Chuyên đề 9: Lập công thức phân tử chất hữu cơ

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 3 tháng 1 lúc 19:50

\(n_{O_2} = \dfrac{5,04}{22,4} = 0,225(mol)\\ n_{H_2O} = \dfrac{3,6}{18} = 0,2(mol)\)

Bảo toàn nguyên tố với C,H và O :

\(n_C = n_{CO_2} = 0,15(mol)\\ n_H = 2n_{H_2O} = 0,4(mol)\\ n_O = 2n_{CO_2} + n_{H_2O} - 2n_{O_2} = 0,05(mol)\)

Ta có :

\(n_C : n_H : n_O = 0,15 : 0,4 : 0,05 = 3 : 8 : 1\)

Vậy CT của A : \((C_2H_8O)_n\)

Mà : \(M_A = 48n = 30.2 = 60\) ⇒ n = 1,25 (Sai đề)

Bình luận (2)
Quangquang
Quangquang 3 tháng 1 lúc 19:51

nO2=5,0422,4=0,225(mol)nH2O=3,618=0,2(mol)nO2=5,0422,4=0,225(mol)nH2O=3,618=0,2(mol)

Bảo toàn nguyên tố với C,H và O :

nC=nCO2=0,15(mol)nH=2nH2O=0,4(mol)nO=2nCO2+nH2O−2nO2=0,05(mol)nC=nCO2=0,15(mol)nH=2nH2O=0,4(mol)nO=2nCO2+nH2O−2nO2=0,05(mol)

Ta có :

nC:nH:nO=0,15:0,4:0,05=3:8:1nC:nH:nO=0,15:0,4:0,05=3:8:1

Vậy CT của A : (C2H8O)n(C2H8O)n

Mà : MA=48n=30.2=60MA=48n=30.2=60 ⇒ n = 1,25 (Sai đề)

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
Phạm Vũ Trí Dũng 10 tháng 12 2020 lúc 13:01

Khi hòa tan oxit sắt vào dd H2SO4 loãng thì thi được dung dịch muối sunfat của sắt.

- Do dung dịch A tác dụng được với Cu => Trong A có \(Fe_2\left(SO_4\right)_3\) (1)

PTHH: \(Fe_2\left(SO_4\right)_3+Cu\rightarrow CuSO_4+2FeSO_4\)

- Do dung dịch A tác dụng được với Cl2 => Trong A có FeSO(2)

PTHH: \(6FeSO_4+3Cl_2\rightarrow2Fe_2\left(SO_4\right)_3+2FeCl_3\)

(1)(2) => Oxit sắt là Fe3O4

PTHH: \(Fe_3O_4+4H_2SO_4\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+FeSO_4+4H_2O\)

Bình luận (0)
Toshiro
Toshiro 19 tháng 7 2020 lúc 14:16

a, Ta có: $n_{O_2}=0,125(mol);n_{CO_2}=0,1(mol);n_{H_2O}=0,1(mol)$

Bảo toàn khối lượng ta có: $a=0,1.44+0,1.18-0,125.32=2,2(g)$

b, Bảo toàn nguyên tố O ta có: $n_{O/A}=0,05(mol)$

Bảo toàn nguyên tố C và H ta có: $n_{C/A}=0,1(mol);n_{H/A}=0,2(mol)$

Vậy CTĐG nhất là $C_2H_4O$

Mặt khác A phản ứng được với KOH và $M_A< 150$ nên A là este

Tăng giảm khối lượng giữa gốc R và K ta có:

\(n_{este}=\frac{2,2-2,1}{M_R-M_K}\Rightarrow\frac{0,05}{n}=\frac{0,1}{R-39}\Rightarrow R=43\)

Vậy CTTM là $CH_3COOC_3H_7$

Bình luận (0)
Loading...