Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

Nguyễn Anh Thư

Câu 1: Vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Giới tự nhiên tồn tại khách quan, không ai sáng tạo ra là quan điểm của

A. Thuyết bất khả tri.

B. Thuyết nhị nguyên luận.

C. Thế giới quan duy vật.

D. Thế giới quan duy tâm.

Câu 2: Chủ thể nào dưới đây sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội

A. Các nhà khoa học

B. Con người

C. Thần linh

D. Người lao động

Câu 3: Khi con người tác động trực tiếp lên sự vật bằng các cơ quan cảm giác, giai đoạn này thuộc về giai đoạn nhận thức nào?

A. nhận thức cảm tính.

B. nhận thức khoa học.

C. cảm giác.

D. nhận thức lý tính.

Câu 4: Thực tiễn là động lực của nhận thức vì thực tiễn

A. luôn cải tạo hiện thực khách quan

B. thường kiểm nghiệm tính đúng đắn hay sai lầm

C. thường hoàn thiện những nhận thức chưa đầy đủ

D. luôn đặt ra những yêu cầu mới

Câu 5: Cách giải thích nào dưới đây đúng khi bàn về cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng trong Triết học?

A. Sự phát triển tạo ra tiền đề cho sự vận động.

B. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đối về chất.

C. Sự biến đổi về chất dẫn đến sự biến đối về lượng.

D. Sự vận động là nền tảng cho sự phát triển.

Câu 6: Ví dụ nào dưới đây là biểu hiện của phủ định siêu hình?

A. Xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa phong kiến

B. Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc

C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

D. Xây dựng nên văn hóa tiên tiến

Câu 7: Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng, thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất là

A. chuyển động.

B. phát triển.

C. vận động.

D. tăng trưởng.

Câu 8: Hai mặt đối lập tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau, trong triết học gọi là

A. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

B. sự tồn tại giữa các mặt đối lập.

C. sự ganh đua giữa các mặt đối lập.

D. sự tranh giành giữa các mặt đối lập.

Câu 9: Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng, phát triển là khái niệm để khái quát những vận động theo chiều hướng

A. tiến lên.

B. thụt lùi.

C. bất biến.

D. tuần hoàn.

Câu 10: Khi muối ăn tác động vào các cơ quan cảm giác, mắt sẽ cho ta biết muối có màu trắng, dạng tinh thể; mũi cho ta biết muối không có mùi; lưỡi cho ta biết muối có vị mặn. Điều này nói về

A. nhận thức lý tính.

B. kinh nghiệm.

C. thực tiễn.

D. nhận thức cảm tính.

Câu 11: Nhờ đi sâu phân tích, người ta tìm ra cấu trúc tinh thể của muối, công thức hóa học của muối, điều chế được muối… nội dung này nói về quá trình nhận thức nào dưới đây ?

A. nhận thức lý tính.

B. nhận thức cảm tính.

C. kinh nghiệm.

D. thực tiễn.

Câu 12: Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp xã X, anh M gợi ý chị C bỏ phiếu cho ứng cử viên là chị T là người thân của mình. Thấy chị C còn băn khoăn, anh M nhanh tay gạch phiếu bầu giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu đó vào hòm phiếu. Trong trường hợp này ai là người tham gia hoạt động chính trị xã hội?

A. Chị C.

B. Anh M.

C. Chị T và chị C.

D. Anh M và chị T.

bạn tạo câu hỏi mới nha!!!!

câu hỏi bị ẩn rồi

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
31 tháng 12 2020 lúc 15:06

- nhận thức cảm tính khác cái nhìn lý tính:

+ nhận thức cảm tính là nhìn nhận sự vật một cách chủ quan, duy ý chí. Dựa vào phán đoán của chính bản thân để nhận định, đánh giá về sự vật, hiện tượng. Theo Triết học, đó là nhận thức mang tính Siêu hình.

+ Nhận thức lý tính là nhận thức dựa trên sự nhìn nhận sự vật từ góc độ khách quan. Nhìn nhận sự việc bằng nhiều giác quan. Rồi đánh giá sự vật hiện tượng bằng lý trí. Nhận thức lý tính chính là nhận thức mang tính Biện chứng.

Ví dụ:

- Trong lớp học có một bạn mới chuyển đến:

- Nhận thức bằng cảm tính: sẽ dựa vào ngoại hình, ấn tượng ban đầu để đánh giá người bạn đó.

- Nhận thức lý tính: Sẽ dựa vào nhiều phương diện, và qua tiếp xúc với bạn mới đó, hiểu bạn đó mới đánh giá được con người bạn.

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
22 tháng 12 2020 lúc 15:00

D

Bình luận (0)
sunflower
28 tháng 12 2020 lúc 18:38

chả có ai nhỉ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN