Bài 5: Đa thức

Trần Ái Linh
5 tháng 6 lúc 16:20

Số đo các góc A,B,C,D tỉ lệ với 1,2,3,4

`=> A/1=B/2=C/3=D/4` 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

`A/1=B/2=C/3=D/4 = (A+B+C+D)/(1+2+3+4)=(180^o)/10=18`

`=> A=18.1=18^o`

`B=18.2=36^o`

`C=18.3=54^o`

`D=18.4=72^o`

Vậy...

Bình luận (8)
Trần Ái Linh
5 tháng 6 lúc 16:31

...

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:

`A/1=B/2=C/4=D/5=(A+B+C+D)/(1+2+4+5)=(180^o)/12=15`

`=> A=15`

`B=30`

`C=60`

`D=75`

Vậy....

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
5 tháng 6 lúc 16:34

Thề lần này là lần cuối, ;;;-;;;

....

Áp dụng...:

`A/1=B/2=C/4=D/5=(A+B+C+D)/(1+2+4+5)=360/12`

`=> A=30`

`B=60`

C=120`

`D=150`

Bình luận (0)
Akai Haruma
29 tháng 5 lúc 17:46

Lời giải:

Ta có:

$P(1)=a+b+c$

$P(-3)=9a-3b+c$

$P(1)+P(-3)=10a-2b+2c=2(5a-b+c)=2.0=0$

$\Rightarrow P(-3)=-P(1)$

$\Rightarrow P(1)P(-3)=-P(1)^2\leq 0$ 

Ta có đpcm.

 

Bình luận (0)
👁💧👄💧👁
19 tháng 5 lúc 9:17

\(A=x^{2021}+4x^{2020}+2019\\ A=x^{2020}.\left(x+4\right)+2019\\ A=x^{2020}.0+2019=2019\)

Bình luận (0)

Ta có: \(A=x^{2021}+4x^{2020}+2019\)

\(=x^{2020}\left(x+4\right)+2019\)

=2019

Bình luận (0)

Chọn D

Bình luận (0)
Bui Thuy Linh
14 tháng 5 lúc 10:08

đáp án D

Bình luận (0)
Tomioka Giyuu
14 tháng 5 lúc 15:23

d

Bình luận (0)
Lâm Phương Thanh
12 tháng 5 lúc 16:06

a) [\(\dfrac{-2}{3}\).(-3)]. (x.x^2).(y.y).z

=2x^3y^2z

- Bậc: 6

b) A=\(\dfrac{-1}{4}\)x^2y^2. \(\dfrac{4}{3}\)xy^3

= (\(\dfrac{-1}{4}\) . \(\dfrac{4}{3}\)). ( x^2.x). ( y^2.y^3)

\(\dfrac{-1}{3}\)x^3y^5

- Bậc: 8

Bình luận (1)

Ta có: \(2x^3+3x^2y-2xy-3y^2+2016\)

\(=x^2\left(2x+3y\right)-y\left(2x+3y\right)+2016\)

\(=x^2\cdot0-y\cdot0+2016\)

=2016

Bình luận (1)
Yeutoanhoc
11 tháng 5 lúc 20:24

`2x^3+3x^2y-2xy-3y^2+2016`
`=x^2(2x+3y)-y(2x+3y)+2016`
Mà `2x+3y=0`
`=>2x^3+3x^2y-2xy-3y^2+2016=0+0+2016=2016`

Bình luận (0)

Ta có: \(M-2xyz+xy^3-x^2+5=xy^3+5xyz-4x^2+6-x^3y\)

\(\Leftrightarrow M=xy^3+5xyz-4x^2+6-x^3y+2xyz-xy^3+x^2-5\)

\(\Leftrightarrow M=7xyz-3x^2-x^3y+1\)

Bình luận (0)
Yeutoanhoc
11 tháng 5 lúc 20:18

`M-2xyz+xy^3-x^2+5=xy^3+5xyz-4x^2+6-x^3y`
`<=>M=xy^3+5xyz-4x^2+-x^3y+2xyz-xy^3+x^2-5`
`<=>M=-3x^2-x^3y+7xyz+1`

Bình luận (0)
huệ hoàng
11 tháng 5 lúc 20:43

M = xy^3 + 5xyz -4x^2 +6 -x^3y+(-2xyz+xy^3-x^2+5)

M= xy^3+5xyz -4x^2 +6-X^3y+-2xyz+xy^3-x^2+5

M=(xy^3+xy^3)+(5xyz-2xyz)+(-4x^2-x^2)+(6+5)-x^3y

M= 2xy^3+3xyz+-5x^2+11-X^3y

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN