Come in ? - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

I. Read the passage carefully and do as directed (Đọc kĩ đoạn văn và làm như được yêu cầu.)

Tonight on TV

Are you interested in fashion or sport? Well, Fashion Today is a new TV programme on Channel 8 and the first show is tonight at 6.30 p.m. On the programme Jane Sinden talks to lots of different people about clothes. She interviews people like you and me and she also talks to famous people. Tonight she talks to a very famous singer. This singer is married to a footballer and she has three beautiful children. She always wears amazing clothes. Do you know who she is? She tells Jane about her favourite clothes for women, for men and for children! Also on the programme Jane goes to a new clothes shop in London and a famous designer talks about fashion from the 1960s to today. It’s an excellent programme.

There’s also something on TV tonight for people who love sports. There’s a new programme about different sports and where you can watch them. It’s called Watching Sport. Where can you watch rollerblading or gymnastics competitions? When are the national ice-skating competitions? Don’t go out tonight! Stay in and watch Fashion Today and Watching Sport. They’re amazing!

a. Choose True (đúng) or False (sai) (Chọn câu phát biểu đúng hoặc sai)

1. There are two new programmes on TV tonight. ___

2. On the fashion programme we can learn about clothes. ___

3. The sports programme tells us where we can learn new sports. ___

4. We can watch football matches on the sports programme. ___

b. Answer the questions (Trả lời câu hỏi)

1. What are the names of the two new programmes on TV tonight?

à…………………………………………………………………………………………….

2. What sports do you often play after school? (Answer about you)

à…………………………………………………………………………………………….

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Bảng xếp hạng môn Tiếng anh

Kết nối hoc24 trên facebook

Có thể bạn quan tâm

Tài trợ