Chuyên đề 8: Nhận biết các loại hợp chất vô cơ

Dương Bạch
17 tháng 12 2020 lúc 14:21

Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị . đồng vị thứ 1 có 29 prôtn và 36 nơtron , chiếm 27% tổng số nguyên tử . đồng vị thứ 2 có số nơtron ít hơn đồng vị thứ 1 là 2 . nguyên tử khối trung bình của Cu là 

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
17 tháng 12 2020 lúc 21:47

- Dùng phenolphtalein

+) Dung dịch hóa hồng: NaOH

+) Không hiện tượng: Các dd còn lại

- Đổ dd NaOH đã nhận biết được vào các dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa trắng: MgCl2 

PTHH: \(2NaOH+MgCl_2\rightarrow2NaCl+Mg\left(OH\right)_2\downarrow\)

+) Không hiện tượng: Na2SO4, H2SO4 và BaCl2 

- Lọc kết tủa Mg(OH)2 cho vào các dd còn lại

+) Kết tủa tan dần: H2SO4

PTHH: \(Mg\left(OH\right)_2+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+2H_2O\)

+) Không hiện tượng: Na2SO4 và BaCl2 

- Đổ dd H2SO4 đã nhận biết được vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: BaCl2

PTHH: \(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow2HCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: Na2SO4

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
14 tháng 12 2020 lúc 21:37

* Dùng quỳ tím

- Quỳ tím không đổi màu: BaCl2

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl và (NH4)2SO4  (Nhóm 1)

- Quỳ tím hóa xanh: NaOH và Na2CO3  (Nhóm 2)

* Đổ dd BaCl2 đã nhận biết được vào từng nhóm

- Đối với nhóm 1

+) Xuất hiện kết tủa: (NH4)2SO

PTHH: \(BaCl_2+\left(NH_4\right)_2SO_4\rightarrow2NH_4Cl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NH4Cl

- Đối với nhóm 2

+) Xuất hiện kết tủa: Na2CO3 

PTHH: \(BaCl_2+Na_2CO_3\rightarrow2NaCl+BaCO_3\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaOH

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
13 tháng 12 2020 lúc 21:30

- Đun nóng từng dd cho đến khi bay hơi

+) Dung dịch không bay hơi: H2SO4 

+) Dung dịch bay hơi hết: HCl

+) Dung dịch bay hơi nhưng để lại cặn: NH4HSO4, Ba(OH)2, NaCl và BaCl2

- Dùng quỳ tím

+) Quỳ tím hóa xanh: Ba(OH)2

+) Quỳ tím hóa đỏ: NH4HSO4 

+) Quỳ tím không đổi màu: NaCl và BaCl2

- Đổ dd H2SOvừa nhận biết được vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: BaCl2 

PTHH: \(H_2SO_4+BaCl_2\rightarrow2HCl+BaSO_4\downarrow\)

+) Không hiện tượng: NaCl

 

Bình luận (1)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
13 tháng 12 2020 lúc 21:50
  KHCO3 NaHSO4 Mg(HCO3)2 Na2CO3 Ba(HCO3)2 KHCO3 - \(\uparrow\) - - -

NaHSO4

\(\uparrow\) - \(\uparrow\) \(\uparrow\) \(\uparrow\) \(\downarrow\) Mg(HCO3)2 - \(\uparrow\) - \(\downarrow\) - Na2CO3 - \(\uparrow\) \(\downarrow\) - \(\downarrow\) Ba(HCO3)2 - \(\downarrow\) - \(\downarrow\) -

Từ bảng trên ta nhận ra:

4 khí;1 kết tủa là NaHSO4

1 khí là KHCO3

1 kết tủa;1 khí là Mg(HCO3)2

2 kết tủa;1 khí là Na2CO3

2 kết tủa là : Ba(HCO3)2

Bình luận (0)
Phạm Vũ Trí Dũng
11 tháng 12 2020 lúc 12:54

Đạm 2 lá: NH4NO3

Đạm 1 lá: (NH4)2SO4

=> Cần phân biệt: NH4NO3, (NH4)2SO4, KCl, K2SO4

Hòa tan 1 lượng các chất để thu được dung dịch đậm đặc

- Cho các chất tác dụng với dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2

+ Có khi mùi khai: NH4NO3\(Ca\left(OH\right)_2+2NH_4NO_3\rightarrow Ca\left(NO_3\right)_2+2NH_3\uparrow+H_2O\)

+ Có khí mùi khai và kết tủa trắng: (NH4)2SO4

\(Ca\left(OH\right)_2+\left(NH_4\right)_2SO_4\rightarrow CaSO_4\downarrow+2NH_3+H_2O\)

+ Không hiện tượng: KCl

+ Kết tủa trắng: K2SO4

\(K_2SO_4+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaSO_4\downarrow+2KOH\)

 

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
6 tháng 12 2020 lúc 17:07

- Đổ dd HCl vào từng dd

+) Có khí thoát ra: Na2CO3

PTHH: \(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2O+CO_2\uparrow\)

+) Có kết tủa trắng: AgNO3

PTHH: \(AgNO_3+HCl\rightarrow HNO_3+AgCl\downarrow\)

+) Có kết tủa dạng keo: NaAlO2

PTHH: \(HCl+NaAlO_2+H_2O\rightarrow NaCl+Al\left(OH\right)_3\downarrow\)

+) Không hiện tượng: CaCl2, KCl và Zn(NO3)2

- Đổ dd Na2CO3 vừa nhận biết được vào 3 dd còn lại

+) Không hiện tượng: KCl

+) Xuất hiện kết tủa: CaCl2 và Zn(NO3)2

PTHH: \(CaCl_2+Na_2CO_3\rightarrow2NaCl+CaCO_3\downarrow\)

\(Zn\left(NO_3\right)_2+Na_2CO_3\rightarrow2NaNO_3+ZnCO_3\downarrow\)

- Đổ dd AgNO3 vừa nhận biết được vào 2 dd còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: CaCl2

PTHH: \(2AgNO_3+CaCl_2\rightarrow2AgCl\downarrow+Ca\left(NO_3\right)_2\)

+) Không hiện tượng: Zn(NO3)2

Bình luận (0)
Uchiha Itachi
15 tháng 11 2020 lúc 9:07

a) H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaOH

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

Bình luận (1)
KIA ROBLOX
12 tháng 11 2020 lúc 21:18

cảm ơn bạn!

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
12 tháng 11 2020 lúc 21:57
Bình luận (0)
Khánh Đan
12 tháng 11 2020 lúc 21:05

_ Thuốc thử cần sử dụng: Quỳ tím.

Giải thích:

_ Trích mẫu thử.

_ Nhỏ vài giọt từng mẫu thử vào giấy quỳ tím.

+ Nếu quỳ tím chuyển đỏ, đó là H2SO4.

+ Nếu quỳ tím chuyển xanh, đó là KOH.

+ Nếu quỳ tím không chuyển màu, đó là BaCl2.

_ Dán nhãn vào từng mẫu thử tương ứng.

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN