Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Thu Thao
5 tháng 5 lúc 16:55

\(P\left(x\right)=-2x^3+3x^2+4x+6\)

\(Q\left(x\right)=-2x^3+2x^2+4x+15\)

\(P\left(x\right)+Q\left(x\right)=-4x^3+5x^2+8x+21\)

\(P\left(x\right)=Q\left(x\right)\)

\(\Leftrightarrow-2x^3+3x^2+4x+6=-2x^3+2x^2+4x+15\)

\(\Leftrightarrow x^2=9\)

\(\Leftrightarrow x=\pm3\)

Bình luận (3)
Lê Ngọc Anh
5 tháng 5 lúc 16:58

a) -4x^3+5x^2+8x+21

Bình luận (0)
Trần Kim Yến
18 tháng 4 lúc 19:58

Dễ mà 

Bình luận (1)
Phạm Phương Quỳnh
18 tháng 4 lúc 20:11

a ) A(x)= -4x^3 + 3x^2 - 4x + 5

     B(x)= x^5 - 2x^3 - 2x^2 -3x + 4

b) A(x) + B(x)=(-4x^3 + 3x^2 - 4x + 5)+(x^5 - 2x^3 - 2x^2 -3x + 4)

    A(x) + B(x)= -4x^3 + 3x^2 - 4x + 5 + x^5 - 2x^3 - 2x^2 -3x + 4

    A(x) + B(x)=(-4x^3 - 2x^3)+(3x^2 - 2x^2)-(4x + 3x) + (5+4) + x^5

   A(x) + B(x)= -6x^3 + x^2 -7x + 9 + x^5

MÌNH CHỈ LÀM ĐẾN ĐÂY THÔI VÀ NẾU MÌNH LÀ SAI THÌ MONG BẠN THÔNG CẢM CHO MÌNH NHÉbucminh

Bình luận (0)
Akai Haruma
17 tháng 4 lúc 1:12

Lời giải:

$y+1+y+2+y^2=y^2+2y+3=y(y+1)+(y+1)+2=(y+1)^2+2$

Vì $(y+1)^2\geq 0$ với mọi $y$ nên $y+1+y+2+y^2=(y+1)^2+2\geq 2>0$ với mọi $y$

Hay biểu thức đã cho luôn dương với mọi giá trị của $y$

Bình luận (0)
んuリ イ ( ✎﹏IDΣΛ亗 )
14 tháng 4 lúc 16:56

Ta có : \(M\left(x\right)=2x^3-3x^3+x^2-2x+1=-x^3+x^2-2x+1\)

\(N\left(x\right)=3x^4+4x^4-3x-1=7x^4-3x-1\)

a, \(M\left(x\right)+N\left(x\right)\)hay \(-x^3+x^2-2x+1+7x^4-3x-1=7x^4-x^3+x^2-5x\)

b, \(M\left(x\right)-N\left(x\right)\)hay \(-x^3+x^2-2x+1-7x^4+3x+1=-7x^4-x^3+x^2+x+2\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
30 tháng 3 lúc 16:53

\(f\left(0\right)=c⋮3\) ;

 \(f\left(1\right)=a+b+c⋮3\) mà \(c⋮3\Rightarrow a+b⋮3\)

\(f\left(-1\right)=a-b+c=-2b+\left(a+b+c\right)⋮3\)  mà \(a+b+c⋮3\Rightarrow-2b⋮3\Rightarrow b⋮3\) (do 2 và 3 nguyên tố cùng nhau)

\(\left\{{}\begin{matrix}a+b+c⋮3\\b⋮3\\c⋮3\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow a⋮3\)

Bình luận (0)
Sunflower
21 tháng 12 2020 lúc 15:25

undefined

Bình luận (0)
Huy^11ngón@_@
18 tháng 1 lúc 14:58

thanks

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN