Đại lượng tỷ lệ thuận

Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn 28 tháng 12 2019 lúc 21:20

a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

\(\Rightarrow y=kx.\)

\(\Rightarrow12=k.4\)

\(\Rightarrow k=\frac{12}{4}\)

\(\Rightarrow k=3.\)

Vậy x và y tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ là \(3.\)

b) Công thức tính y theo x: \(y=3x.\)

Công thức tính x theo y: \(x=\frac{y}{3}.\)

c)

Ta có: \(y=3x\)

+ Khi \(x=3.\)

\(\Rightarrow y=3.3\)

\(\Rightarrow y=9\)

Vậy khi \(x=3\) thì \(y=9.\)

+ Khi \(x=-24.\)

\(\Rightarrow y=3.\left(-24\right)\)

\(\Rightarrow y=-72\)

Vậy khi \(x=-24\) thì \(y=-72.\)

+ Khi \(x=2,4.\)

\(\Rightarrow y=3.2,4\)

\(\Rightarrow y=7,2\)

Vậy khi \(x=2,4\) thì \(y=7,2.\)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Kawaii Nguyên Nguyên
Kawaii Nguyên Nguyên 19 tháng 12 2019 lúc 19:22

Bạn ơi. Cái này phải có hệ số k mới bt được giá trị của x nha bạn.

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn 19 tháng 12 2019 lúc 22:16
Bình luận (0)
Suri Anh
Suri Anh 20 tháng 12 2019 lúc 5:26

Where????

Bình luận (0)
Nguyễn Quang
Nguyễn Quang 13 tháng 12 2019 lúc 20:30

11 nha bạn

Bình luận (0)
Vu Minh Phuong
Vu Minh Phuong 13 tháng 12 2019 lúc 19:13

Câu 1 :

Ta có y = f(x) = 2x

Thay x = 2 vào công thức trên ta được :

y = 2 × 2 = 4

Vậy f(2) có giá trị là 4

Câu 2 :

Hệ số tỉ lệ k là \(\frac{1}{3}\)

Câu 3 :

Thay x = 9 vào công thức trên ta được :

y = \(\frac{2}{3}×9=6\)

Vậy y = 6

Câu 4 :

Nếu f(1) = 2 thì giá trị của x là 1.

Câu 5 :

Vì x, y tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ là \(\frac{1}{2}\) nên y = \(\frac{1}{2}×x\)

Thay x = 2 vào công thức ta được :

y = \(\frac{1}{2}×2=1\)

Vậy nếu x = 2 thì y = 1

Câu 6 : Điểm B thuộc đồ thị hàm số y = x

Chúc bạn thi tốt nhé!!!

Bình luận (0)
Vu Minh Phuong
Vu Minh Phuong 13 tháng 12 2019 lúc 19:24

Gọi số giấy vụn mà ba lớp 7A1, 7A2, 7A3 thu được lần lượt là x, y, z ( kg; x, y, z > 0 )

Số giấy thu được tổng cộng là 375 kg giấy => x + y + z = 375 ( kg )

Vì số giấy gom được và số lớp là 2 ĐLTLT nên \(\frac{x}{4}=\frac{y}{6}=\frac{z}{5}\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{x}{4}=\frac{y}{6}=\frac{z}{5}=\frac{x+y+z}{4+6+5}=\frac{375}{15}=25\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\frac{x}{4}=25\Rightarrow x=4×25=100\left(tm\right)\\\frac{y}{6}=25\Rightarrow y=6×25=150\left(tm\right)\\\frac{z}{5}=25\Rightarrow z=5×25=125\left(tm\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy lớp 7A1 thu được 100 kg giấy vụn, 7A2 thu được 150 kg giấy vụn, 7A3 thu được 125 kg giấy vụn.

Bình luận (0)
Dũngツ
Dũngツ 13 tháng 12 2019 lúc 19:10

Gọi số kg giấy mà ba lớp 7A1, 7A2, 7A3 đã thu được là: a, b, c(a,b,c∈N*)

Theo bài ra ta có:

\(\frac{a}{4}=\frac{b}{6}=\frac{c}{5}\)và a+b+c=375(kg)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\frac{a}{4}=\frac{b}{6}=\frac{c}{5}=\frac{a+b+c}{4+6+5}=\frac{375}{15}=25\)

\(\frac{a}{4}=25=>a=25.4=100\)

\(\frac{b}{6}=25=>b=25.6=150\)

\(\frac{c}{5}=25=>c=25.5=125\)

Vậy số kg giấy mà ba lớp 7A1, 7A2. 7A3 thu được lần lượt là 100, 150, 125 ( kg)

Bình luận (0)
Vu Minh Phuong
Vu Minh Phuong 9 tháng 12 2019 lúc 22:48

Bài 1 :

Gọi số máy cày của bốn đội 1; 2; 3; 4 lần lượt là a, b, c, d ( máy; a, b, c, d \(\in N\) * )

Vì số máy cày và số ngày làm việc của bốn đội là 2 ĐL TLN nên:

6a = 4b = 12c = 10d

Số máy đội 4 ít hơn đội 1 là 4 máy => a - d = 4 ( máy )

Từ 6a = 4b = 12c = 10d \(\Rightarrow\) \(\frac{a}{\frac{1}{6}}=\frac{b}{\frac{1}{4}}=\frac{c}{\frac{1}{12}}=\frac{d}{\frac{1}{10}}\)

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{a}{\frac{1}{6}}=\frac{b}{\frac{1}{4}}=\frac{c}{\frac{1}{12}}=\frac{d}{\frac{1}{10}}=\frac{a-d}{\frac{1}{6}-\frac{1}{10}}=\frac{4}{\frac{1}{15}}=60\)

=> 6a = 60 => a = 60 ÷ 6 = 10 ( tm )

4b = 60 => b = 60 ÷ 4 = 15 ( tm )

12c = 60 => c = 60 ÷ 12 = 5 ( tm )

10d = 60 => d = 60 ÷ 10 = 6 ( tm )

Vậy đội 1 có 10 máy, đội 2 có 15 máy, đội 3 có 5 máy, đội 4 có 6 máy.

Bài 2 mình sẽ làm ở câu trả lời tiếp nha, dài quá dễ bị loạn mắt

Bình luận (0)
hà lê thị
hà lê thị 5 tháng 12 2019 lúc 18:27

Gọi khối lượng của thanh chì 1 và 2 là m1 và m2, đồng thời thể tích của chúng là V1 và V2. (m1,m2V1,V2>0)

Ta có: m2-m1=90,4

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\dfrac{m2}{V2}=\dfrac{m1}{V1}=\dfrac{m2-m1}{V2-V1}=\dfrac{90,4}{8}=11,3 \)

Suy ra: m1=11,3.11=124,3 cm3

m2=11,3.19=214,7 cm3

Vậy thể tích của hai thanh chì lần lượt là 124,3 cm3 và 214,7 cm3

Bình luận (0)
hà lê thị
hà lê thị 5 tháng 12 2019 lúc 18:13

a) Ta có: y=ax

⇒ 30=a.6

⇒ a=\(\dfrac{30}{6}=5\)

Vậy hệ số tỉ lệ giữa y với x là 5

b) y=5x

⇒ Với x=-2 thì y=5.(-2)=-10

Với x=-1 thì y=5.(-1)=-5

Với x=2 thì y=5.2=10

Với x=1 thì y=5.1=5

c) y=5x

\(x=\dfrac{y}{5} \)

⇒ Với y=(-10) thì \(x=\dfrac{-10}{5}=-2 \)

Với y=(-5) thì \(x=\dfrac{-5}{5}=-1 \)

Vói y=5 thì \(x=\dfrac{5}{5}=1 \)

Bình luận (0)
Nelson Charles
Nelson Charles 5 tháng 12 2019 lúc 18:14

a) 5

b) từ gtri x đề cho ta nhân lên 5 thì đc y tương ứng

c) từ gtri của y thì ta chia cho 5 đc x tương ứng

Bình luận (0)
Nelson Charles
Nelson Charles 5 tháng 12 2019 lúc 18:15

\(\frac{x}{y}=\frac{1}{5}\)

Bình luận (0)
hà lê thị
hà lê thị 5 tháng 12 2019 lúc 18:04

Gọi 3 nhà sản xuất lần lượt là a,b,c (a,b,c∈N*)

Ta có: a+b+c=210

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\dfrac{a}{3}=\dfrac{b}{5}=\dfrac{c}{7}=\dfrac{a+b+c}{3+5+7}=\dfrac{210}{15}=14 \)

Suy ra: a=14.3=42

b=14.5=70

c=14.7=98

Vậy ba nhà sản xuất phải nộp số vốn lần lượt là 42, 70, 98 triệu đồng

Bình luận (0)
Lương Đông Nghi
Lương Đông Nghi 5 tháng 12 2019 lúc 18:09

Gọi số vốn của ba nhà sản xuất lần lượt là x,y,z

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{5}=\frac{z}{7}=\frac{x+y+z}{3+5+7}=\frac{210}{15}=14\)

\(\frac{x}{3}=14\Leftrightarrow x=14.3=42\)

\(\frac{y}{5}=14\Leftrightarrow y=14.5=70\)

\(\frac{z}{7}=14\Leftrightarrow z=14.7=98\)

Vậy số vốn của ba nhà sản xuất lần lượt là : 42 triệu ; 70 triệu ; 98 triệu.

Bình luận (0)
Vũ Minh Tuấn
Vũ Minh Tuấn 5 tháng 12 2019 lúc 18:18

Gọi số vốn mà 3 nhà sản xuất phải góp lần lượt là: a, b, c (triệu ; \(a,b,c\in N^X\)).

Theo đề bài, vì số vốn mà 3 nhà sản xuất phải góp tỉ lệ với 3, 5, 7 nên ta có:

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{5}=\frac{c}{7}\)\(a+b+c=210\left(triệu\right).\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

\(\frac{a}{3}=\frac{b}{5}=\frac{c}{7}=\frac{a+b+c}{3+5+7}=\frac{210}{15}=14.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\frac{a}{3}=14\Rightarrow a=14.3=42\left(triệu\right)\\\frac{b}{5}=14\Rightarrow b=14.5=70\left(triệu\right)\\\frac{c}{7}=14\Rightarrow c=14.7=98\left(triệu\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy số vốn của 3 nhà sản xuất phải góp lần lượt là: \(42\left(triệu\right);70\left(triệu\right);98\left(triệu\right).\)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
HISINOMA KINIMADO
HISINOMA KINIMADO CTV 2 tháng 12 2019 lúc 21:42

Có: x và y tỉ lệ thuận với nhau

\(\Rightarrow y=kx\left(k\ne0\right)\)

x1; x2 là 2 giá trị của x và y1; y2 là 2 giá trị tương ứng của y

\(\Rightarrow\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=k\)

Hiệu 2 giá trị của x là 6, hiệu 2 giá trị tương ứng của y là 12

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x_2-x_1=6\\y_2-y_1=12\end{matrix}\right.\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(k=\frac{y_1}{x_1}=\frac{y_2}{x_2}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{12}{6}=2\)

\(\Rightarrow k=2\Rightarrow y=2x\)

Vậy y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 2

Bình luận (0)
nguyen hong long
nguyen hong long 2 tháng 12 2019 lúc 21:39

theo công thức đầu của bài tỉ lệ thuận nha bạn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN