Đa phương tiện

Đoàn Xuân Sơn
25 tháng 6 lúc 23:18

const fi='test.inp';
        fo='test.out';
var
f:text;
n,i,j,t:longint;
a:array[1..100] of longint;
b:array[1..1000000000] of boolean;
procedure ip;
 begin
        assign(f,fi);
        reset(f);
        readln(f,n);
        for i:= 1 to  n do
                read(f,a[i]);
        close(f);
 end;
procedure out;
 begin
        assign(f,fo);
        rewrite(f);
        for i:= 1 to n do
                begin
                b[a[i]]:=true;
                t:=a[i];
                for j:= i+1 to n do
                        begin
                             b[a[j]] := true;
                             b[a[i]+a[j]]:= true;
                             t:=t+a[j];
                             b[t]:=true;
                        end;
                end;
        t:=1;
        while b[t] = true do
                inc(t);
        write(f,t);
        close(f);
 end;
BEGIN
ip;
out;
END.

Bình luận (1)
Nông Quang Minh
6 tháng 7 lúc 10:37

k biết

Bình luận (0)

uses crt;

var a,b:array[1..100]of integer;

i,n,kt,dem,j:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do 

  if a[i]>1 then

begin

kt:=0;

for j:=2 to a[i]-1 do 

  if a[i] mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then 

begin

inc(dem);

b[dem]:=a[i];

end;

end;

if dem=0 then writeln('Khong co so nguyen to trong day')

else begin

writeln('Cac so nguyen to trong day la: ');

for i:=1 to dem do 

  write(b[i]:4);

end;

readln;

end. 

Bình luận (0)

uses crt;

var a,b,c:array[1..100]of integer;

i,n,dem,dem1,kt,j:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

for i:=1 to n do 

  begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:=1 to n do 

  if sqrt(a[i])=trunc(sqrt(a[i])) then 

begin

inc(dem);

b[dem]:=a[i];

end;

dem1:=0;

for i:=1 to n do

  if a[i]>1 then

begin

kt:=0;

for j:=2 to trunc(sqrt(a[i])) do 

  if a[i] mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then 

begin

inc(dem1);

c[dem1]:=a[i];

end;

end;

if dem=0 then writeln('Trong day khong co so chinh phuong')

else begin

writeln('Cac so chinh phuong trong day la: ');

for i:=1 to dem do 

  write(b[i]:4);

end;

if dem1=0 then writeln('Trong day khong co so nguyen to')

else begin

writeln('Cac so nguyen to trong day la: ');

for i:=1 to dem1 do 

  write(c[i]:4);

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
MinhLe
18 tháng 1 lúc 19:50

Program HOC24;

var s: real;

i,n: integer;

function tong(x: integer): longint;

var j: integer;

t: longint;

begin

t:=0;

for j:=1 to x do t:=t+j;

tong:=t;

end;

function tich(s: integer): longint;

var j1: integer;

t1: longint;

begin

t1:=1;

for j1:=1 to s do t1:=t1*j1;

tich:=t1;

end;

begin

write('Nhap N : '); readln(n);

for i:=1 to n do s:=s+tong(i)/tich(i);

write('S = ',S:2:2);

readln

end.

Bình luận (0)

uses crt;

var s:real;

i,n:longint;

{------------ham-tinh-giai-thua------------------------}

function gthua(x:longint):real;

var gt:real;

i:longint;

begin

gt:=1;

for i:=1 to x do 

  gt:=gt*i;

gthua:=gt;

end;

{-------------------chuong-trinh-con-tinh-tong---------------------}

function tong(x:longint):real;

var t:real;

i:longint;

begin

t:=0;

for i:=1 to x do 

  t:=t+i;

tong:=t;

end;

{------------------chuong-trinh-chinh--------------------}

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do 

  s:=s+(tong(i)/gthua(i));

writeln('Ket qua la: ',s:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)
Huy Nguyen
11 tháng 3 lúc 21:18

,,,

Bình luận (1)
MinhLe
14 tháng 12 2020 lúc 18:47

Bạn vào trang cá nhân của mình ấn vào dấu + mình đã khoanh và ấn vào biểu tượng máy ảnh, sau đó nhấp tiếp lên màn hình và để chọn ảnh bạn muốn thay đổi nhé

undefined

Bình luận (4)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN