Cơ chế giảm phân và thụ tinh

diuhuyn
diuhuyn CTV 27 tháng 9 2019 lúc 7:11

a+b) Số tế bào con được hình thành:

(19812+ 78 x2 ): 78= 256 (Tế bào)

Có 256 tế bào con => Có 256 tế bào sinh trứng => Có 256 trứng được hình thành

Vì : H(trứng)= 25%

=> Số hợp tử= Số trứng thụ tinh thành công = 25% . 256= 64

H(tinh trùng)= 3,125%

=> Số tinh trùng = 64 : 3,125%= 2048 (tinh trùng)

Số tế bào sinh tinh là:

2048:4= 512 (tế bào)

c) Số đợt NP của tế bào sinh dục cái là: 2x = 256 (x: số lần NP)

Vì: 28=256 => 2x=28=> x=8

=> TB sinh dục cái NP 8 lần

Bình luận (1)
diuhuyn
diuhuyn CTV 27 tháng 9 2019 lúc 7:15

Thm khảo:

Cơ chế giảm phân và thụ tinh

Bình luận (0)
Nguyen
Nguyen 15 tháng 6 2019 lúc 8:07

a, 6 lần nguyên phân của mỗi tb sinh dục đực sơ khai b, 128 hợp tử được hình thành c, 39858 NST đơn cho nguyên phân 19968 NST đơn cho giảm phân.

Bình luận (0)
Trần Thục Lê Ngân
Trần Thục Lê Ngân 6 tháng 8 2019 lúc 10:19

a, 6 lần nguyên phân của mỗi tb sinh dục đực sơ khai b, 128 hợp tử được hình thành c, 39858 NST đơn cho nguyên phân 19968 NST đơn cho giảm phân.

tick và theo dõi giúp mình nha

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 28 tháng 9 2018 lúc 13:27

nếu tế bào mẹ có 2n NST, trong đó có n cặp NST tương đồng với n NST bắt nguồn từ bố và n NST bắt nguồn từ mẹ thì có 4n tổ hợp bộ NST đơn bội gồm các NST khác nhau về nguồn bố mẹ

Bình luận (0)
Nhã Yến
Nhã Yến 16 tháng 9 2018 lúc 16:26

a)

Gọi n là bộ NST đơn bội của loài (n nguyên dương )

Theo đề,ta có :

12.25.2n=23040

➝2n=60 (NST)

Vây, bộ NST lưỡng bội 2n =60

b)Số tb con = số noãn bào bậc 1= 12.25=384 (noãn bào)

- Số thể cực được tạo ra :

3.384=1152 (thể cực)

-Số NST bị tiêu biến cùng thể cực là :

11502n=1152.30=34560 (NST)

c) - Số hợp tử = số trứng được thụ tinh = 6 trứng

Hiệu suất thụ tinh của trứng :

\(\dfrac{6}{384}.100=1,5625\%\)

- Số NST có trong các hợp tử :

6.60=360 (NST)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN