Chuyên đề 4: Phương pháp trung bình

Nguyễn Huy Mạnh
Đại úy -
5 tháng 1 lúc 6:35

\(Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2\)

Theo PTHH :

\(n_{HCl} = 2n_{Fe} = 2.\dfrac{11,2}{56} = 0,4(mol)\)

\(NaOH + HCl \to NaCl + H_2O\)

Ta có :

\(n_{NaOH} = n_{HCl} = 0,4(mol)\\ \Rightarrow m_{dd\ NaOH} = \dfrac{0,4.40}{20\%} = 80(gam)\\ \Rightarrow V_{dd\ NaOH} = \dfrac{80}{1,12} = 71,43(ml)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
9 tháng 2 2020 lúc 18:17

Lấy bài người khác chưa xin phép , khó hiểu thật

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
9 tháng 2 2020 lúc 16:13
https://i.imgur.com/vCZ79bl.jpg
Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
11 tháng 2 2020 lúc 21:40

\(n_{Al2O3}=\frac{1,02}{102}=0,01\left(mol\right)\)

Giả sử NaOH dư

\(PTHH:2NaOH+Al_2O_3\rightarrow2NaAlO_2+H_2O\)

\(n_{NaOH}=2n_{Al2O3}=0,02\left(mol\right)\)

\(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)

Ta có

\(v_1+v_2=0,6\)

\(0,4v_2-0,6v_1=0,02\)

\(\rightarrow v_1=0,02;v_2=0,38\)

Giả sử HCl dư

\(Al_2O_3+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2O\)

\(n_{HCl}=2n_{Al2O3}=6.0,01=0,06\left(mol\right)\)

Ta có \(v_1+v_2=0,6\)

\(0,6v_1-0,4v_2=0,06\)

\(\rightarrow v_1=0,3;v_2=0,3\)

Vậy v1=0,22 và v2=0,38 hoặc v1=v2=0,3

Bình luận (0)
Cù Văn Thái
4 tháng 2 2020 lúc 21:52

Gọi nFe = a; nFexOy = b (mol)

nHCl = 0,8 mol

TN1: nH2 = 0,1 mol

Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

=> nH2 = nFe = 0,1 mol; nHCl pứ Fe = 0,2 mol

=> mFexOy = 17,2 - 0,1*56 = 11,6 gam

=> mddA = mddHCl + mX - mH2 = 200 + 17,6 - 0,1*2 = 217,4 gam

=> mddB = mddA + 33 = 250,4 gam

=> mHCl (trong B) = \(\frac{250,4.2,92}{100}=7,31168\)(gam)

=> nHCl (trong B) = 0,2 mol

=> HCl pứ với X là 0,8 - 0,2 = 0,6 mol

=> HCl pứ với FexOy = 0,6 - 0,2 = 0,4 mol

FexOy + 2yHCl -> 2FeCly + yH2O

=> nFexOy = \(\frac{0,4}{2y}\)<=> \(\frac{11,6}{56x+16y}\)=\(\frac{0,2}{y}\)

Xét x = 1 => y = \(\frac{4}{3}\)

=> x:y = 3 : 4

=> Fe3O4.

=> nFe3O4 = 0,05 mol

b. Em tự viết PTHH rồi tính theo PTHH nhé. Đáp án là 3,92 lít.

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
14 tháng 6 2019 lúc 10:32

Cho Fe lần lượt vào các chất :

- Tan, sủi bọt : H2SO4

Cho dd H2SO4 lần lượt vào các mẩu còn lại :

- Sủi bọt : Na2CO3

- Kết tủa trắng : BaCl2

Cho dd Na2CO3 vào 2 chất còn lại :

- Kết tủa trắng : MgSO4

- Không hiện tượng : Na2SO4

Bình luận (1)
Nguyễn Phấn Dũng
14 tháng 6 2019 lúc 11:08

Trích mẫu thử đánh dấu.

Cho bột Fe vào lần lượt từng mẫu thử thì nhận ra :

H2SO4 vì sủi bọt khí : Fe + H2SO4 --> FeSO4 + H2;

Các mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì thì cho H2SO4 vừa tìm được ở trên vào thì nhận ra:

Na2CO3 vì sủi bọt khí : Na2CO3 + H2SO4--> Na2SO4 + CO2 + H2O;

BaCl2 vì xuất hiện kết tủa trắng: BaCl2 + H2SO4 --> BaSO4 + 2HCl;

2 mẫu thử còn lại là Na2SO4 và MgSO4 ko có hiện tượng gì thì cho Na2CO3 vừa tìm được ở trên vào thì nhận ra :

MgSO4 vì xuất hiện kết tủa trắng: MgSO4 + Na2CO3--> MgCO3 + Na2SO4 ;

Còn lại là Na2SO4 vì không có hiện tượng

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Kiên
14 tháng 6 2019 lúc 10:12

trích mỗi chất một ít làm mẫu thử

- Cho Fe vào từng mẫu

+ Mẫu tạo khí bay ra là H2SO4

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

+ Các mẫu còn lại không có hiện tượng gì (gồm 4 mẫu Na2SO4 , Na2CO3 , BaCl2, MgSO4)

- Cho dung dịch H2SO4 ở trên vào các mẫu còn lại

+ Mẫu tạo khí bay ra là Na2CO3

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

+Mẫu tạo kết tủa trắng là BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

(trắng)

+ Các mẫu còn lại không có hiện tượng gì (gồm Na2SO4 , MgSO4 )

- Cho dung dịch Na2CO3 vào các mẫu còn lại

+ Mẫu tạo kết tủa trắng là MgSO4

MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3↓ + Na2SO4

(trắng)

+ Mẫu còn lại không có hiện tượng gì là Na2SO4

Bình luận (0)
Moon Nguyễn
22 tháng 9 2018 lúc 21:37

PTHH : MCO3 + 2HCl ➜ MCl2 + CO2 + H2O

nCO2 = \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

Theo PTHH: nMCl2 = nMCO3 = 0,3(mol)

⇒ m + 0,3.M + 0,3.12 + 0,3. 48 = 0,3.M + 0,3,71

⇔ m + 18 = 21,3

⇔ m = 3,3 (g)

Bình luận (2)
Trần Ngọc Bích
22 tháng 9 2018 lúc 21:39

cái này dùng phương pháp tăng giảm khối lượng nha bạn

gọi công thức chung 2 muối là ACO3

ACO3 + 2HCl -> ACl2 +CO2 + H2O

0,3 0,6 0,3 0,3

nCO2 = 6,72/22,4 =0,3 mol => nHCl =0,6 mol

Theo pp tăng giảm khối lượng ta có:

m= 0,3. (35,5.2 -60) =3,3 (g)

Bình luận (0)
Tô Ngọc Hà
22 tháng 9 2018 lúc 16:14

bạn ơi, đánh có dấu đi , mình đọc ko hiểu đề

Bình luận (2)
Nghiêm Thị Hồng Nhung
23 tháng 2 2018 lúc 21:42

Ta có: mX = mY => 7,2nX = 7,826nY => nX/nY = 3913/3600 Áp dụng đường chéo: nN2..................5,2 ...........7,2..........

nH2.................20,8 ==>nN2/nH2 = 1/4 = 5,2/20,8 2 ..........N2 + 3H-> 2NH3

trc pư: ..1......4..........0 trg pư:.....x.......3x........2x sau pư: ..1-x....4-3x.....2x Ta có: 5 / (1-x+4-3x+2x) = 3913/3600 => x = 0,2 => H% = 0,2/1*100% = 20%

Bình luận (0)
Hong Ra On
30 tháng 11 2017 lúc 22:19

-Phương pháp trung bình là phương pháp chuyển hỗn hợp nhiều giá trị về một giá trị tương đương, nhiều chất về một chất tương đương.

- Phương pháp này thường đc dùng trong hóa hữu cơ. Thường bài tập giải theo phương pháp này để xác định CTPT của 2 hay nhiều chất hữu cơ trong hỗn hợp

Bình luận (4)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN