Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh Hôm kia lúc 12:11

CTHH của A:  (AO2)n (n nguyên,dương)

Ta có : \(M_{(AO_2)_n} = (A + 32).n = 142 \Rightarrow A = \dfrac{142-32n}{n}\)

Với n = 2 thì A = 39(Kali)

CTHH của B: (NaO)m (m nguyên,dương)

Ta có : \(M_{(NaO)_m} = (23 + 16)m = 78 \Rightarrow m = 2\)

Vậy CTHH của hai oxit là K2O4 và Na2O2

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 14 tháng 1 lúc 13:20

a)

Chất rắn C : Cu

Bảo toàn e : 

\(2n_{Cu\ dư} = 3n_{NO}\\ \Rightarrow n_{Cu\ dư} = \dfrac{0,0175.3}{2} = 0,02625(mol)\)

Gọi 

\(n_{Cu\ pư} = a; n_{Fe_3O_4} = b\\ \Rightarrow 64a + 232b = 40,8 - 0,02625.64 = 39,12(1)\)

Bảo toàn e : 

\(2n_{Cu} = 2n_{Fe_3O_4} + 3n_{NO}\\ \Rightarrow 2a - 2b = 0,13.3(2)\)

Từ (1)(2) suy ra a = 0,285 ; b = 0,09

Suy ra \(n_O = 4n_{Fe_3O_4} = 0,09.4 = 0,36(mol)\)

\(2H^+ + O^{2-} \to H_2O\\ 4H^+ + NO_3^- \to NO + 2H_2O\)

\(Suy\ ra\ :n_{HNO_3} = 2n_O + 4n_{NO} = 1,24(mol)\\ \Rightarrow C_{M_{HNO_3}} = \dfrac{1,24}{0,2} = 6,2M\)

b)

Muối gồm :

Cu(NO3)2 : 0,285

Fe(NO3)2 : 0,09.3 = 0,27(mol)

\(\Rightarrow m_{muối} = 0,285.188 + 0,27.180 = 102,18(gam)\)

Bình luận (4)
santa
santa 14 tháng 1 lúc 13:11

mong mng không giải bảo toàn electron vì mình chưa học :'(

Bình luận (2)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 13 tháng 1 lúc 22:27

\(Na_2CO_3 + SO_2 + \to Na_2SO_3 + CO_2 \)

Bình luận (0)
Duy Anh
Duy Anh 13 tháng 1 lúc 22:31

PTHH: \(Na_2SO_3+2H_2O+2CO_2\rightarrow H_2SO_3+2NaHCO_3\)

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 13 tháng 1 lúc 22:42

Na2SO3+2H2O+2CO2->H2SO3+2NaHCO3

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 13 tháng 1 lúc 11:59

\(n_{CO_2} = 0,1(mol)\)

CaCO3.MgCO3 + 4HCl → CaCl2 + MgCl2 + 2CO2 + 2H2O(1)

........0,05...............0,2.......................0,05.......0,1..........................(mol)

\(n_{NaOH}= 0,12(mol)\)

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl(2)

..0,1...........0,2.................................................(mol)

HCl + NaOH → NaCl + H2O(3)

0,02.....0,02................................(mol)

Theo PTHH (1)(3) suy ra : 

\(n_{HCl} = 0,2 + 0,02 = 0,22(mol)\\ \Rightarrow V_{dd\ HCl} = \dfrac{0,22}{1} = 0,22(lít)\) 

Bình luận (0)
s111111111
s111111111 6 tháng 1 lúc 21:04

hình như sai đề

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 3 tháng 1 lúc 18:43

Gọi \(n_{Mg} = a(mol) ; n_{Al} = b(mol)\)

Ta có : 24a + 27b = 0,78(1)

\(Mg + H_2SO_4 \to MgSO_4 + H_2\\ 2Al + 3H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\)

Theo PTHH : \(n_{H_2SO_4\ pư} = a + 1,5b(mol)\)

\(\Rightarrow n_{H_2SO_4\ dư} = 0,05 - a - 1,5b(mol)\)

\(2NaOH + H_2SO_4 \to Na_2SO_4 + 2H_2O\\ \)

\(MgSO_4 + 2NaOH \to Mg(OH)_2 + Na_2SO_4\)

   a..............2a................a............................(mol)

\(Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH \to 2Al(OH)_3 + 3Na_2SO_4\)

 0,5b.................3b................b...............................(mol)

\(Al(OH)_3 + NaOH \to NaAlO_2 + 2H_2O\)

c......................c.........................................(mol)

Ta có :

\(n_{NaOH} = (0,05 - a -1,5b).2 + 2a + 3b + c = 0,11\)(2)

\(m_{kết tủa} = 58a + (b - c).78 = 1,36(gam)\)(3)

(1)(2)(3) suy ra : a = 0,01 ; b = 0,02 ; c = 0,01

Vậy :

\(\%m_{Mg} = \dfrac{0,01.24}{0,78}.100\% = 30,77\%\\ \%m_{Al} = 100\% -30,77\% = 69,23\%\)

