Bài 12. Công suất điện

NGuyễn hoàng kiên
Hôm kia lúc 8:27

Giúp đi mà

 

 

Bình luận (0)
missing you =
29 tháng 7 lúc 19:24

\(=>Qtoa1=Qthu1+Qhp1\)

\(=>Qtoa1=mC\Delta t+kt1\)(k: hằng số)

\(=>\dfrac{U1^2}{R}=mC\Delta t+k.t1\left(1\right)\)

tương tự \(=>\dfrac{U2^2}{R}=mC\Delta t+k.t2\left(2\right)\)

\(=>\dfrac{U3^2}{R}=m.C\Delta t+k.t3\left(3\right)\)

lấy (2) trừ (1)\(=>\dfrac{U2^2}{R}-\dfrac{U1^2}{R}=kt2-kt1=k\left(t2-t1\right)\)

\(=>\dfrac{U2^2-U1^2}{R}=k\left(t2-t1\right)\left(4\right)\)

lấy(3) trừ(2)\(=>\dfrac{U3^2-U2^2}{R}=k\left(t3-t2\right)\left(5\right)\)

lấy (5) chia (4) \(=>\dfrac{U3^2-U2^2}{U2^2-U1^2}=\dfrac{t3-t2}{t2-t1}=>U3=.....\)

bạn thay số vào tính U3 nhé

 

Bình luận (1)
missing you =
20 tháng 7 lúc 21:10

a, \(P=U.I=36.0,8=28,8W\)

\(=>R=\dfrac{U}{I}=\dfrac{36}{0,8}=45\left(ôm\right)\)

b,\(=>I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{9}{45}=0,2A\)

\(=>P=U.I=0,2.9=1,8W\)

Bình luận (0)
Phúc
20 tháng 7 lúc 21:15

đáp án đây nhé:
 

a, P=U.I=36.0,8=28,8WP=U.I=36.0,8=28,8W

=R=UI=360,8=45(ôm)=R=UI=360,8=45(ôm)

b,=I=UR=945=0,2A=I=UR=945=0,2A

=P=U.I=0,2.9=1,8W

Bình luận (0)
missing you =
5 tháng 5 lúc 18:13

có U1/U2=n1/n2<=>U2=(n2.U1)/n1=(1800.44000)/16000=4950 V
 

Bình luận (0)
Tu La
18 tháng 3 lúc 17:57

R = \(\dfrac{U^2}{P}=\dfrac{220^2}{3000}\simeq16,1\Omega\)

➜ Công suất khi sử dụng ở HĐT 110 (v) là:

P = \(\dfrac{U^2}{R}=\dfrac{110^2}{16,1}\simeq751,6\) (w)

Bình luận (0)
NMĐ~NTTT
27 tháng 2 lúc 11:10

bn ơi hình như đáp án sai sai

Bình luận (0)

đề bài yêu cầu j vậy ???

Bình luận (0)
Hồng Quang
18 tháng 2 lúc 13:56

Tổng điện trở của dây tải điện từ huyện về xã: \(\dfrac{25}{3}.0,6=5\left(\Omega\right)\)

Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây: I^2.R=200000(W)

Số bóng đèn có thể lắp: n= 200000:30=20000/3 ( bóng đèn ) 

Ta có: \(\dfrac{P'}{P}=\dfrac{U^2}{U'^2}=\dfrac{10000}{300000}=\dfrac{1}{30}\) 

=> Giảm đi 30 lần

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN