Đại lượng tỷ lệ thuận

Ngân Băng
Ngân Băng 15 tháng 6 2018 lúc 20:47

bn đánh có dấu đihiu

Bình luận (0)
Nguyễn Khang
Nguyễn Khang 15 tháng 6 2018 lúc 21:56

Vì 154 người cùng làm trong 1 công việc nên số người và số ngày là 2 đai lượng tỉ lệ nghịch.

Gói số người trong đội 1,2,3,4 lần lượt là a,b,c,d ta có :

a/10=b/8=c/6=d/4 và a+b+c+d=154

Áp dụng t/chất của dãy tỉ số bằng nhay ta có :

a/4=b/6=c/8=d/10=a+b+c+d/4+6+8+10=154/28=5.5

=> a=5.5*10=55,b=5.5*8=44,c=5.5*6=33,d=5.5*4=22

Vậy số người trong đội 1,2,3,4 lần lượt là 55,44,33,22

Bình luận (0)
Trần Thục Lê Ngân
Trần Thục Lê Ngân 4 tháng 8 2019 lúc 9:03

Vì 154 người cùng làm trong 1 công việc nên số người và số ngày là 2 đai lượng tỉ lệ nghịch.

Gói số người trong đội 1,2,3,4 lần lượt là a,b,c,d ta có :

a/10=b/8=c/6=d/4 và a+b+c+d=154

Áp dụng t/chất của dãy tỉ số bằng nhay ta có :

a/4=b/6=c/8=d/10=a+b+c+d/4+6+8+10=154/28=5.5

=> a=5.5*10=55,b=5.5*8=44,c=5.5*6=33,d=5.5*4=22

Vậy số người trong đội 1,2,3,4 lần lượt là 55,44,33,22

tick cho mình nha mn

Bình luận (0)
Vũ Như Quỳnh
Vũ Như Quỳnh CTV 25 tháng 5 2018 lúc 20:21

Bạn ơi là như vậy

Biểu diễn y theo x thì có nghĩa là y=\(\dfrac{4}{6}\)x => y = \(\dfrac{2}{3}\)x nha

Còn nếu mà x theo y thì: x= \(\dfrac{6}{4}y\) => x=\(\dfrac{3}{2}\)y

Bình luận (2)
Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguyễn Thị Bích Thủy 14 tháng 1 2018 lúc 10:34

Ta có: \(2.\left(10a+b\right)-\left(3a+2b\right)=20a+2b-3a-2b\) \(=17a\) \(\text{Vì 17⋮}17\Rightarrow17a⋮17\) \(\Rightarrow2.\left(10a+b\right)-\left(3a+2b\right)⋮17\) \(\text{Vì }3a+2b⋮17\Rightarrow2.\left(10a+b\right)\) \(\text{Mà (2,10)=1}\Rightarrow10a+b⋮17\) => 3a + 2b chia hết cho 17 khi 10a + b chia hết cho 17 (a,b ∈ Z ) (đpcm )

Bình luận (0)
huy
huy 12 tháng 10 2018 lúc 19:03

Số kg tháng đầu tiên ông giảm được là;

100-(100.10/100)=90(kg)

Số kg tháng thứ hai ông giảm được là;

90-(90.10.10/100)=81(kg)

Số kg tháng thứ 3 ông giảm được là;

81-(81.10.10/100)=72.9(kg)

Nếu đúng cho minh xin dấu tích nhéhaha!!!

Bình luận (0)
Nam Nguyễn
Nam Nguyễn 14 tháng 1 2018 lúc 10:49

+) Xét \(n=3k.\)

\(\Rightarrow2^n-1=2^{3k}-1=\left(2^3\right)^k-1=8^k-1=\left(8-1\right)\left[\left(8^{k-1}\right)+\left(8^{k-2}\right)+...+1\right]=7\left[\left(8^{k-1}\right)+\left(8^{k-2}\right)+...+1\right]⋮7\left(tm\right).\)

+) Xét \(n=3k+1.\)

\(\Rightarrow2^n-1=2^{3k+1}-1=2.8^k-1=2\left(8k-1\right)+1=2.\left(8-1\right)\left[\left(8^{k-1}\right)+\left(8^{k-2}\right)+...+1\right]+1=2.7\left[\left(8^{k-1}\right)+\left(8^{k-2}\right)+...+1\right]+1⋮̸7\left(loại\right).\)

+) Xét \(n=3k+2.\)

\(\Rightarrow2^n-1=2^{3k+2}-1=4.8^k-1=4\left(8^k-1\right)+3=4\left(8-1\right)\left[\left(8^{k-1}\right)+\left(8^{k-2}\right)+...+1\right]+3=4.7\left[\left(8^{k-1}\right)+\left(8^{k-2}\right)+...+1\right]+3⋮̸7\left(loại\right).\)

Vậy \(2^n-1⋮7\Leftrightarrow n=3k\) (k \(\in\) N*).

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguyễn Thị Bích Thủy 14 tháng 1 2018 lúc 10:55

Số nguyên dương n có 3 dạng : 3k; 3k + 1 và 3k + 2 (k là số nguyên) + Xét n = 3k \(\text{Ta có: }2^n-1=2^{3k}-1=8^k-1=\left(8-1\right).\left[8^{k-1}+8^{k-2}...+1\right]=7.\left[8^{k-1}+8^{k-2}...+1\right]\)Mà 7 ⋮ 7 ⇒ \(7.\left[8^{k-1}+8^{k-2}...+1\right]⋮7\) + Xét n = 3k+1 \(\text{Ta có: }2^n-1=2^{3k+1}-1=2.2^{3k}-2+1=2\left[2^{3k}-1\right]+1\)\(2^{3k}-1⋮7\text{ nên }2\left(2^{3k}-1\right)+1⋮7\Rightarrow2.\left(2^{3k}-1\right)+1\text{ chia 7 dư 1}\) + Xét n = 3k + 2 \(\text{Ta có: }2^n-1=2^{3k+2}-1=2.4^{3k}-4+3=4\left(2^{3k}-1\right)+3\)\(2^{3k}-1⋮7\text{ nên }2\left(2^{3k}-1\right)⋮7\Rightarrow2\left(2^{3k}-1\right)+3\text{ chia 7 dư 3}\) Vậy (2^n)-1 chia het cho 7 khi và chỉ khi n = 3k (k thuộc N*)

Bình luận (0)
Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 14 tháng 1 2018 lúc 10:57

2n hay \(2^n\) vậy bạn

Bình luận (0)
Luân Đào
Luân Đào 14 tháng 1 2018 lúc 12:26

CM A chia hết cho 7 và 11. * 36 mod 7 = 1 nên 3638 mod 7 = 1; 41 mod 7 = -1 nên 4133 mod 7 = (-1)33 = -1 suy ra A mod 7 = 0 hay A chia hết cho 7. * 36 mod 11 = 3, 41 mod 11 =-3 nên A mod 11 = 338 - 333 =333 (35 - 1) =333. 242 Vì 242 chia hết cho 11 nên A mod 11 = 0. Vậy A chia hết cho 7.11 =77

Bình luận (0)
Trịnh Ánh Ngọc
Trịnh Ánh Ngọc 12 tháng 10 2017 lúc 15:56

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

b) Hai đại lượng s và t tỉ lệ thuận vì s =12t, hệ số tỉ lệ bằng 12.

Bình luận (0)
lê huân
lê huân 12 tháng 11 2018 lúc 21:02

a. Điền số thích hợp vào ô trống:

t 1 2 3 4 5
s 12 24 36 48 60
s/t 12 12 12 12 12

b. Hai đại lượng s và t có tỉ lệ thuận vì s = 12t, hệ số tỉ lệ bằng 12.

Bình luận (0)
lê huân
lê huân 12 tháng 11 2018 lúc 21:03

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

b) Hai đại lượng s và t tỉ lệ thuận vì s =12t, hệ số tỉ lệ bằng 12.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN