Cơ sở của nhiệt động lực học - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Trong quá trình đun nóng đẳng áp, nếu nung nóng chất khí đến 127oC thì thể tích của nó tăng lên gấp 2 lần thể tích ban đầu. Tính nhiệt độ ban đầu của chất khí.

2. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn ( áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 0oC) là 1,29kg/m3. Biết rằng cứ lên cao 10m thì áp suất khí quyển giảm 1 mmHg và nhiệt độ ở đỉnh núi là 2oC. Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Phan-xi-păng trong dãy Hoàng Liêm Sơn cao 3140m?

3. Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn ( áp suất 760 mmHg và nhiệt độ 0oC) lá 1,29kg/m3. Biết rằng cứ xuông sâu 10m thì áp suất khí quyển giảm 1 mmHg và nhiệt độ 20oC. Tính khối lượng riêng của không khí ở độ sâu 340m?

4. Người ta thực hiện công 100J để nén khí trong xilanh. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết khí truyền ra môi truongf xung quanh nhiệt lượng 40J.

5. Cần truyền cho khối khí một nhiệt lượng là bao nhiêu để chất khí thực hiện công là 100J và độ tăng nội năng là 70J.

6. Một lượng khí có thể tích 2 lít, nhiệt độ 2oC ở áp suất 1,5.105 Pa. Sau đó đun nóng đẳng áp lên 25oC. Tính:

a. thể tích khí nở ra ở 25oC.

b. Công của khối khí thực hiện được.

c. Độ biến thiên nội năng của khí, biết rằng trong khi đun nóng khí nhận nhiệt lượng 1000J.

7. Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở đẩu pittông lên làm thể tích của khí tăng thêm 0,50m3. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp suất của khí là 8.106N/m2 và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công.

8. Một lượng khí có áp suất 3.105 Pa có thể tích 8 lít. Sau khi đun nóng đẳng áp khí nở ra và có thể tích 10 lít.

a. Tính công khí thực hiện được.

b. Tính độ biến thiên nội năng của khí, biết trong khi đun nóng khí nhận được nhiệt lượng 1000J.

9. Một thước thép ở 20oC có đọ dài 1000m. Khi nhiệt độ tăng đến 40oC thước thép này dài thêm bao nhiêu?

10. Một thanh đồng ở 30oC có độ dài 1000mm. Khi tăng nhiệt độ lên đến 60oC thanh đồng này dài thêm bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của thanh đồng là 1,7.10-5 K-1.

11. Một thanh nhôm và một thanh thép ở 0oC có cùng độn dài lo. Khi nun nóng đến 100oC thì độ dài của hai thanh chênh nhau 0,50mm. Hỏi độ dài lo của hai thanh này ở 0oC là bao nhiêu? Biết hệ số nở dài của nhôm và thép lần lượt là 24.10-6 K-1 và 12.10-6 K-1.

Mọi người giúp mình với, mình sắp thi mà vẫn chưa hiểu gì hết, mong mọi người giúp đỡ!!!

4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.