\)8

Mà : 100...008 ( 27 c/s 0 ) có tổng các chữ số chia hết cho 9 \(\Rightarrow\) 1028 + 8 \(⋮\)9

Vậy : 1028 + 8 \(⋮\)72

Bình luận (0)
Nguyễn Bùi Đại Hiệp
21 tháng 11 2016 lúc 20:21

Ta có : n3-n2+n-1=(n3-n2)+(n-1)

=n2x(n-1)+(n-1)x1

=(n2+1)(n-1)

Vì nϵN*→nϵ{1;2;3;4;...}

+Nếu n=1

khi đó n3+n2+n-1=(n2+1)(n-1)

=(12+1)(1-1)=2x0=0 không là số nguyên tố ( loại)

+Nếu n=2

khi đó n3+n2+n-1=(22+1)(2-1)= 5x1=5 là số nguyên tố (thỏa mãn )

+Nếu n> hoặc=3

ta có n-1>3-1

→n-1>2

n2>32

→n2>9

Mà n3+n2+n-1=(n2+1)(n-1)

Do đó n3+n2+n-1 là hợp số

Vậy n=2 thì n3+n2+n-1 là số nguyên tố

Bình luận (3)
Cửu vĩ linh hồ Kurama
21 tháng 11 2016 lúc 20:09

Mình biết làm bài này!Nhưng nó dài lắm!Ngại đánh!

Bình luận (1)
Cửu vĩ linh hồ Kurama
21 tháng 11 2016 lúc 20:35

To khong can ban tick dau đại!!!

Bình luận (4)
Trịnh Thị Diệu Hoa
15 tháng 1 2017 lúc 21:45

2(x-3)-3(3-x)=15-3x
2x-6-9+3x=15-3x

2x+3x+3x=15+6+9
8x=30
x=30/8
x=3,75

Bình luận (1)
Thu Thỏ
16 tháng 1 2017 lúc 0:10

b) ( x + 3 )3 = -8

=> ( x + 3 )3 = (-2)2

=> x + 3 = -2

=> x = -2 - 3

=> x = -5

vậy x=-5

Bình luận (0)
Kudo Shinichi ( Edogawa...
8 tháng 7 2017 lúc 12:44

giúp mình nhá các bé yêu và nghiện "số em xui (sex)" , đụ nhau nhiều nhé! ĐỤ ĐỤ ĐỤ.

Bình luận (0)
 Mashiro Shiina
8 tháng 7 2017 lúc 12:45

Đề sai

Bình luận (0)
 Mashiro Shiina
8 tháng 7 2017 lúc 12:51

à nhầm chưa đọc kĩ đề hì hì:P

\(x^2+3^y=26\)

\(x^2\ge0\)

\(3^y\ge0\)

\(\Rightarrow0\le x^2;3^y\le26\)

Xét:

\(3^y< 26\Leftrightarrow y=\left\{0;1;2\right\}\)

\(y=0\Rightarrow3^y=1\Rightarrow x^2=25\Rightarrow x=5\left(TM\right)\)

\(y=1\Rightarrow3^y=3\Rightarrow x^2=23\Rightarrow x=\sqrt{23}\left(TM\right)\)

\(y=2\Rightarrow3^y=9\Rightarrow x^2=17\Rightarrow x=\sqrt{17}\left(TM\right)\)

Bình luận (1)
Thần Chết
4 tháng 4 2017 lúc 19:54

Làm luôn nha không ghi đề xin lỗi

a)A=\(\dfrac{2.n+1+3.n+5-4.n+5}{n-3}\)

A=\(\dfrac{5.n+6-4.n+5}{n-3}\)

A=\(\dfrac{n+1}{n-3}\)

A=\(\dfrac{n-3+4}{n-3}\)

A=\(\dfrac{n-3}{n-3}\)+\(\dfrac{4}{n-3}\)

A=1+\(\dfrac{4}{n-3}\)

Để A nguyên thì 4\(⋮\)n-3 hay n-3\(\in\)Ư(4).Ta có bảng sau:

n-3 1 2 4 -1 -2 -4
n 4 5 7 2 1

-1

Vậy n\(\in\){ 4;5;7;2;1;-1)

b)Ta có A=\(\dfrac{n+1}{n-3}\)

Gọi ước nguyên tố của n+1 và n-3 là d

Ta có n+1\(⋮\)d

n+3\(⋮\)d

\(\Rightarrow\)n-3-n-1\(⋮\)d

\(\Rightarrow\)4\(⋮\)d

Vì d là ước nguyên tố nên d=2

Ta có n+1\(⋮\)d

n-3\(⋮\)d

\(\Rightarrow\)n+1-2\(⋮\)d

n-1\(⋮\)2

\(\Rightarrow\)n=2.k+1

Vậy n\(\ne\)2.k+1 hay n là số chẵn thì A là phân số tối giản

Bình luận (1)
Thần Chết
4 tháng 4 2017 lúc 19:56

Lý giải câu b vì sao lại ước nguyên tố :Do là phân số tối giản nên số nguyên tố sẽ không chia hết cho bất kì số nào nên mới làm A tối giản được

Có hiểu không bạn,chắc không hiểu

Bình luận (2)
Bùi Khánh Linh
21 tháng 3 2017 lúc 19:09

E=\(\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+...+\dfrac{1}{98.99.100}\)

* Áp dụng công thức: \(\dfrac{k}{n.\left(n+k\right)}\)=\(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+k}\)

ta có : \(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{3.4}+\dfrac{1}{3.4}-....+\dfrac{1}{98.99}-\dfrac{1}{99.100}\)

E=\(\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{99.100}\)

E= ........(tính ra)

Bình luận (1)
MonKey D. Luffy
21 tháng 3 2017 lúc 20:36

E=4949/9900

Bình luận (1)
Nam Nguyễn
16 tháng 5 2017 lúc 15:13

Giải:

\(E=\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+...+\dfrac{1}{98.99.100}.\)

Áp dung tính chất:

\(\dfrac{2m}{b\left(b+1\right)\left(b+2\right)}=\dfrac{1}{b\left(b+1\right)}-\dfrac{1}{\left(b+m\right)\left(b+2\right)}\), ta có:

\(2E=2\left(\dfrac{1}{1.2.3}+\dfrac{1}{2.3.4}+\dfrac{1}{3.4.5}+...+\dfrac{1}{98.99.100}\right).\)

\(2E=\dfrac{2}{1.2.3}+\dfrac{2}{2.3.4}+\dfrac{2}{3.4.5}+...+\dfrac{2}{98.99.100}.\)

\(2E=\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{2.3}+\dfrac{1}{2.3}-\dfrac{1}{3.4}+...+\dfrac{1}{98.99}-\dfrac{1}{99.100}.\)

\(2E=\dfrac{1}{1.2}+\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{3}\right)+\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{4}\right)+...+\left(\dfrac{1}{98.99}-\dfrac{1}{98.99}\right)-\dfrac{1}{99.100}.\)

\(2E=\dfrac{1}{1.2}+0+0+...+0-\dfrac{1}{99.100}.\)

\(2E=\dfrac{1}{1.2}-\dfrac{1}{99.100}.\)

\(2E=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{9900}.\)

\(2E=\dfrac{4950}{9900}-\dfrac{1}{9900}.\)

\(2E=\dfrac{4949}{9900}.\)

\(\Rightarrow E=\dfrac{4949}{9900}:2.\)

\(\Rightarrow E=\dfrac{4949}{9900}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{4949}{19800}.\)

Vậy \(E=\dfrac{4949}{19800}.\)

~ Học tốt!!! ~

Bình luận (0)
Makoto Haru
27 tháng 3 2017 lúc 19:07

mình gõ hơi khó nhìn nhưng bài giải này là chính xác 100%

a,3^10.(-5)^21/(-50)^20.3^12

=3^10.(-5)^20.(-5)/(-5)^20.3^10.3^2

=-5/3^2=-5/9

câu b, bạn tách ra làm tương tự

Bình luận (0)
Nguyen Nghia Gia Bao
27 tháng 3 2017 lúc 21:37

a)\(\dfrac{3^{10}.\left(-5\right)^{21}}{\left(-5\right)^{20}.3^{12}}=\dfrac{\left(-5\right)}{9}\)

b)\(\dfrac{5^{11}.7^{12}+5^{11}.7^{11}}{5^{12}.7^{12}+9.5^{11}.7^{11}}=\dfrac{7.35^{11}+35^{11}}{35^{12}+9.35^{11}}=\dfrac{8.35^{11}}{44.35^{11}}=\dfrac{2}{11}\)

Bình luận (0)
Đào Thị Ngọc Ánh
27 tháng 3 2017 lúc 19:02

giúp mik đi mai mik đi học rồi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN