Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 4 tháng 8 2020 lúc 9:14

Tóm tắt:

m1= 2l = 2kg

c1= 4200J/kg.K

t1= 1000C

m2= 400g = 0,4kg

c2= 880J/kg.K

t2= 270C

Q=?

Giải

Nhiệt lượng nước tỏa ra:

Q1 = m1.c1.Δt= 2.4200.(100-27)= 613200 (J)

Nhiệt lượng ấm nhôm tỏa ra:

Q2= m2.c2.Δt= 0,4.880.(100-27) = 25696 (J)

Nhiệt lượng không khí thu vào:

Q= Q1+Q2= 613200 + 25696 = 638896 (J)

Bình luận (0)
santa
santa 9 tháng 7 2020 lúc 21:30
https://i.imgur.com/Q9re3rY.jpg
Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
Nguyễn Thanh Hằng 2 tháng 7 2020 lúc 19:51

a/ \(t_{cb}=70^oC\)

b/ Nhiệt lượng nước thu vào là :

\(Q_{thu}=C_1.m_1.\left(t-t_1\right)=4200.0,3.\left(70-60\right)=12600\left(J\right)\)

c/ Ta có phương trình cân bằng nhiệt là :

\(Q_{tỏa}=Q_{thu}\)

\(\Leftrightarrow C_2.m_2.\left(t_2-t\right)=12600\)

\(\Leftrightarrow C_2.0,2.\left(100-70\right)=12600\)

\(\Leftrightarrow C_2=2100\left(J\backslash kgK\right)\)

Vậy...

Bình luận (0)
Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 30 tháng 6 2020 lúc 16:15

Đầu tiên để tính được nhiệt độ cân bằng sau khi đổ thêm 2kg nước nữa thì bạn cần tính được nhiệt độ cân bằng lần đâu tiên tức là khi thả thỏi đồng được đun nóng vào nước

Ta vẫn là phải áp dụng công thức : Q tỏa= Q thu = m.C. Δt

Gọi t1 là nhiệt độ cân bằng sau khi thả thỏi đồng vào nước

t2 là nhiệt độ cân bằng khi đổ thêm 2kg nước vào

( Đề của họ là yêu cầu ta tính nhiệt độ cân bằng sau cùng này tức là t2)

Nhiệt lượng mà thỏi đồng tỏa ra là:

\(Qtỏa_1=0,5.380.\left(120-t_1\right)\)

Nhiệt lượng mà 5kg nước thu vào là :

\(Qthu_1=5.4200.\left(t_1-25\right)\)

\(Qtỏa_1=Qthu_1\Leftrightarrow0,5.380.\left(120-t_1\right)=5.4200\left(t_1-25\right)\)

\(\Rightarrow22800-190t_1=21000t_1-525000\)

\(\Rightarrow t_1\approx25,85^0C\)

Đây là nhiệt độ cân bằng sau khi thả thỏi đồng vào 5kg nước

Nhiệt lượng 2kg nước tỏa ra sau khi được đổ thêm vào là:

\(Qtỏa_2=2.4200.\left(90-t_2\right)\)

Nhiệt lượng 5kg nước mà thỏi đồng thu vào là:

\(Qthu_2=\left(0,5.380+5.4200\right)\left(t_2-25,85\right)\)

\(Qtỏa_2=Qthu_2\Leftrightarrow2.4200\left(90-t_2\right)=\left(0,5.380+5.4200\right)\left(t_2-25,85\right)\)

\(\Rightarrow756000-8400t_2=21190t_2-547761,5\)

\(\Rightarrow t_2\approx44^0C\)

Vậy nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là \(44^0C\)

Bình luận (0)
Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 30 tháng 6 2020 lúc 15:58

a) Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước là:

Q1= m1.C1.Δt1 = 2.4200.(100-10) = 756000(J)

b) Người ta cho nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi "ấm nước" là Q= 779760

Tức là : Q= Q1 + Q2

Trong đó Q1 là nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước còn Q2 là nhiệt lượng cần cung cấn cho ấm nước

=>Q2= Q -Q1 = 779760 - 756000 = 23760 (J)

c) Ta có công thức tính nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm là :

Q2= m2. C2. Δt2 =23760

=> m2 . 880. 90 = 23760

=> m2 = 0,3 ( kg)

Khối lượng ấm là 0,3kg

Bình luận (0)
Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 29 tháng 6 2020 lúc 20:21

Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng 1kg nước ở 25 độ C đến 85 độ C là:

\(Q=m.C.\Delta t=1.4200.\left(85-25\right)=252000\left(J\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 28 tháng 6 2020 lúc 23:00

Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra

A. Q=p.m

B. A=F.s

C. Q=q.m

D. Q=m.c.∆t

Bình luận (0)
Lưu Bảo Ngọc
Lưu Bảo Ngọc 28 tháng 6 2020 lúc 23:01

C. Q=q.m

Bình luận (0)
Hồ Bảo Trâm
Hồ Bảo Trâm 28 tháng 6 2020 lúc 23:08

Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra

A. Q=p.m

B. A=F.s

C. Q=q.m

D. Q=m.c.∆t

q là năng suất tỏa tỏa nhiệt của nhiên liệu còn m là khối lượng nhé

cái này là nhiệt lượng khi đốt cháy nhiên liêu nó khác với công thức

Q=m.C.Δt nha

=>cái này là nhiệt năng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN