Bài 15. Công suất

Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 19 tháng 1 lúc 17:34

\(m_1=800kg\\ h_1=5m\\ t_1=30s\\ m_2=100kg\\ h_2=6m\\ t_2=1ph=60s\)

Trọng lượng mà máy 1 có thể nâng được là:

\(P_1=10.m_1=10.800=8000\left(N\right)\)

Công mà máy 1 thực hiện được là:

\(A_1=P_1.h_1=8000.5=40000\left(J\right)\)

Công suất của máy 1 là:

\(P_1=\dfrac{A_1}{t_1}=\dfrac{40000}{30}=\dfrac{4000}{3}\left(W\right)\)

Trọng lượng mà máy 2 có thể nâng được là:

\(P_2=10.m_2=10.100=1000\left(N\right)\)

Công mà máy 2 thực hiện được là:

\(A_2=P_2.h_2=1000.6=6000\left(J\right)\)

Công của máy 2 là:

\(P_2=\dfrac{A_2}{t_2}=\dfrac{6000}{60}=100\left(W\right)\)

So sánh: \(P_1>P_2\left(\dfrac{4000}{3}>100\right)\)

Vậy công suất máy 1 lớn hơn máy 2

Bình luận (3)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 19 tháng 1 lúc 17:35

Tóm tắt:

m1 = 800kg

h1 = 5m

t1 = 30s

m2 = 100kg

h2 = 6m

t2 = 1' = 60s

P1 =?

P2 = ?

Giải:

Trọng lượng của máy 1:

P1 = 10m1 = 10.800 = 8000N

Công của máy 1:

A1 = P1.h1 = 8000.5 = 40000J

Công suất của máy 1:

\(P_1=\dfrac{A_1}{t_1}=\dfrac{40000}{30}=1333,3W\)

Trọng lượng của máy 2:

P2 = 10.m2 = 10.100 = 1000N

Công của máy 2:

A2 = P2.h2 = 1000.6 = 6000J

Công suất của máy 2:

\(P_2=\dfrac{A_2}{t_2}=\dfrac{6000}{60}=100W\)

Vì 1333,3 > 100 nên  P1 > P2

Vậy Công suất máy 1 lớn hơn máy 2

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 18 tháng 1 lúc 21:37

vật A khối lượng 100 kg được treo vào hệ ròng rọc. Muốn vật lên cao 2m ta phải kéo dây 1 đoạn bao nhiêu?

 vì độ cao kéo = độ dài dây =2 m 

Bình luận (3)
Yehudim
Yehudim 18 tháng 1 lúc 21:37

Rồi hệ ròng rọc nó như nào bạn?

Bình luận (7)
Lê Thu Hiền
Lê Thu Hiền 25 tháng 12 2020 lúc 21:04

Đổi :1 phút 40 giây = 100 giây

Kéo vật lên cao 

F\(k\) =P = m.g =100 (N)

A\(f\)=F.S=500(J)

Công suất trung bình là 

φtb=\(\dfrac{AF}{t}\) =5w

Nhớ vote cho mik nhahihi

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phương Uyên
Nguyễn Lê Phương Uyên 25 tháng 12 2020 lúc 21:00

kéo có chuyển động đều ko???

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 6 tháng 11 2020 lúc 23:01

P=2kW=2000W;H=80%;V=5000l=5m3;h=20mP=2kW=2000W;H=80%;V=5000l=5m3;h=20mP=2kW=2000W;H=80%;V=5000l=5m3;h=20m

Gọi t là thời gian bơm nước lên.

Công toàn phần để máy sinh ra để bơm hết khối nước là:

Atp=P.t=2000tAtp=P.t=2000tAtp=P.t=2000t

Khối lượng của khối nước cần bơm là:

m=D.V=1000.5=5000(kg)m=D.V=1000.5=5000(kg)m=D.V=1000.5=5000(kg)

Công có ích cần để bơm khối nước lên là:

Aci=10m.h=50000.25=1250000(J)Aci=10m.h=50000.25=1250000(J)Aci=10m.h=50000.25=1250000(J)

Hiệu suất máy là 80%

AciAtp.100=80Atp=Aci0,8=12500000,8=1562500(J)AciAtp.100=80Atp=Aci0,8=12500000,8=1562500(J)⇒AciAtp.100=80⇒Atp=Aci0,8=12500000,8=1562500(J)

Vậy thời gian cần để bơm khối nước là:

Atp=2000tt=Atp2000=15625002000=781,25(s)13,02(h)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 2 tháng 7 2020 lúc 21:12

CT tính nhiệt lượng:

Q=m.c.Δt hay Q=m.c.(t2-t1)

Trong đó:

Q là nhiệt lượng vật thu vào ( J)

m là khối lượng của vật (kg)

c là nhiệt dung riêng (J/kg.K)

Δt là độ tăng nhiệt độ (0C)

CT hiệu suất của bếp lò:

H= \(\frac{A}{Q}\)

Trong đó:

H là hiệu suất của động cơ điện (%)

A là công có ích (J)

Q là nhiệt lượng tỏa ra (J)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN