Công thức tính nhiệt lượng - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1.Biết nhiệt dung riêng của rượu là 2500J/Kg.K .Khi cung cấp cho 2 lít rượu nhiệt lượng bằng 8000J ,độ tăng nhiệt độ của rượu là bao nhiêu? Cho biết khối lượng riếng của rượu là 790kg/m3

2.Người ta cung cấp cho 8 lít nước một nhiệt lượng Q= 720kJ .Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhiêu độ?Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K

3.Người ta đun óng 25 lít nước từ nhiệt độ ban đầu t1 .Biết nhiệt dộ của nước tăng len đến t2 =400C ,khi nó hấp thụ một nhiệt lượng là 1420kJ.Tính nhiệt dộ ban đầu của nước.Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K

4.Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K.Khi cung cấp nhiệt lượng 8400J cho 500g nước ở nhiệt dộ 10oC ,nước sẽ tăng đến nhiệt dộ bao nhiêu?

5.Thả 1 hòn bi sắt được nung nóng tới 260oC vào 1 bình chứa 2,3 lít nước ở 20oC .Sau 1 thời gian xảy ra sự cần bằng nhiệt thì nhiệt độ của chúng là 50oC .Tính khối lượng của hòn bi .Cho biết nhiệt dung riêng của sắt 460J/Kg.K ,của nước là 4200J/Kg.K

6.Thả 1 miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước .Nhiệt dộ của miếng đồng giảm đi 600C
a) Tính nhiệt lượng nước thu vào ?
b) Nước nóng thêm bao nhiêu độ?Cho nhiệt dung riêng của đồng và nước là 380J/Kg.K và 4200J/Kg.K

7.Người ta thả miếng đồng khối lượng 1 kg vào 1000g nước .Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC .Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ .Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/Kg.K ,của nước là 4200J/Kg.k

8.Thả 1 miếng nhôm có khối lượng 500g ở 100oCvào 800g nước 20oC.Tính nhiệt dộ của nước khi cân bằng nhiệt?Bỏ qua sự trao đổi nhiệt ra môi trường xung quanh .Nhiệt dung riêng của nhôm vào nước lần lượt là 880J/Kg.K và 4200J/Kg.K

9.Người ta thả 1 thỏi đồng nặng 0,6kg ở nhiệt độ 85oC vào 0,35kg nước ở nhiệt độ 20oC .Hãy xác định nhiệt độ khi cân bằng nhiệt .Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/Kg.K ,của nước là 4200J/Kg.K

10.Ta phải nung 1 quả cầu bằng dồng có khối lượng 500g lên đến bao nhiêu dộ để khi thả nó vào một bình chứa 2,5 lít nước ở 20oC thì nhiệt độ cuối cùng của nó là 300C .Biết nhiệt dung riêng của nước và đồng lần lượt là 4200J/Kg.K và 380J/Kg.K .Bỏ qua nhiệt lượng do bình và môi trường hấp thụ


Được cập nhật 30 tháng 6 lúc 20:31 1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.