Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Để phân biệt được chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, người ta căn cứ vào vấn đề gì dưới đây?

A. Vấn đề con người có nhận thức được thế giới hay không

B. Việc con người nhận thức thế giới bằng cách nào

C. Vấn đề coi trọng yếu tố vật chất hay yếu tố tinh thần

D. Quan hệ giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào

Câu 2: Luận điểm nào dưới đây là sai?

A. Hành động lịch sử đầu tiên của con người là sản xuất

B. Xã hội có áp bức bất công thì có sự phân chia giai cấp

C. Lịch sử phát triển của xã hội khác với lịch sử phát triển của tự nhiên

D. Sản xuất là hoạt động của con người và động vật có thần kinh

Câu 3: Thế giới quan duy tâm có quan điểm nào dưới đây về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?

A. Ý thức và vật chất cùng xuất hiện và có mối quan hệ như nhau

B. Vật chất có trước ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức

C. Ý thức có trước vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất

D. Vật chất và ý thức cùng xuất hiện, không có mối quan hệ gì với nhau

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.