Di truyền học cấp độ phân tử - Hỏi đáp

bài 1: gen thứ nhất có chiều dài là 3080,4A. Số nu của gen thứ hai nhiều hơn số nu của gen thứ nhất là 600nu. Hai phân tử mARN sinh ra từ hai gen đó tổng hợp dc tất cả là 15 phân tử protein với tổng số aa là 5200. Mỗi phân tử protein có một mạch polypeptid.

a. Tìm chiều dài của mARN sinh ra từ hai gen trên

b. Mỗi mARN mã hoá bao nhiêu aa cho phân tử protein

c. Tìm số phân tử protein sinh ea từ mỗi mARN.

bài 2: Một phân tử protein hoàn chỉnh có khối lượng phân tử 33000 đvc được tổng hợp từ một gen có cấu trúc xoắn kép của sinh vật trước nhân . Hãy tính :

a) Số liên kết peptit được hình thành khi tổng hợp protein trên ? biết rằng khối lượng phân tử của axit amin là 110 đvc .

b) Chiều dài bậc một của protein hoàn chỉnh ? biết rằng kích thước trung bình của một axit amin là 3A0.

c) Chiều dài của gen cấu trúc?

bài 3: Một gen có cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có chiều dài 5865A0 . Tỉ lệ các loaị nucleotit trên mạch mã gốc A:T:G:X bằng 2:3:1:4 . Sự tổng hợp một phân tử protein từ phân tử mARN nói trên cần phải điều đến 499 lượt tARN .

a) Hãy tính số lượng nucleotit mỗi loại trên cấu trúc .

b) Khi tổng hợp 1 phân tử mARN môi trường cần phải cung cấp mỗi loại ribonucleotit là bao nhiêu?

c) Tìm số lượng mỗi loại ribonucleotit trên các doạn intron của phân tử mARN

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.