Bình luận (1)
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄
❄Tuyết💧trắng💧trong💧những💧hi💧vọng❄ 3 tháng 1 lúc 17:55

undefined

 

Chào bạn  tuy không thể giúp bạn nhưng cho mình hỏi bạn có bị mất thanh thông báo tin nhắn như mình không ạ

Bình luận (3)
Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 3 tháng 1 lúc 18:33

Oxit kim loại R : \(R_2O_n\)

\(n_{Fe_2O_3} = a(mol) ; n_{R_2O_n} = b(mol)\\ \Rightarrow 160a + b(2R + 16n) = 70,25(1)\)

\(n_{CO} = n_{CO_2} = 0,15(mol)\)

 

\(CO + O_{oxit} \to CO_2\)

\(n_{O\ pư} = n_{CO_2} = 0,15(mol)\)

\(2H^+ \to H_2 + 2e\\ 2H^+ + O^{2-} \to H_2O\)

Ta có : \(n_{H^+} =2n_{H_2SO_4} = 2n_{H_2} + 2n_{O(Y)}\)

\(\Rightarrow n_{O(Y)} = 0,7(mol)\)

Bảo toàn nguyên tố với O : 3a + bn = 0,7 + 0,15 = 0,85(2)

Sau phản ứng, không thu được kim loại R,chứng tỏ R không phản ứng với CO

Mà sau khi nung T thu được khối lượng oxit lớn hơn khối lượng X ban đầu. Chứng tỏ muối sunfat của kim loại R không tan trong nước.

Vậy,101,05 gam chất rắn gồm :

\(Fe(OH)_3 : 2a(mol)\\ R_2(SO_4)_n : b(mol)\)

⇒107.2a + b(2R + 96n) = 101,05(3)

Từ (1)(2)(3) suy ra a = 0,2 ; Rb = 17,125 ; bn = 0,25

Suy ra :\(R = \dfrac{17,125}{\dfrac{0,25}{n}} = \dfrac{137}{2}n\)

Với n = 2 thì R = 137(Ba) .Vậy oxit : BaO

 

 

Bình luận (2)
santa
santa 29 tháng 12 2020 lúc 10:28

\(n_{NaOH}=2.0,03=0,06\left(mol\right)\)

\(n_{Ca\left(OH\right)2}=2.0,02=0,04\left(mol\right)\)

\(n_{CaCO3}=\dfrac{3}{100}=0,03\left(mol\right)\)

Thứ tự các pthh :

              \(C+O_2-t^o->CO_2\)                                 (1)

             \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2-->CaCO_3+H_2O\)    (2)

            \(CO_2+2NaOH-->Na_2CO_3+H_2O\)     (3)

            \(CO_2+Na_2CO_3-->2NaHCO_3\)              (4)

            \(CO_2+CaCO_3-->Ca\left(HCO_3\right)_2\)              (5)

Vì \(n_{CaCO3}< n_{Ca\left(OH\right)2}\left(0,03< 0,04\right)\)  => Có 2 giá trị của CO2 thỏa mãn 

TH1: CO2 thiếu ở pứ 2 => Chỉ xảy ra pứ (1) và (2) => Không có pứ hòa tan kết tủa

Theo pthh (2) : \(n_{CO_2}=n_{CaCO3}=0,03\left(mol\right)\)

Bảo toản C : \(n_C=n_{CO2}=0,03\left(mol\right)\)

=> m = 0,03.12 = 0,36 (g)

TH2 : CO2 dư ở pứ (2) ; (3); (4),  đến pứ (5) thì thiếu  => Có pứ hòa tan kết tủa 

Xét pứ (2); (3); (4) ; (5) :

\(\Sigma n_{CO2}=n_{Ca\left(OH\right)2}+\dfrac{1}{2}n_{NaOH}+n_{Na2CO3}+n_{CaCO3\left(tan\right)}\)

            \(=n_{Ca\left(OH\right)2}+\dfrac{1}{2}n_{NaOH}+\dfrac{1}{2}n_{NaOH}+\left(n_{CaCO3\left(sinh.ra\right)}-n_{CaCO3thu.duoc}\right)\)

             \(=n_{Ca\left(OH\right)2}+n_{NaOH}+\left(n_{Ca\left(OH\right)2}-0,03\right)\)

             \(=2n_{Ca\left(OH\right)2}+n_{NaOH}-0,03\)

             \(=2.0,04+0,06-0,03\)

             \(=0,09\left(mol\right)\)

Bảo toàn C : \(n_C=n_{CO2}=0,09\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m=0,09.12=1,08\left(g\right)\)

        

Bình luận (2)
santa
santa 29 tháng 12 2020 lúc 13:53

bạn ơi, bạn sửa cho mình TH2 từ đoạn :

\(n_{CO2}=2.0,04+0,06-0,03=0,11\left(mol\right)\)

Bảo toàn C : \(n_C=n_{CO2}=0,11\left(mol\right)\)

=> mC = 0,11.12 = 1,32 (g)

p/s: sorry nhé, mình tính nhầm số mol co2 nên mới sai 

 

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN