Đại lượng tỷ lệ thuận

vì x , y là 2 đại lượng tỉ lệ thuân

\(\dfrac{y_1}{x_1}=\dfrac{y_2}{x_2}\)Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

 \(\dfrac{y_1}{x_1}=\dfrac{y_2}{x_2}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\dfrac{2}{5}\)

\(\Rightarrow y=-\dfrac{2}{5}x\)

vậy hệ số tỉ lệ y với x là\(-\dfrac{2}{5}\)

\(\dfrac{y_1}{x_1}=\dfrac{y_2}{x_2}\)

Bình luận (0)
santa
santa 28 tháng 12 2020 lúc 23:13

a) Có: y tỉ lệ thuận với x và khi x=6 thì y=4

\(\Rightarrow\dfrac{x}{y}=\dfrac{6}{4}=\dfrac{3}{2}\Rightarrow y=\dfrac{2}{3}x\)

b) Khi x = 9 \(\Rightarrow y=\dfrac{2}{3}\cdot9=6\)

Khi y =15 \(\Rightarrow15=\dfrac{2}{3}x\Rightarrow x=22,5\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 29 tháng 12 2020 lúc 10:22

Do y tỉ lệ thuận với x nên y = kx (k là hệ số tỉ lệ)

\(\Rightarrow k=\dfrac{y}{x}=\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}\)

a) Biểu diễn y theo x:

\(y=\dfrac{2}{3}.x\)

b) Khi x = 9 \(\Rightarrow y=\dfrac{2}{3}.9=6\)

Khi y = 15 \(\Rightarrow\dfrac{2}{3}.x=15\Rightarrow x=15:\dfrac{2}{3}=\dfrac{45}{2}\)

Bình luận (0)
goku
goku 2 tháng 1 lúc 20:41

a) Có: y tỉ lệ thuận với x và khi x=6 thì y=4

⇒xy=64=32⇒y=23x⇒xy=64=32⇒y=23x

b) Khi x = 9 ⇒y=23⋅9=6⇒y=23⋅9=6

Khi y =15 ⇒15=23x⇒x=22,5

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 29 tháng 12 2020 lúc 10:49

Gọi x (quyển), y (quyển), z (quyển), t (quyển) lần lượt là số quyển sách của khối 6, 7, 8, 9 quyên góp được (x, y, z, t \(\in\) N*)

Do số sách vở của các khối 6, 7, 8, 9 lần lượt tỉ lệ thuận với 8, 7, 6, 5 nên:

\(\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{7}=\dfrac{z}{6}=\dfrac{t}{5}\)

Do số sách vở của khối 9 quyên góp ít hơn số sách vở của khối 7 là 80 quyển nên:

y - t = 80

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

\(\dfrac{x}{8}=\dfrac{y}{7}=\dfrac{z}{6}=\dfrac{t}{5}=\dfrac{y-t}{7-5}=\dfrac{80}{2}=40\)

Ta có:

\(\dfrac{x}{8}=40\Rightarrow x=40.8=320\)

\(\dfrac{y}{7}=40\Rightarrow y=40.7=280\)

\(\dfrac{z}{6}=40\Rightarrow z=40.6=240\)

\(\dfrac{t}{5}=40\Rightarrow t=40.5=200\)

Vậy số sách vở khối 6 quyên góp được 320 quyển

số sách vở khối 7 quyên góp được 280 quyển

số sách vở khối 8 quyên góp được 240 quyển

số sách vở khối 9 quyên góp được 200 quyển

Bình luận (0)
goku
goku 2 tháng 1 lúc 20:43

Gọi x (quyển), y (quyển), z (quyển), t (quyển) lần lượt là số quyển sách của khối 6, 7, 8, 9 quyên góp được (x, y, z, t ∈∈ N*)

Do số sách vở của các khối 6, 7, 8, 9 lần lượt tỉ lệ thuận với 8, 7, 6, 5 nên:

x8=y7=z6=t5x8=y7=z6=t5

Do số sách vở của khối 9 quyên góp ít hơn số sách vở của khối 7 là 80 quyển nên:

y - t = 80

Bình luận (0)
Qunh-k. log
Qunh-k. log 28 tháng 12 2020 lúc 10:13

x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 1/5

công thức:x =1/5y

Bình luận (0)
Phương Thúy
Phương Thúy 27 tháng 12 2020 lúc 21:31

Vì c,a,b tỉ lệ thuận với 4,9,13 nên ta có:

         c/4=a/9=b/13 và theo bài ra, ta có: a+b+c=104

    Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

     c/4=a/9=b/13=c+a+b/4+9+13=104/26=4

=> c/4=4

     a/9=4

     b/13=4

=> c=16

     a=36

     b=52

Vậy c=16, a=36, b=52

Bình luận (0)
goku
goku 2 tháng 1 lúc 20:44

Vì c,a,b tỉ lệ thuận với 4,9,13 nên ta có:

         c/4=a/9=b/13 và theo bài ra, ta có: a+b+c=104

    Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

     c/4=a/9=b/13=c+a+b/4+9+13=104/26=4

=> c/4=4

     a/9=4

     b/13=4

=> c=16

Bình luận (0)
L.Ai
L.Ai 24 tháng 12 2020 lúc 21:24

?????????????????????????

Bình luận (0)
L.Ai
L.Ai 24 tháng 12 2020 lúc 21:31

đúng gì???????????????????

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN